ระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตร พ.ศ.2559
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตร พ.ศ.2559
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตร พ.ศ.2559
  • หลักศุตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร พ.ศ.2559
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.