ประกาศ รายชื่อนิสิตผู้ได้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

  22/06/2564 อ่านแล้ว 71 ครั้ง

ประกาศ  รายชื่อนิสิตผู้ได้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ขอให้นิสิตผู้มีรายชื่อดังกล่าว ได้เข้าทำแบบสอบถาม และให้รายละเอียดอื่น ๆ ตามลิงค์ https://forms.gle/AnBxxkj1VBSR2ah38 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. และหลังจากทีมงานวิจัยได้รับข้อมูลแบบสอบถามจากท่านเรียบร้อยแล้ว  จะได้ทำการโอนเงินค่าชดเชยในการเสียเวลาท่านละ 100 บาทเข้าบัญชี Prompt pay ตามที่ท่านได้ให้ไว้ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้และจะส่งไฟล์สลิปแจ้งการโอนเงินให้ท่านภายในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ต่อไป
ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณนิสิตอาสาสมัครทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
รศ. ดร. ดนัย  บวรเกียรติกุล 
หัวหน้าโครงการวิจัย

 

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้เข้าร่วมโครงการ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.