ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก
โทรศัพท์ 081-6921013
อีเมล์ anamai@buu.ac.th, anamai@go.buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ