บุคลากร

 • ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข​

  ดร.พัชนา ใจดี

  หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

  รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

  ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

  รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.ศิริพร จันทร์ฉาย

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.ประภา นันทวรศิลป์

  อาจารย์ประจำ

  ดร.สุนิศา แสงจันทร์​

  อาจารย์ประจำ

  ดร.วัลลภ ใจดี​

  อาจารย์ประจำ

  ดร.อิงฟ้า สุนทราวิรัตน์

  อาจารย์ประจำ

  นายนรินทร์ กระจายกลาง​

  นักวิทยาศาสตร์

  ​​นางสาวสุนิษา สายสวะ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

  หัวหน้าภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์

  อาจารย์ประจำ

  รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

  อาจารย์ประจำ

  รศ.ดร.นันทพร ภัทรพุทธ

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์

  อาจารย์ประจำ

  ดร.ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์

  อาจารย์ประจำ

  อาจารย์พิจิตรา ปฎิพัตร

  อาจารย์ประจำ

  นางสาวทิพรัตน์ นาคมอญ

  นักวิทยาศาสตร์

  ​นางสาวเกศดาว เนินหาด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ภาควิชาสุขศึกษา

  ดร.นิภา มหารัชพงศ์

  หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา

  รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

  อาจารย์ประจำ

  ดร.ชิงชัย เมธพัฒน์

  อาจารย์ประจำ

  ดร.กาญจนา พิบูลย์

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์

  อาจารย์ประจำ

  ดร.ธรรมวัตน์ อุปวงษาพัฒน์

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ

  อาจารย์ประจำ

  ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม

  อาจารย์ประจำ

  อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์

  อาจารย์ประจำ

  นางสาวศิวานิตย์ ทองคำดี

  นักวิทยาศาสตร์

  ​นางสาวอดิษา บุตรแสนโคตร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

  ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล

  ผู้ปฏิบัติการแทน ผู้รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  ดร.เอมอร ประจวบมอญ

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.รตีวรรณ สุวัฒนมาลา

  อาจารย์ประจำ

  ดร.ฉวีวรรณ อินทรกุล

  อาจารย์ประจำ

  ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

  อาจารย์ประจำ

  ผศ.ดร.ภารดี อาษา

  อาจารย์ประจำ

  อาจารย์ประยุกต์ เดชสุทธิกร

  อาจารย์ประจำ

  นางสาวณัฏฐ์พิชา อุดมศักดิ์สกุล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวมนัสนันท์ พิบาลวงค์

  นักวิทยาศาสตร์

 • สำนักงานคณบดี

  นางศุภางค์ ประเสริฐลาภ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

  นางณัฐชนก อิศรีทอง

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

  นางพัชรี ราวีศรี

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

  ว่าที่ ร.ต. เดชิษฐ์ นุ่มมีชัย รน.

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  นางจุฑามาศ สายศักดิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  นางสาวโชติกา แสนทายก

  นักวิชาการพัสดุ

  นางเวสารัช จันทร์ใหม่

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางวราภรณ์ ปรารภ

  นักวิชาการศึกษา

  นางสาวภาวิณี เกตุพันธ์

  นักวิชาการศึกษา

  นายเอกลักษณ์ จุ่นเจริญ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  นายศรัณยู รพีอาภากุล

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

  นางสาวเสาวนีย์ วรรณประดิษฐ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวญาณิน สิรนนท์ธนา

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวนงคราญ พูลหวัง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  นายวัชรชัย สุกใส

  ผู้ช่วยช่างทั่วไป

  นางสาววัชราภรณ์ นพเก้า

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  นายถิรวุฒิ จันทร์ขาว​

  พนักงานขับรถยนต์

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.