ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล นางสาวโชติกา แสนทายก
โทรศัพท์ 038-102747
อีเมล์ chotika@go.buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ -