ระดับบัณฑิตศึกษา

​​​​หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท


  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก


  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.