ระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • หลักศุตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.