ระดับบัณฑิตศึกษา

​​​​หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท


  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก


  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.