ประกาศ ยุติการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์

  17/06/2564 อ่านแล้ว 112 ครั้ง

ประกาศ  ยุติการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายแล้ว และจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการในวันที่ 21 มิถุนยน 2564 ตลอดจนวันและเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์อีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ ขอให้รอฟังประกาศในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณนิสิตอาสาสมัครทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.