นวัตกรรมความปลอดภัยทางการแพทย์ พร้อมจดอนุสิทธิบัตร เครื่องฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศ DIY

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.