กรรมการสโมสรนิสิต

คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 


นางสาวมุทิตา จันทร์สมาน
อุปนายกฯ

นายปารดา ชิณสิทธิ์
อุปนายกฯ
นางสาวอารียา เกาะลอย
อุปนายกฯ

 


นางสาวณัฐธนา เนตรสังข์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอุบลวรรณ พรหมบุตร
กรรมการ
นางสาวเปมิกา วงศ์กัทลีคาม
กรรมการ

 


นางสาวสุดาพร โชติพินิจบุตร
กรรมการ

นางสาวกัญญารัตน์ บุตรพรม
กรรมการ
นางสาวกชนิภา เขียวขำ
กรรมการ

 


นางสาวศยาวดี สุวรรณรัตน์
กรรมการ

นางสาวเสาวรส ชูบุญ
กรรมการ
นางสาววัชรพรรณ จันทนา
กรรมการ

 


นางสาวธัญวรัตม์ เข็มทอง
กรรมการ

นายสมรักษ์ ภู่ทอง
กรรมการ
นายบุริศร ผาสุก
กรรมการ

 


นายธนพงศ์ สรรพรัตน์
กรรมการ

นายณฐพล แซ่หลี
กรรมการ
นายปฏิภาน ธรรมชาติ
กรรมการ

 

นายพงศธร ยังอยู่สุข
กรรมการ

นายภานุวัฒน์ พลานนท์
กรรมการ
 
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.