ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ
อีเมล์
เรื่อง
ข้อความ
ที่ตั้ง อา​คารมหิตลาธิเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0 3839 0041, 0 3810 2730
โทรสาร 0 3839 0041
เว็บไซต์ www.ph.buu.ac.th
Facebook www.facebook.com/PHBurapha
การติดต่อ คณะ​สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 4 ห้อง PH 401
169 ถ.ลงห​​าดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ในวันและเวลาราชการ
พิกัด 13.283424, 100.923310

ตำแหน่งและผู้บริหาร เบอร์ภายใน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์

คณบดี

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
2739 PH 402 0 3810 2739

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ผศ.ดร.นิภา มหารัชพงศ์
2738 PH 503 0 3810 2738

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม
2738 PH 503 0 3810 2738

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม
กรรมการ

ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
2737 PH 411 0 3810 2737

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์
2737 PH 411 0 3810 2737

ประธานสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

รศ.ดร.ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
2740 PH 601 0 3810 2740

ประธานสาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน

รศ.ดร.พัชนา ใจดี
2741 PH 611 0 3810 2741

ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ผศ.ดร.เสาวนีย์ ทองนพคุณ
2738 PH 503 0 3810 2738
งาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ ข้อมูลติดต่อ
1. งานสารบรรณ 1. นางศุภางค์ ประเสริฐลาภ
2. วัชราภรณ์ นพเก้า
PH 401 038-102730
เบอร์ภายใน 2730
2. งานการเจ้าหน้าที่ 1. นางเสาวนีย์ บุนนาค (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
2. นางสาวอดิษา บุตรแสนโคตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
PH 401 038-102731
เบอร์ภายใน 2731
3. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.1 สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ นางสาววัชราภรณ์ นพเก้า (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) PH 401 038-102730
เบอร์ภายใน 2730
3.2 งานยานพาหนะ 1. นางศุภางค์ ประเสริฐลาภ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
2. นายถิรวุฒิ จันทร์ขาว (พนักงานขับรถยนต์)
PH 401 038-102730
เบอร์ภายใน 2730
3.3 ซ่อมบำรุง นายวัชรชัย สุกใส (ผู้ช่วยช่างทั่วไป) PH 401 038-102730
เบอร์ภายใน 2730
4. งานการเงินและพัสดุ
4.1 งานการเงิน 1. นางจุฑามาศ สายศักดิ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
2. นางสาวนงคราญ พูลหวัง (นักวิชาการเงินและบัญชี)
PH 401 038-102744
เบอร์ภายใน 2744
4.2 งานพัสดุ นางสาวโชติกา แสนทายก (นักวิชาการพัสดุ) PH 401 038-102747
เบอร์ภายใน 2747
5. งานบริการการศึกษา
5.1 งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี นางเวสารัช จันทร์ใหม่ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) PH 401 038-102745
เบอร์ภายใน 2745
5.2 งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา นางวราภรณ์ ปรารภ (นักวิชาการศึกษา) PH 401 038-102745
เบอร์ภายใน 2745
เลขานุการหลักสูตรและผู้ประสานงานสาขาวิชา
1) สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
นางสาวเกศดาว เนินหาด (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
PH 601 038-102740
เบอร์ภายใน 2740
2) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวณัฏฐ์พิชา อุดมศักดิ์สกุล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
PH 411 038-102737
เบอร์ภายใน 2737
3) สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวศิวานิตย์ ทองคำดี (นักวิทยาศาสตร์)
PH 503 038-102738
เบอร์ภายใน 2738
4) สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน
นางสาวสุนิษา สายสวะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
PH 611 038-102741
เบอร์ภายใน 2741
6. งานวิจัยและนวัตกรรม นายเอกลักษณ์ จุ่นเจริญ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) PH 401 038-102745
เบอร์ภายใน 2745
7. งานบริการวิชาการ
7.1 บริการวิชาการแบบให้เปล่า นางสาวภาวิณี เกตุพันธ์ (นักวิชาการศึกษา) PH 401 038-102746
เบอร์ภายใน 2746
7.2 บริการวิชาการหารายได้แบบเฉพาะกิจ นางสาวอดิษา บุตรแสนโคตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) PH 401 038-102731
เบอร์ภายใน 2731
7.3 บริการวิชาการแบบประจำ นางสาวมนัสนันท์ พิบาลวงค์ (นักวิทยาศาสตร์) PH 101 038-102737
เบอร์ภายใน 2737
8. งานแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
8.1 งานแผนยุทธศาสตร์ 1. ว่าที่ ร.ต. เดชิษฐ์ นุ่มมีชัย รน. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ)
2. นางสาวญาณิน สิรนนท์ธนา(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
PH 401 038-102746
เบอร์ภายใน 2746
8.2 ประกันคุณภาพการศึกษา นายเอกลักษณ์ จุ่นเจริญ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ) PH 401 038-102745
เบอร์ภายใน 2745
9. งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า นางสาวภาวิณี เกตุพันธ์ (นักวิชาการศึกษา) PH 401 038-102746
เบอร์ภายใน 2746
10. งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานโสตทัศนูปกรณ์
10.1 งานประชาสัมพันธ์ นายเอกลักษณ์ จุ่นเจริญ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ) PH 401 038-102745
เบอร์ภายใน 2745
10.2 งานวิเทศสัมพันธ์ นางเสาวนีย์ บุนนาค (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) PH 401 038-102731
เบอร์ภายใน 2731
10.3 งานโสตทัศนูปกรณ์ นายศรัณยู รพีอาภากุล (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) PH 401 038-102746
เบอร์ภายใน 2746
11. งานห้องปฏิบัติการ
11.1 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม PH 101 ห้องปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม PH 106 นางสาวมนัสนันท์ พิบาลวงค์ (นักวิทยาศาสตร์) PH 101 038-102737
เบอร์ภายใน 2737
11.2 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาธารณสุข PH 206 นายนรินทร์ กระจายกลาง (นักวิทยาศาสตร์) PH 206 038-102730 ต่อ 205
038-102741
เบอร์ภายใน 2741
11.3 ห้องปฏิบัติการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย PH 201 นางสาวทิพรัตน์ นาคมอญ (นักวิทยาศาสตร์) PH 206 038-102730 ต่อ 201
038-102740
เบอร์ภายใน 2740
11.4 ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ และห้องปฏิบัติการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อสาธารณสุข PH 501 นางสาวศิวานิตย์ ทองคำดี (นักวิทยาศาสตร์) PH 501 038-102738
เบอร์ภายใน 2738
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.