คณะผู้บริหาร

​รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

คณบดี

ดร.นิภา มหารัชพงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และนวัตกรรม

ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

รศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล

ผู้ปฏิบัติการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดร.นิภา มหารัชพงศ์

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา

​รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.