ประวัติการก่อตั้งสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Public Health Alumni Association, Burapha University

ประวัติการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการเรียนการสอนโดยผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสำเร็จออกไปประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตทางสาธารณสุข ล้วนมีความรู้สึกรักและผูกพันกับคณะฯ จึงได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการริเริ่มก่อตั้ง "สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ขึ้น

          ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตัวแทนศิษย์เก่าเสนอโครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ในขณะนั้นได้ทราบ ซึ่งท่านตอบรับเป็นอย่างดี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น โดยมีนายนิยม จันทร์นวล เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

          ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เชิญศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๑๓ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารมหิตลาธิเบศร ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงมติเห็นชอบให้มีการยกร่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมาคมฯ โดยมีมติให้       นายทรงวิทย์ พรหมขุนทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ เป็นนายกสมาคม และยกร่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย อุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน สารานียกร ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายจัดหารายได้ ฝ่ายสโมสรและพัสดุ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประสานงาน และฝ่ายปฏิคม รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน

          ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตัวแทนคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขอจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

          ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ณ ห้องประชุม PH ๔๑๐ อาคารมหิตลาธิเบศร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้มีการยกร่างคณะกรรมการบริหารสมาคมอย่างเป็นทางการ โดยที่ประชุมมีมติให้ นายทรงวิทย์ พรหมขุนทอง เป็นนายกสมาคม และมีคณะกรรมการบริหารสมาคม รวมทั้งสิ้น ๒๘ คน

         พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ในระหว่างปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตัวแทนคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการประสานงานเพื่อขอจดทะเบียนสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง อนึ่งการขอจดทะเบียนสมาคมฯ มีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประสานในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การยื่นขอจดทะเบียนสมาคมฯ ค่อนข้างล่าช้าออกไป แต่ในขณะเดียวกันคณะทำงานของสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก็มิได้ย่อท้อต่ออุปสรรคแต่ประการใด ทุกคนต่างทุ่มเท แรงกาย แรงใจ และผลักดันในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ

        ซึ่งยังผลมาให้สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งนับได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นวันที่แสดงให้เห็นว่าการทุ่มเท การหลอมรวมจิตใจ และความสมัครสมานสามัคคีกันของพวกเราชาวสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้พวกเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรค พัฒนาเครือข่าย หลอมรวมใจให้พวกเราสาธารณสุข บูรพา เดินไปข้างหน้าพร้อมกันต่อไป

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.