ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ
อีเมล์
เรื่อง
ข้อความ
ที่ตั้ง อา​คารมหิตลาธิเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0 3839 0041, 0 3810 2730
โทรสาร 0 3839 0041
เว็บไซต์ www.ph.buu.ac.th
Facebook www.facebook.com/PHBurapha
การติดต่อ คณะ​สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 4 ห้อง PH 401
169 ถ.ลงห​​าดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ในวันและเวลาราชการ
พิกัด 13.283424, 100.923310

ตำแหน่งและผู้บริหาร เบอร์ภายใน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์

คณบดี

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
2739 PH 402 0 3810 2739

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ดร.นิภา มหารัชพงศ์
2738 PH 503 0 3810 2738

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์
2737 PH 411 0 3810 2737

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ

ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม
2738 PH 503 0 3810 2738

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม
กรรมการ

ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
2737 PH 411 0 3810 2737

หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

ผศ.ดร.พัชนา ใจดี
2741 PH 611 0 3810 2741

ผู้ปฏิบัติการแทนรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล
2737 PH 411 0 3810 2737

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา

ดร.นิภา มหารัชพงศ์
2738 PH 503 0 3810 2738

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
2739 PH 402 0 3810 2739

ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลรับผิดชอบ เบอร์ภายใน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
ห้องสำนักงานภาควิชาฯ สุนิษา สายสวะ 2741 PH 609 0 3810 2741
ห้องสำนักงานภาควิชาฯ นรินทร์ กระจายกลาง 2741, 2752 PH 609, PH 206 0 3810 2741

ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลรับผิดชอบ เบอร์ภายใน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
ห้องสำนักงานภาควิชาฯ เกศดาว เนินหาด 2740 PH 601 0 3810 2740
ห้องสำนักงานภาควิชาฯ ทิพรัตน์ นาคมอญ 2740 PH 601, PH 201 0 3810 2740

ภาควิชาสุขศึกษา

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลรับผิดชอบ เบอร์ภายใน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
ห้องสำนักงานภาควิชาฯ ศิวานิตย์ ทองคำดี 2738 PH 504 0 3810 2738

ภาควิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลรับผิดชอบ เบอร์ภายใน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
ห้องสำนักงานภาควิชาฯ ณัฏฐ์พิชา อุดมศักดิ์สกุล 2737 PH 411 0 3810 2737
ห้องสำนักงานภาควิชาฯ มนัสนันท์ พิบาลวงค์ 2737 PH 101 0 3810 2737

สำนักงานคณบดี

สำนักงาน/ห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลรับผิดชอบ เบอร์ภายใน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
ห้องสำนักงานคณบดี ศุภางค์ ประเสริฐลาภ 2730 PH 401 0 3810 2730
งาน ผู้ดูแลรับผิดชอบ เบอร์ภายใน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์
งานสารบรรณ ศุภางค์ ประเสริฐลาภ
วัชราภรณ์ นพเก้า
2730 PH 401 0 3810 2730
งานยานพาหนะ ศุภางค์ ประเสริฐลาภ 2730 PH 401 0 3810 2730
งานการประชุม ญาณิน ศรีวิลาศ
เสาวนีย์ วรรณประดิษฐ์
2746
2731
PH 401
PH 401
0 3810 2746
0 3810 2731
งานธุรการ วัชราภรณ์ นพเก้า 2730 PH 401 0 3810 2730
งานอาคารสถานที่ วัชราภรณ์ นพเก้า 2731 PH 401 0 3810 2731
งานการเจ้าหน้าที่ อดิษา บุตรแสนโคตร
เสาวนีย์ วรรณประดิษฐ์
2731 PH 401 0 3810 2731
งานบัณฑิตศึกษา วราภรณ์ ปรารภ 2745 PH 401 0 3810 2745
งานการเงิน จุฑามาศ สายศักดิ์
นงคราญ พูลหวัง
2744 PH 401 0 3810 2744
งานพัสดุ โชติกา แสนทายก 2747 PH 401 0 3810 2747
งานวิชาการ พัชรี ราวีศรี
เวสารัช จันทร์ใหม่
2745 PH 401 0 3810 2745
งานประกันคุณภาพการศึกษา เอกลักษณ์ จุ่นเจริญ 2745 PH 401 0 3810 2745
งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศรัณยู รพีอาภากุล 2746 PH 401 0 3810 2746
งานกิจการนิสิต ภาวิณี เกตุพันธ์ 2746 PH 401 0 3810 2746
งานนโยบายและแผน เดชิษฐ์ นุ่มมีชัย
ญาณิน ศรีวิลาศ
2746 PH 401 0 3810 2746
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.