ทดสอบข่าวสารสุขภาพ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัคซีนที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

  20/06/2561 อ่านแล้ว 1,101 ครั้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) สำหรับการผลิตวัคซีน เพื่อรองรับการผลิตภายในประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ให้ประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับ (Medical Hub) ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่เป็นอุปสรรค คือการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นจึงได้มีแผนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ  และความร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐด้านวัคซีนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งบุคลากรเข้าอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง โดยเฉพาะเซลล์ (Vero cell) ซึ่งเป็นเซลล์เพาะเลี้ยง  ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนได้หลายชนิดโดยเฉพาะวัคซีนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ประเทศไทยกำลังจะพัฒนาเป็นวัคซีนในอนาคต

              

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.