ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล ว่าที่ ร.ต. เดชิษฐ์ นุ่มมีชัย รน.
โทรศัพท์ 038-102746
อีเมล์ deachit1@yahoo.com
ข้อมูลอื่นๆ -