ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม
ชี้นำสังคมผสมผสานการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน


วิสัยทัศน์

“คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล”

คำอธิบายความหมายของวิสัยทัศน์

คลังปัญญาสาธารณสุข หมายถึง องค์ความรู้ที่มาจากตัวบุคคลในแต่ละศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทั้งด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้

ร่วมภาคีเครือข่าย หมายถึง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศกับคู่ความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และสถานประกอบการ ในภาคตะวันออก และร่วมดำเนินงานกับเครือข่ายคู่ความ ร่วมมือในกลุ่มอาเซียน

ก้าวไกลสู่สากล หมายถึง ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผ่านคู่ความร่วมมือของเครือข่าย

จากคำนิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา คณะสาธารณสุขศาสตร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการด าเนินงาน ที่สำคัญใน 4 ด้านจำแนกตาม ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors: CSF) ดังนี้

  • 1. คุณภาพบัณฑิต ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  • 2. งานวิจัย ประกอบด้วย ทีมวิจัย การเผยแพร่ผลงาน การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
  • 3. เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • 4. ทักษะการสื่อสาร คือ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

พันธกิจ

  • 1. ด้านการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทาง วิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • 2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 3. ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  • 4. ด้านบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร
PUBLIC

P - PROFESSIONAL     ความเป็นมืออาชีพ
U - UNITY     ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
B - BRAVERY     ความกล้าคิด กล้าทำคิดสิ่งใหม่ ๆ
L - LEARNING     การใฝ่เรียนรู้
I - INTEGRITY     คุณธรรมซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
C - CONNECTION     การมีเครือข่าย

วัฒนธรรมองค์กร
HOME

H - Healthy/ Happy     สุขภาพดี มีความสุข
O – Oneness     ความเป็นหนึ่งเดียว
M – Moral     มีศีลธรรม
E – Energy     มีพลัง

อัตลักษณ์ บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

"ใฝ่เรียนรู้ จิตอาสา พัฒนาสังคม"


สมรรถนะหลัก

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ บูรณาการศาสตร์ด้านสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนภาคตะวันออก


ยุทธศาสตร์

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ
2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.