บุคลากร

 • สำนักงานคณบดี

  ผศ.ดร.นิภา มหารัชพงศ์

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

  นายเอกลักษณ์ จุ่นเจริญ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  ว่าที่ ร.ต. เดชิษฐ์ นุ่มมีชัย รน.

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  นางวราภรณ์ ปรารภ

  นักวิชาการศึกษา

  นางเวสารัช จันทร์ใหม่

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ​นางสาวอดิษา บุตรแสนโคตร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวเสาวนีย์ บุนนาค

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวญาณิน สิรนนท์ธนา

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวภาวิณี เกตุพันธ์

  นักวิชาการศึกษา

  ​​นางสาวสุนิษา สายสวะ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ​นางสาวเกศดาว เนินหาด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางสาวณัฏฐ์พิชา อุดมศักดิ์สกุล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  นางวัชราภรณ์ อาร์มเบร์คชท์

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  นายศรัณยู รพีอาภากุล

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

  นางสาวโชติกา แสนทายก

  นักวิชาการพัสดุ

  นางจุฑามาศ สายศักดิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  นางสาวนงคราญ พูลหวัง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  นายนรินทร์ กระจายกลาง​

  นักวิทยาศาสตร์

  นางสาวทิพรัตน์ นาคมอญ

  นักวิทยาศาสตร์

  นางสาวศิวานิตย์ ทองคำดี

  นักวิทยาศาสตร์

  นางสาวมนัสนันท์ พิบาลวงค์

  นักวิทยาศาสตร์

  นายถิรวุฒิ จันทร์ขาว​

  พนักงานขับรถยนต์

 • สำนักงานการศึกษา
   • สาขาวิชาการสาธารณสุขชมชน

    รศ.ดร.พัชนา ใจดี

    ประธานสาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน

    ผศ.ดร.ประภา นันทวรศิลป์

    อาจารย์ประจำ

    ดร.สุนิศา แสงจันทร์​

    อาจารย์ประจำ

    ดร.วัลลภ ใจดี​

    อาจารย์ประจำ

    ดร.อิงฟ้า สุนทราวิรัตน์

    อาจารย์ประจำ

    ดร.มานะชัย ยิ่งกลาง

    อาจารย์ประจำ

    ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน

    อาจารย์ประจำ

    ดร.ณฐกร นิลเนตร

    อาจารย์ประจำ

   • สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

    รศ.ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

    ประธานสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

    ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

    อาจารย์ประจำ

    รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์

    อาจารย์ประจำ

    ศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

    อาจารย์ประจำ

    รศ.ดร.นันทพร ภัทรพุทธ

    อาจารย์ประจำ

    ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์

    อาจารย์ประจำ

    ผศ.ดร.ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์

    อาจารย์ประจำ

    ผศ.ดร. พิจิตรา ปฎิพัตร

    อาจารย์ประจำ

    ดร.กมลวรรณ พรมเทศ

    อาจารย์ประจำ

    ดร.ธีรานันท์ นาคใหญ่

    อาจารย์ประจำ

   • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

    ผศ.ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ

    ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

    ผศ.ดร.นิภา มหารัชพงศ์

    อาจารย์ประจำ

    ผศ.ดร.ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์

    อาจารย์ประจำ

    ดร.ธรรมวัตน์ อุปวงษาพัฒน์

    อาจารย์ประจำ

    ผศ.ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม

    อาจารย์ประจำ

    ผศ. ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์

    อาจารย์ประจำ

   • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

    ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

    ผู้รักษาการแทนประธานสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

    รศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล

    อาจารย์ประจำ

    ดร.เอมอร ประจวบมอญ

    อาจารย์ประจำ

    ผศ.ดร.รตีวรรณ สุวัฒนมาลา

    อาจารย์ประจำ

    ผศ.ดร.ภารดี อาษา

    อาจารย์ประจำ

    อาจารย์ประยุกต์ เดชสุทธิกร

    อาจารย์ประจำ

    รศ.ดร. โกวิท สุวรรณหงษ์

    อาจารย์ประจำ

    ดร.ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์

    อาจารย์ประจำ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.