ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม
ชี้นำสังคมผสมผสานการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน


วิสัยทัศน์

"คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล"

คลังปัญญาสาธารณสุข หมายถึง แหล่งจัดเก็บและให้บริการวิชาการในองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข ซึ่งรวมทั้งผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ร่วมภาคีเครือข่าย หมายถึง แนวทางการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานแบบผสมผสานกับเครือข่ายด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ก้าวไกลสู่สากล หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

จากคำนิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา คณะสาธารณสุขศาสตร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการดำเนินงานที่สำคัญใน ๔ ด้านจำแนกตาม ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors: CSF) ดังนี้

 • ๑. คุณภาพบัณฑิต ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 • ๒. งานวิจัย ประกอบด้วย ทีมวิจัย การเผยแพร่ผลงาน การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
 • ๓. เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ๔. ทักษะการสื่อสาร คือ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

พันธกิจ

 • ๑. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 • ๒. พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
 • ๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 • ๔. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
 • ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

Philosophy

Wisdom creation, knowledge acquisition with morality,
leader of the society, integration of practices for the people’s health development.

Vision reinterpreted

"The public health knowledge hub and networking towards international recognition."

"The public health knowledge hub" stands for knowhow, research and publications.

"Networking" is the exchange of knowledge, expertise, and connections.

"International recognition" means to increase the number of international publications.

Our critical success factors include:

 • 1. The percentage of employed graduates.
 • 2. Research publications
 • 3. Connections
 • 4. English and information technological proficiencies of our graduates.Mission

          The missions of the Faculty of Public Health is to contribute to the society through the pursuit of qualified research and academic services, to enhance staff development and effective management. The quality of the graduates is our number one goal.


ค่านิยมองค์กร
PUBLIC

P - PARTICIPATION     การมีส่วนร่วม
U - UNITY     ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
B - BRAVERY     ความกล้าคิด กล้าทำ
L - LEARNING     การใฝ่เรียนรู้
I - INTELLIGENCE     ความมีปัญญา
C - COMMUNITY ENGAGEMENT     ความผูกพันกับชุมชน

อัตลักษณ์ บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

"ใฝ่เรียนรู้ จิตอาสา พัฒนาสังคม"


สมรรถนะหลัก (Core Competency)
คณะสาธารณสุขศาสตร์

๑. ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
๒. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การสร้างความสุขในการทำงาน

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.