คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ

รายชื่อกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายทรงวิทย์ พรหมขุนทอง นายกสมาคม
2 ว่าที่ร้อยตรี ชัยศรี สังขจุติ อุปนายกสมาคมคนที่ ๑
3 นายธานินทร์  สร้อยละออง  อุปนายกสมาคมคนที่ ๒
4 นางสาวอดิษา  บุตรแสนโคตร   เลขานุการ
5 นายนิยม  จันทร์นวล  ผู้ช่วยเลขานุการ
6 นางสาวมาลิเกษ  ลขะวัจกุล  เหรัญญิก
7 นางสาวพิจิตรา  ปฏิพัตร  ผู้ช่วยเหรัญญิก
8 นางสาวพันธนันท์  ศรีชู   นายทะเบียน 
9 นางสาวโศภิสุดา  วิบูลย์พันธุ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
10 นายชัยนันท์   เหมือนเพ็ชร์  สาราณียกร
11 นางสาวรัตติกาล   สุวรรณโชติ  ผู้ช่วยสาราณียกร
12 นายพลากร   บุญชู   กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 นายเอกลักษณ์  จุ่นเจริญ  กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 นายอนุรักษ์   อภิวงศ์  กรรมการและประธานฝ่ายกิจกรรม
15 นายนิวัติเวช   วงษ์มาตร  กรรมการและฝ่ายกิจกรรม
16 นางสาวเสาวนีย์  ทองนพคุณ  กรรมการและประธานฝ่ายหารายได้
17 นายบุญชัย  จารุพันธุ์   กรรมการและฝ่ายหารายได้
18 นายนรินทร์  กระจายกลาง  กรรมการและประธานฝ่ายสโมสรและพัสดุ
19 นางสาวสุปาจรีย์    ศรีปิยะบุตร   กรรมการและประธานฝ่ายสวัสดิการ
20 นางสาวเยาวภา  แม่นปืน   กรรมการและฝ่ายสวัสดิการ
21 นายเขมกร  ตรังคะลักขี   กรรมการและประธานฝ่ายประสานงาน
22 นายวัลลภ   ใจดี   กรรมการและประธานฝ่ายปฏิคม
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.