ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์
โทรศัพท์ 038-390041, 038-102730
อีเมล์ teerayut@go.buu.ac.th, teera010@gmail.com
ข้อมูลอื่นๆ