ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์
โทรศัพท์ 038 -102738, 085-8521803
อีเมล์ paiboon_059@hotmail.com
ข้อมูลอื่นๆ