สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Public Health Alumni Association, Burapha University

คณะทำงานสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

นายทรงวิทย์  พรหมขุนทอง

นายกสมาคม

ว่าที่ ร.ต.ชัยศรี  สังขจุติ

อุปนายกสมาคม คนที่ ๑

 

นายธานินทร์  สร้อยละออง

อุปนายกสมาคม คนที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการทำงาน
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกิจกรรมของศิษย์เก่ากับหน่วยงานต่างๆ
 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและศิษย์เก่า
 4. เพื่อสงเคราะห์สมาชิก และนิสิตในด้านสวัสดิการต่างๆ แล้วแต่กรณี

สมาชิกสมาคมมี ๒ ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เคยเป็นนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และสมัครเป็นสมาชิกแล้ว
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมของสมาคม หรือผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกและบุคคลนั้นตอบรับเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร

สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 4.  ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

 1. สมาชิกสามัญ         จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๕๐๐ บาท (ตลอดชีพ)

                                      ค่าทำบัตรสมาชิกใหม่ ๖๐ บาท

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์     มิต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.