รายชื่อสมาชิกสามัญ/วิสามัญ

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล ปีการศึกษาที่จบ
367041019 นางสาวธิดารัตน์ บำรุงพิพัฒนพร -
367041030 นายเดชชนะ บุญรักษา -
367041044 นางอภิชยา ชูเชิด -
367041057 นายอนุรักษ์ อภิวงศ์ -
367041066 นายรักษ์พล กังน้อย -
37070245 นายธนัญชัย บุญหนัก -
37070348 นายวัลลภ ใจดี -
37070500 นางสาวทิพวรรณ อังศิริ -
38070006 นางสาวธัญวรัตน์ รื่นเจริญ -
38070109 นายศักดิ์สิทธ์ กุลวงษ์ -
38070224 นางสาววัชรินทร์ พินเสนาะ -
38070464 นางสาวพัทธ์ธีรา หมู่ทองคำ -
38070486 นายจเด็จ เกตุศรี -
38070497 นางสาวกุลนาถ ศรีสุภาพ -
38070556 นายสาธิต โพธิรักษ์ -
38070763 นางสาวสุปาจรีย์ ศรีปิยะบุตร -
39070052 นายทักษิณ สุนทร -
39070188 นางสาวจิณัฐตา ประสพสิน -
39070328 นายนรินทร์ กระจายกลาง -
39070362 นายมาโนช สุขทิศ -

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.