ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล อาจารย์พิจิตรา ปฎิพัตร
โทรศัพท์ 038-102740
อีเมล์ pichitra@go.buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ