สารจากนายก

สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Public Health Alumni Association, Burapha University

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

          กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกคน รวมไปถึงผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เลือกกระผมมารับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กระผมและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะร่วมกันทำสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันให้มีความสนิทสนม แนบแน่นยิ่งขึ้น ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและคณะสาธารณสุขศาสตร์

          สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นของพวกเราทุกๆ คน หากใครมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ขอให้ช่วยกันเสนอแนะ ความเห็นต่างๆ มาที่สมาคมฯ หรือกรรมการแต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนรุ่นต่างๆ อยู่แล้ว หวังว่ามิตรภาพในความเป็นศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ คนที่ได้เคยร่วมศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

 

 

ด้วยความเคารพ

(นายทรงวิทย์ พรหมขุนทอง)

นายกสมาคม

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.