ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์
โทรศัพท์ 038-102737 / 081-6838154
อีเมล์ rotruedee@go.buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ