สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Public Health Alumni Association, Burapha University

คณะทำงานสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

นายทรงวิทย์  พรหมขุนทอง

นายกสมาคม

ว่าที่ ร.ต.ชัยศรี  สังขจุติ

อุปนายกสมาคม คนที่ ๑

 

นายธานินทร์  สร้อยละออง

อุปนายกสมาคม คนที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการทำงาน
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกิจกรรมของศิษย์เก่ากับหน่วยงานต่างๆ
 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและศิษย์เก่า
 4. เพื่อสงเคราะห์สมาชิก และนิสิตในด้านสวัสดิการต่างๆ แล้วแต่กรณี

สมาชิกสมาคมมี ๒ ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เคยเป็นนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และสมัครเป็นสมาชิกแล้ว
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมของสมาคม หรือผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกและบุคคลนั้นตอบรับเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร

สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 4.  ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

 1. สมาชิกสามัญ         จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๕๐๐ บาท (ตลอดชีพ)

                                      ค่าทำบัตรสมาชิกใหม่ ๖๐ บาท

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์     มิต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
Hydraulic Power Unit Hydraulic Press Machine Leak Test Machine