ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นที่ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

พ.ศ.2527

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิต เข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

เปลี่ยนจาก โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน มาเป็น โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

27 ธันวาคม 2531

คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 4/2531 มีมติสรุป ให้การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 13 หน่วยงาน โดยกำหนดให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นคณะที่ 8 ในการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้เปลี่ยนชื่อคณะที่จัดตั้งขึ้นจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์

8 พฤษภาคม 2534

ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

12 ธันวาคม 2534

คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2534 ให้ความเห็นชอบ โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นโครงการภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งเป็นคณะที่สมบูรณ์

ก่อสร้างอาคาร “มหิตลาธิเบศร” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

25 กันยายน 2535

เริ่มก่อสร้างอาคารบริหารและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 อาคาร ได้รับงบประมาณผูกพัน 3 ปี ในวงเงินงบประมาณ 250 ล้านบาท กำหนดเสร็จสิ้นใน เดือนสิงหาคม 2537

12 พฤศจิกายน 2536

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานนามอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่กำลังก่อสร้าง เป็น “อาคารมหิตลาธิเบศร” ตามพระนามของ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

9 กันยายน 2537

ย้ายที่ทำการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากสถานที่ทำการชั่วคราวชั้น 5 อาคารสิรินธร มายังอาคารมหิตลาธิเบศร ซึ่งเป็นสถานที่ทำการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในปัจจุบัน

25 มกราคม 2538

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร อาคารศรีนครินทร์ และอาคาร 60 พรรษา มหาราชินี

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

21 ธันวาคม 2536

โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยให้ความเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอนุมัติหลักการร่างประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

2 มีนาคม 2537

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 10 ก หน้า 51-52 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2537

18 เมษายน 2537

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 ในข้อ 7 ที่ว่าให้แบ่งส่วนราชการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 4 ภาควิชา และ 1 สำนักงาน คือ

  • ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข
  • ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • ภาควิชาสุขศึกษา
  • ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • และสำนักงานเลขานุการ

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 39 ง หน้า 8 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2537

ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ดำเนินภารกิจต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การศึกษาวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ มีการจัดโครงการบริการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทำงาน และด้านอื่นๆ มีการดำเนินการวิจัยในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอย่างกว้างขวาง และมีการดำเนินการส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.