ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.ภารดี อาษา
โทรศัพท์ 081-8126820
อีเมล์ paradee_asa@hotmail.com
ข้อมูลอื่นๆ