ระดับบัณฑิตศึกษา

​​​​หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท


  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร พ.ศ.2559
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตร พ.ศ.2560

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก


  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ.2560
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร พ.ศ.2560
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตร พ.ศ.2560
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.