บุคลากร

 • ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข​

  ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

  ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

  ผศ.ดร.พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.ประภา นันทวรศิลป์

  อาจารย์ประจำ

  ดร.สุนิศา แสงจันทร์​

  อาจารย์ประจำ

  ดร.วัลลภ ใจดี​

  อาจารย์ประจำ

  ดร.อิงฟ้า สุนทราวิรัตน์

  อาจารย์ประจำ

  ดร.ชญานิศ เหมพลชม

  อาจารย์ประจำ

  ดร.มานะชัย ยิ่งกลาง

  อาจารย์ประจำ

  นายนรินทร์ กระจายกลาง​

  นักวิทยาศาสตร์

  ​​นางสาวสุนิษา สายสวะ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

  ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

  อาจารย์ประจำ

  รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์

  อาจารย์ประจำ

  รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

  อาจารย์ประจำ

  รศ.ดร.นันทพร ภัทรพุทธ

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์

  อาจารย์ประจำ

  อาจารย์พิจิตรา ปฎิพัตร

  อาจารย์ประจำ

  ดร.กมลวรรณ พรมเทศ

  อาจารย์ประจำ

  ดร.ธีรานันท์ นาคใหญ่

  อาจารย์ประจำ

  นางสาวทิพรัตน์ นาคมอญ

  นักวิทยาศาสตร์

  ​นางสาวเกศดาว เนินหาด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ภาควิชาสุขศึกษา

  ดร.นิภา มหารัชพงศ์

  หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา

  ผศ.ดร.ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์

  อาจารย์ประจำ

  ดร.ธรรมวัตน์ อุปวงษาพัฒน์

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม

  อาจารย์ประจำ

  ผศ. ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์

  อาจารย์ประจำ

  นางสาวศิวานิตย์ ทองคำดี

  นักวิทยาศาสตร์

 • ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

  รศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล

  ผู้ปฏิบัติการแทน ผู้รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  ดร.เอมอร ประจวบมอญ

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.รตีวรรณ สุวัฒนมาลา

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

  อาจารย์ประจำ

  นางสาวณัฏฐ์พิชา อุดมศักดิ์สกุล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ผศ.ดร.ภารดี อาษา

  อาจารย์ประจำ

  อาจารย์ประยุกต์ เดชสุทธิกร

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

  อาจารย์ประจำ

  ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์

  อาจารย์ประจำ

  นางสาวมนัสนันท์ พิบาลวงค์

  นักวิทยาศาสตร์

 • สำนักงานคณบดี

  นางศุภางค์ ประเสริฐลาภ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

  นางพัชรี ราวีศรี

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

  ว่าที่ ร.ต. เดชิษฐ์ นุ่มมีชัย รน.

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  นางจุฑามาศ สายศักดิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  นางสาวภาวิณี เกตุพันธ์

  นักวิชาการศึกษา

  นายเอกลักษณ์ จุ่นเจริญ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  นายศรัณยู รพีอาภากุล

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

  ​นางสาวอดิษา บุตรแสนโคตร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวเสาวนีย์ บุนนาค

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวญาณิน สิรนนท์ธนา

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางวัชราภรณ์ อาร์มเบร์คชท์

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  นายวัชรชัย สุกใส

  ผู้ช่วยช่างทั่วไป

  นายถิรวุฒิ จันทร์ขาว​

  พนักงานขับรถยนต์

  นางสาวนงคราญ พูลหวัง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  นางสาวโชติกา แสนทายก

  นักวิชาการพัสดุ

  นางเวสารัช จันทร์ใหม่

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางวราภรณ์ ปรารภ

  นักวิชาการศึกษา

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.