คณะกรรมการประจำคณะ

​รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

​​ประธานกรรมการ

​รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์​

​​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

​ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์​

​​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี​​

​​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

กรรมการ

​​ดร.ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์

กรรมการ

​ดร.สุนิศา แสงจันทร์

กรรมการ

รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก

กรรมการ

ดร.พรทิพย์ เย็นใจ​

กรรมการ

​ดร.พัชนา ใจดี

กรรมการและเลขานุการ

​ดร.ชิงชัย เมธพัฒน์

กรรมการ

​อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์​ ​

​​ผู้ช่วยเลขานุการ​​

Hydraulic Power Unit Hydraulic Press Machine Leak Test Machine