ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล รศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์
โทรศัพท์ -
อีเมล์ -
ข้อมูลอื่นๆ -