ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

1.2 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
1.1 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
3. ประกาศ การสอบผ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
3.1 ประกาศ การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
4. ประกาศ ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
5. ประกาศ นิสิตทดลองเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
6. ประกาศ การจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
7. ประกาศ การลงทะเบียนข้ามประเภท พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
8. ประกาศ เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิคศึกษา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
9. ประกาศ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
10. ประกาศ การสอบประมวลความรู้ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท ที่เรียนตามแผนการศึกษา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
11. ประกาศ สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
12. ประกาศ การเปลี่ยนระดับการศึกษา พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
13. ประกาศ การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
14. ประกาศ การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
15. ประกาศ การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
16. ประกาศ เรื่อง จริยธรรมวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด

ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

5. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายฯ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
6. ประกาศ การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายฯ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
7. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย (ฉบับ 4) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
8. ประกาศ การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
1. ระเบียบ ว่าด้วยเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
2. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
3. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายฯ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
4. ประกาศ แบ่งจ่ายงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.