กระบวนการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

  31/08/2566 อ่านแล้ว 107 ครั้ง

เอกสารแนบ

กระบวนการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.