ระดับบัณฑิตศึกษา

​​​​หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท


  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก


  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Hydraulic Power Unit Hydraulic Press Machine Leak Test Machine