รายชื่อสมาชิกสามัญ/วิสามัญ

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล ปีการศึกษาที่จบ
50570077 นางจันทร์ศรี ต๊ะต่อม -
50570084 นางใจภักดิ์ อุนจะนำ -
50570107 นายเฉลิมชัย จารุมณี -
50570138 นางชลิดา สุนันทกรญ์ -
50570220 นางนฤมล ธรรมสุ -
50570268 นางสาวนิภาพร เขื่อนดำ -
50570299 นายบุญปั๋น โป่ดี -
50570312 นางประนอม ศิริมาเมือง -
50570350 นางพรทิพย์ บุณยพิพิธ -
50570404 นายมนตรี ขันไชย -
50570435 นายวิสุทธิ์ ชินธาวรรณ -
50570459 นางศิริรัตน์ โป่ดี -
50570473 นางสนิท เสนากูล -
50570480 นางสมคิด หน่อคำ -
50570497 นางสมจิตต์ วิชา -
50570527 นางสังวาลย์ ปัญโญ -
50570565 นางสำรวย ซ้อนฟั้น -
50570589 นางสุปราณี รัตนพงษ์ -
50570602 นางธัญญชล โกพล -
50570657 พ.จ.อ.วีระชัย โคมวิจิตร -

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.