แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

เอกสารการวิจัย

1 ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผลงานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
2 ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนานักวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 pdf ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word ดาวน์โหลด
4 แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word ดาวน์โหลด
5 สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 pdf ดาวน์โหลด
6 แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานวิจัย โครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word ดาวน์โหลด
7 แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word ดาวน์โหลด
8 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 pdf ดาวน์โหลด
8 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Word ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ (KM)

องค์ความรู้ชุมชนนักปฏิบัติแรงงานสุขภาพดี ดาวน์โหลด
สรุปองค์ความรู้ชุมชนนักปฏิบัติแรงงานสุขภาพดี ดาวน์โหลด
การถอดความรู้และประสบการณ์ จากการส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาวิชาต่าง ๆ ดาวน์โหลด
การถอดความรู้จากการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสาธารณสุขในฐานะผู้ประสานประโยชน์ทางด้านสุขภาพ ดาวน์โหลด

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปมติคณะกรรมการประจำคณะ2557-2558 ดาวน์โหลด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 - 2560 ดาวน์โหลด
GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 3.0 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง 2563 (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
สรุปตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบ 2562 ตามเกณฑ์ EdPEx ดาวน์โหลด

เอกสารงานแผนพัฒนาคณะฯ

แบบฟอร์มจัดทำโครงการเสนอของบรายได้/งบอุดหนุน ผสธ๒ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ผสธ๔ ขอครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานกรณีขอสิ่งก่อสร้างเงินอุดหนุนรัฐบาล ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจัดทำโครงการเสนอของบรายได้-งบอุดหนุน-ปีงบประมาณ-2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ผสธ๑ การศึกษาต่อในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการงบ2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุนเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ผสธ๓ ขอครุภัณฑ์ทดแทน ดาวน์โหลด

เอกสารงานพัสดุ

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบยืมวัสดุครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด

เอกสารงานโสตทัศนูปกรณ์ และงานคอมพิวเตอร์

แบบขอใช้บริการโสตทัศน์ปกรณ์ เบิก-ยืม ดาวน์โหลด
ใบขอใช้ห้องในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา ดาวน์โหลด
ใบขอยืมครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ เกี่ยวกับการบรรจุ

1.สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
2.สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
3.รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร ดาวน์โหลด
4.แบบรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ เกี่ยวกับที่พักอาศัย

1.ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล ดาวน์โหลด
2.แบบคำร้องขอเข้าพักในที่พักของมหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด
3.ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบขอเปลี่ยนแปลงประวัติ

1.แบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อและชื่อสกุล ดาวน์โหลด
2.ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบขอมีบัตรประจำตัว

1.คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ บ.จ.๑ ดาวน์โหลด
2.คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานตำแหน่งบริหาร(สัญญาจ้างบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด
3.คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงำนตำแหน่งบริหาร(คำสั่งบุคคลภายในมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด
4.คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานบางส่วนเวลา ดาวน์โหลด
5.คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
6.คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้าง ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ดาวน์โหลด
7. คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบใบลา

1.แบบใบขอยกเลิกวันลา ดาวน์โหลด
2.แบบหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด
3.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด
4.รายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท ดาวน์โหลด
5.แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
6.แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ ดาวน์โหลด
7.แบบหนังสือขอลาออกจากลูกจ้างโครงการ ดาวน์โหลด
8.แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
9.แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานบางส่วนเวลา ดาวน์โหลด
10. แบบใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด
11.แบบใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลด
12.แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบใบลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

1.แบบใบลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
2.แบบใบลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ต่างประเทศ) ยังไม่เสร็จ++

3.แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ข้าราชการ) ดาวน์โหลด
4.แบบประกอบการพิจารณาให้ข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมต่างประเทศ ดาวน์โหลด
6.รายงานการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ข้าราชการ) ดาวน์โหลด
7.ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (สำหรับข้าราชการที่กลับชั่วคราว) ดาวน์โหลด
9.แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (ข้าราชการ) ดาวน์โหลด
10.แบบขอลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ต่อ (ข้าราชการ) ดาวน์โหลด
11.แบบใบลาต่างประเทศ (ข้าราชการ) ดาวน์โหลด
12.แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม (ข้าราชการ) ดาวน์โหลด
14.แบบพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาหรือฝึกอบรม ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
15.แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ข้าราชการ) ดาวน์โหลด
18.ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (พนง.มหาวิทยาลัยที่กลับชั่วคราว) ดาวน์โหลด
20.แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด
21.แบบขอลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ต่อ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด
23.แบบใบลาต่างประเทศ (พนักงานหรือลูกจ้าง) ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ภายในประเทศ)

1.ขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ ดาวน์โหลด
2.แบบใบลาไปฝึกอบรม ภายในประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลด
3.แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาฝึกอบรม ดาวน์โหลด
4.แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาต่อ ดาวน์โหลด
5.แบบขออนุมัติลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ และรายงานผลการฝึกอบรม ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง

1.แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบบันทึกข้อความชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรฯ

1.ประวัติบุคคล ดาวน์โหลด
2.แบบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร ดาวน์โหลด
3.ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้าง ดาวน์โหลด

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่คณะฯ หนังสือรับรอง

1.หนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด
2.หนังสือรับรองเงินบำนาญ (ข้าราชการ) ดาวน์โหลด
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.