คณะผู้บริหาร

​รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

คณบดี

ดร.พัชนา ใจดี

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.พรทิพย์ เย็นใจ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

​อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ ​

​​ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร​​

ดร.สุนิศา แสงจันทร์​

หัวหน้าภาควิชา
พื้นฐานสาธารณสุข

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข​

หัวหน้าภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย

ดร.ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์

หัวหน้าภาควิชา
สุขศึกษา

ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล

ผู้ปฏิบัติการแทนรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Hydraulic Power Unit Hydraulic Press Machine Leak Test Machine