ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

1.2 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Download
2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Download
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 Download
1.1 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 Download
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 Download
3. ประกาศ การสอบผ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 Download
2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 Download
3.1 ประกาศ การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 Download
4. ประกาศ ทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 Download
5. ประกาศ นิสิตทดลองเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 Download
6. ประกาศ การจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2560 Download
7. ประกาศ การลงทะเบียนข้ามประเภท พ.ศ. 2560 Download
8. ประกาศ เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิคศึกษา พ.ศ. 2560 Download
9. ประกาศ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2560 Download
10. ประกาศ การสอบประมวลความรู้ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท ที่เรียนตามแผนการศึกษา พ.ศ. 2560 Download
11. ประกาศ สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2560 Download
12. ประกาศ การเปลี่ยนระดับการศึกษา พ.ศ. 2560 Download
13. ประกาศ การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท พ.ศ. 2560 Download
14. ประกาศ การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท พ.ศ. 2560 Download
15. ประกาศ การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560 Download
16. ประกาศ เรื่อง จริยธรรมวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 Download

ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

5. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายฯ พ.ศ. 2557 Download
6. ประกาศ การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายฯ พ.ศ. 2557 Download
7. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย (ฉบับ 4) พ.ศ. 2559 Download
8. ประกาศ การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 Download
1. ระเบียบ ว่าด้วยเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 Download
2. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 Download
3. ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายฯ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 Download
4. ประกาศ แบ่งจ่ายงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 Download
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.