รายชื่อสมาชิกสามัญ/วิสามัญ

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล ปีการศึกษาที่จบ
- นายเกียรติศักดิ์ ทานะเวช -
- นายลิขิต ทองฤทธิ์ -
- พ.จ.อ.นวคุณ ดาจันทร์ -
- นางสาวกุสุมา จันทร์บัว -
- นายพิชิตชัย ตั้งอุดมเจริญชัย -
- นางสาวอุษา วิเศษฤทธิ์ -

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.