ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี
โทรศัพท์ 086-2032752
อีเมล์ patchana@buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ