คณะกรรมการประจำคณะ

​รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

​​ประธานกรรมการ

​รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์​

​​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

​ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์​

​​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี​​

​​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

กรรมการ

​​ผศ.ดร.ประภา นันทวรศิลป์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะฯ

​รศ.ดร.นันทพร ภัทรพุทธ

ผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะฯ

รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

ผู้แทนคณาจารย์ประจำเต็มเวลาภายในคณะฯ

ดร.นิภา มหารัชพงศ์

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา

​ดร.พัชนา ใจดี

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

กรรมการ

​ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม

กรรมการและเลขานุการ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.