แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

เอกสารการวิจัย

1 ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผลงานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download
2 ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานักวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Download
3 แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 pdf Download
3 แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word Download
4 แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word Download
5 สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 pdf Download
6 แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานวิจัย โครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word Download
7 แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word Download
8 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 pdf Download
8 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word Download

การจัดการความรู้ (KM)

องค์ความรู้ชุมชนนักปฏิบัติแรงงานสุขภาพดี Download
สรุปองค์ความรู้ชุมชนนักปฏิบัติแรงงานสุขภาพดี Download
การถอดความรู้และประสบการณ์ จากการส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาวิชาต่าง ๆ Download
การถอดความรู้จากการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสาธารณสุขในฐานะผู้ประสานประโยชน์ทางด้านสุขภาพ Download

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปมติคณะกรรมการประจำคณะ2557-2558 Download
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 - 2560 Download
GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 3.0 Download
แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง 2563 (ฉบับปรับปรุง) Download
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ Download
สรุปตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบ 2562 ตามเกณฑ์ EdPEx Download

เอกสารงานแผนพัฒนาคณะฯ

แบบฟอร์มจัดทำโครงการเสนอของบรายได้/งบอุดหนุน ผสธ๒ Download
แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ผสธ๔ ขอครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ Download
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานกรณีขอสิ่งก่อสร้างเงินอุดหนุนรัฐบาล Download
แบบฟอร์มจัดทำโครงการเสนอของบรายได้-งบอุดหนุน-ปีงบประมาณ-2561 Download
แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ผสธ๑ การศึกษาต่อในหน่วยงาน Download
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการงบ2561 Download
แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุนเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล Download
แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ผสธ๓ ขอครุภัณฑ์ทดแทน Download

เอกสารงานพัสดุ

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ Download
แบบฟอร์มใบยืมวัสดุครุภัณฑ์ Download

เอกสารงานโสตทัศนูปกรณ์ และงานคอมพิวเตอร์

แบบขอใช้บริการโสตทัศน์ปกรณ์ เบิก-ยืม Download
ใบขอใช้ห้องในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา Download
ใบขอยืมครุภัณฑ์ Download
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ เกี่ยวกับการบรรจุ

1.สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย Download
2.สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย Download
3.รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร Download
4.แบบรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ เกี่ยวกับที่พักอาศัย

1.ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล Download
2.แบบคำร้องขอเข้าพักในที่พักของมหาวิทยาลัยบูรพา Download
3.ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบขอเปลี่ยนแปลงประวัติ

1.แบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อและชื่อสกุล Download
2.ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบขอมีบัตรประจำตัว

1.คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ บ.จ.๑ Download
2.คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานตำแหน่งบริหาร(สัญญาจ้างบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) Download
3.คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงำนตำแหน่งบริหาร(คำสั่งบุคคลภายในมหาวิทยาลัย) Download
4.คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานบางส่วนเวลา Download
5.คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย Download
6.คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้าง ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download
7. คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างมหาวิทยาลัย Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบใบลา

1.แบบใบขอยกเลิกวันลา Download
2.แบบหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา Download
3.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Download
4.รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท Download
5.แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย Download
6.แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ Download
7.แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างโครงการ Download
8.แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย Download
9.แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานบางส่วนเวลา Download
10. แบบใบลาอุปสมบท Download
11.แบบใบลาพักผ่อน Download
12.แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบใบลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

1.แบบใบลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย Download
2.แบบใบลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ต่างประเทศ) ยังไม่เสร็จ++

3.แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ข้าราชการ) Download
4.แบบประกอบการพิจารณาให้ข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมต่างประเทศ Download
6.รายงานการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ข้าราชการ) Download
7.ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (สำหรับข้าราชการที่กลับชั่วคราว) Download
9.แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (ข้าราชการ) Download
10.แบบขอลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ต่อ (ข้าราชการ) Download
11.แบบใบลาต่างประเทศ (ข้าราชการ) Download
12.แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม (ข้าราชการ) Download
14.แบบพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาหรือฝึกอบรม ต่างประเทศ Download
15.แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ข้าราชการ) Download
18.ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (พนง.มหาวิทยาลัยที่กลับชั่วคราว) Download
20.แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) Download
21.แบบขอลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ต่อ (พนักงานมหาวิทยาลัย) Download
23.แบบใบลาต่างประเทศ (พนักงานหรือลูกจ้าง) Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ภายในประเทศ)

1.ขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ Download
2.แบบใบลาไปฝึกอบรม ภายในประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) Download
3.แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาฝึกอบรม Download
4.แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาต่อ Download
5.แบบขออนุมัติลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ และรายงานผลการฝึกอบรม Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง

1.แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบบันทึกข้อความชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรฯ

1.ประวัติบุคคล Download
2.แบบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร Download
3.ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้าง Download

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ หนังสือรับรอง

1.หนังสือรับรองเงินเดือน Download
2.หนังสือรับรองเงินบำนาญ (ข้าราชการ) Download
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.