คณะกรรมการประจำคณะ

​รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

​​คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการ

​ศ.ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์​

​​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

​รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์​

​​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี​​

​​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร
กรรมการ

ผศ.ดร.นิภา มหารัชพงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
กรรมการ

ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม
กรรมการ

รศ.ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

ประธานสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

ผู้แทนคณาจารย์ประจำภายในส่วนงาน

รศ.ดร.นันทพร ภัทรพุทธ

ผู้แทนคณาจารย์ประจำภายในส่วนงาน

ดร.สุนิศา แสงจันทร์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำภายในส่วนงาน

​ผศ.ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.