คณะผู้บริหาร

​รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

คณบดี

ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต

​อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ ​

​​ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร​​

ดร.พัชนา ใจดี

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข​

หัวหน้าภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย

ดร.นิภา มหารัชพงศ์

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา

ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล

ผู้ปฏิบัติการแทน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.