รายชื่อศิษย์เก่า

 • 2011

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

  1              54070004             นางสาวจิราภรณ์ ศรีเส็ง

  2              54070005             นางสาวฉัตราภรณ์ นิมิบุตร

  3              54070009             นางสาวนภัสกัญญ์ วารีสิงห์

  4              54070014             นางสาวปนัดดา เมืองเสน

  5              54070018             นางสาวปิยวรรณ กิจเกื้อกูล

  6              54070022             นางสาวมณเฑียร โสระเนตร

  7              54070026             นางสาววรัญญา ต่างสี

  8              54070029             นายศุภวัฒน์ บุณฑริก

  9              54070030             นายสหพล บุญกำเหนิด

  10           54070254             นายเดชา สุรินทร์ศักดิ์

  11           54070255             นายธเนศ ขันทอง

  12           54070256             นายปริญญา ยอดโยธี

  13           54070257             นายศภัคก์ ศรีนวนผ่อง

  14           54070278             นางสาวจันทิมา มูลหล้า

  15           54070280             นายณัฐชานนท์ พูนผล

  16           54070281             นางสาวธิติมา แพงดี

  17           54070282             นางสาวนิลาวัณย์ รักษาชอบ

  18           54070283             นายภัทรพล บุญยิ่งเอกธนา

  19           54070284             นางสาวภันทิลา พลอยนิล

  20           54070285             นางสาวภารดี จากศรี

  21           54070286             นางสาวมาลินี ทรงจันทร์

  22           54070287             นางสาววิรชา จิตต์อนงค์

  23           54070288             นางสาวศรีแพร สรวงโท

  24           54070289             นางสาวศศิธร เจริญสุข

  25           54070332             นางสาวฐิติรัตน์ บาทบำรุง

  26           54070334             นางสาวปาริษา นกสี

  27           54070337             นางสาวศุภากร เกียรติชัยพิพัฒน์

  28           54070338             นางสาวสกุลรัตน์ ตวนกู

  29           54070355             นางสาวกฤตยา กรณีกิจ

  30           54070356             นายกิตติพงศ์ พรหมนรกิจ

  31           54070357             นางสาวจิราภรณ์ คูณสวัสดิ์

  32           54070358             นางสาวจุฑาทิพย์ คล้ายมณี

  33           54070361             นายชยกฤต สมเรือน

  34           54070362             นายชัชวาลย์ แก้วรักษา

  35           54070363             นางสาวณัฐพร เชียงอินทร์

  36           54070365             นายทีปกร ราชสืบ

  37           54070366             นางสาวธนพร ทวีญาติ

  38           54070367             นางสาวบังอร ศรีประวัติ

  39           54070368             นางสาวบุศรา พรมอาจ

  40           54070369             นางสาวปนัดดา เจริญศร

  41           54070370             นางสาวพรรณนิตา อ่อนเคร็ง

  42           54070371             นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์

  43           54070373             นางสาวมัณฑนา พรมนิกร

  44           54070375             นางสาวยุพาพร ฮวบเอม

  45           54070376             นางสาวรัตติพร แสงแย้ม

  46           54070377             นางสาวรุ่งนภา ฮวบสวรรค์

  47           54070378             นางสาววลีภรณ์ หาญนภาชีวิน

  48           54070379             นางสาวศศิธร บัวเงิน

  49           54070380             นางสาวศศิวิมล บัววาศ

  50           54070381             นางสาวธนินรดา ธนะชัย

  51           54070382             นางสาวสุชาดา แคล้วคำพุฒ

  52           54070383             นางสาวสุนิสา ชิวปรีชา

  53           54070384             นางสาวสุภาวดี พันธ์พืช

  54           54070385             นางสาวอภิญญา มูลไธสง

  55           54070386             นางสาวอรณิช จงกอร์ปเมธากุล

  56           54070387             นางสาวอาทิตยา คงดั่น

  57           54070465             นายวิริยะ รุ่งเรือง

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

  1              54570001             นางสาวกนกภรณ์ เจริญพานิช

  2              54570002             นายกฤตย แก้วนคร

  3              54570003             นางสาวแคทลียา แพงพุย

  4              54570004             นางสาวจันทกานต์ ทองเมือง

  5              54570006             นายชินดนัย กิมสร้อย

  6              54570009             นางสาวณัฎฐณิชา สิงห์หร่าย

  7              54570011             นายดำรงศักดิ์ ตุ้มชัยพร

  8              54570012             นายตะวัน เนื่องจำนงค์

  9              54570014             นายทรงพล เทียมเมฆ

  10           54570015             นางสาวทักษิณาพร ไชยสุริยวิรัตน์

  11           54570017             นายธนภณ จิตตานุภากร

  12           54570018             นางสาวธัญญา ศรีพงษ์พันธุ์กุล

  13           54570019             นางสาวนพมาศ แก้วปัญญา

  14           54570020             นางสาวน้ำฝน แดงโชติ

  15           54570021             นางสาวนิภาวรรณ บุญเกษม

  16           54570022             นางสาวนุสรา จิตรนอก

  17           54570023             นางสาวบุศรากร มากบู่

  18           54570024             นางสาวปริยา ใจขาน

  19           54570025             นางสาวปรีดาภรณ์ เรืองรัตน์

  20           54570027             นางสาวปัทมาภรณ์ ปัทมเกษม

  21           54570028             นางสาวปัทมาวดี มีกลี่

  22           54570031             นางสาวปิยะนุช เถาว์พันธ์

  23           54570033             นายพรมลิขิต แชมลำ

  24           54570034             นางสาวพัชราภรณ์ พรมสอน

  25           54570035             นางสาวพิมพ์ชนก ชุ่มอารมณ์

  26           54570036             นางสาวเพ็ญพิศ เกตุใหม่

  27           54570038             นายโยธิน แผลงเดช

  28           54570040             นางสาวรัชดาภรณ์ เดชา

  29           54570041             นางสาวรุ่งรัตน์ เขมะสุข

  30           54570042             นางสาวรุ่งรัตนา เรืองนาค

  31           54570045             นางสาวลักษ์มาลา โกษีย์

  32           54570046             นางสาววณิชชา แดงชาติแท้

  33           54570049             นางสาวศรัณยา เจ้ยทอง

  34           54570050             นางสาวสุชญา สาระโท

  35           54570053             นางสาวสุรนาถ พัฒมะณี

  36           54570054             นางสาวสุริตา นาคสกุล

  37           54570055             นางสาวเสาวณีย์ สายัณห์

  38           54570056             นางสาวเสาวลักษณ์ ลิลา

  39           54570057             นางสาวโสภิดา รักทองสุข

  40           54570060             นางสาวอักษร พูลชัย

  41           54570062             นายอานนท์ ฟักโต

  42           54570063             นายอิสรภาพ ชัยศิริ

  43           54570064             นางสาวอุมาพร เกินกลาง

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  อนามัยสิ่งแวดล้อม  - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ)

  1              54570066             นางสาวกนกวรรณ พุฒติ

  2              54570072             นางสาวฐิติรัตน์ แดงเกลี้ยง

  3              54570073             นางสาวณภัทรารัตน์ ฐานุพงษ์พาณิช

  4              54570078             นายธนูฤทธิ์ ร่วมทวี

  5              54570083             นางสาวเนตรนภา ขาวศรี

  6              54570084             นางสาวปรียาพร ตะกรุดทอง

  7              54570086             นางสาวพีรยา โมราศิลป์

  8              54570089             นายภานุวัฒน์ พิมภูเขียว

  9              54570092             นางสาววาสนา ขวัญศรี

  10           54570095             นางสาวสุดาพร บุญกวย

  11           54570097             นางสาวสุนิสา เจตนา

  12           54570098             นายสุรวิทย์ สุวรรณพงษ์

  13           54570099             นายอ.สกล อมรการ

  14           54570102             นางสาวอัมพิกา ปะติตัง

  15           54570103             นางสาวอุษา แป้นแก้ว

  16           54570173             นางสาวทุติยาภรณ์ วันชูเสริม

  17           54570175             นายนฤบุตร อนันตกูล

  18           54570177             นางสาวนิวาลักษณ์ ใจหนักแน่น

  19           54570178             นางสาวปรียานุช อาจหาญ

  20           54570179             นางสาวพนิดา กลิ่นอุบล

  21           54570181             นางสาววิชุดา ใบงาม

  22           54570189             นางสาวอุทัยวรรณ แสงทอง

  อนามัยสิ่งแวดล้อม  - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

  1              54070043             นางสาวทิพกฤตา ใจแล

  2              54070047             นายนัฐพงษ์ วิจิตร

  3              54070055             นายภาคิณ วันชัยชนะ

  4              54070061             นางสาววิไลวรรณ ซื่อสัตย์

  5              54070064             นางสาวสแกวันย์ จันทร์ศรี

  6              54070072             นายเอกวัฒน์ ใจเย็น

  7              54070258             นายกิติศักดิ์ สอนอ้น

  8              54070259             นายณัฏฐ์ รัชตรุ่งโรจน์

  9              54070260             นายศุภนนท์ ไตรพิพัฒน์

  10           54070291             นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรัตน์

  11           54070292             นางสาวเจนจิรา จิตรเฉย

  12           54070293             นางสาวเจนจิรา ฟองเกิด

  13           54070295             นางสาวญาดา เจริญพร

  14           54070296             นางสาวฐาปนีย์ กูบทอง

  15           54070297             นางสาวไพลิน โทอุดทา

  16           54070300             นางสาวสุวิชาดา พลโฮม

  17           54070345             นางสาวนันทิชา แก่นเพ็ชร

  18           54070352             นางสาวอาพัชชา สิริวัฒนโยธิน

  19           54070353             พันจ่าเอกภาณุพงศ์ มณีนวล

  20           54070354             พันจ่าตรีเมธี ดำรงศักดิ์

  21           54070388             นางสาวกมลชนก จัดนอก

  22           54070389             นายเกรียงไกร ใยนนท์

  23           54070390             นางสาวจารุวรรณ พรมวัง

  24           54070391             นางสาวจิตราภรณ์ สังข์ทอง

  25           54070393             นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์

  26           54070394             นางสาวดวงกมล เวชสาตร์

  27           54070395             นายธนภัทร ราซ้อน

  28           54070396             นางสาวธิดารัตน์ เสี่ยมแหลม

  29           54070397             นางสาวนฤมล ราชกิจ

  30           54070400             นางสาวปณิดา ทองคำแท้

  31           54070402             นายปัณณวัฒน์ สุขประเสริฐ

  32           54070404             นายพิจักษณ์ ซื่อตรง

  33           54070405             นางสาวเพ็ชรรัตน์ เลิศสง่า

  34           54070406             นางสาวเมวดี อร่ามเวชวรนันท์

  35           54070407             นายยศพล สวาทที

  36           54070408             นางสาวรัศมี รักผกา

  37           54070409             นางสาวราตรี แก้วปาน

  38           54070410             นางสาววราภรณ์ สิทธิสร

  39           54070411             นางสาววันวิสาข์ ลอยคง

  40           54070413             นางสาวสราลี ศรีสะอาด

  41           54070415             นางสาวสุดารัตน์ ยาวิชัย

  42           54070416             นางสาวสุธานิธิ สุจิตต์อมรพันธุ์

  43           54070418             นางสาวอรพรรณ สร้อยวาที

  44           54070464             นางสาวอารีย์ อารีหมาน

  45           54070467             นางสาวรุ่งศิริญา นุ่นสวัสดิ์

  46           54070468             นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์

  47           54070469             นางสาวสุภัค จันทรประทุม

  48           54070470             นางสาววิยะดา กาภูมิเนาว์

  การจัดการสุขภาพชุมชน

  1              54570105             นางสาวกมลชนก ซาเสน

  2              54570109             นางสาวขวัญกมล เลิศไพศาลสกุล

  3              54570110             นางสาวขวัญใจ ชูกะสิ

  4              54570111             นางสาวจุฑากรณ์ ดวงธนู

  5              54570114             นางสาวฉัตรสุดา เลิศไพศาลสกุล

  6              54570119             นายชิราวุธ ชำนาญไพร

  7              54570121             นางสาวชุติมา นุชพงษ์

  8              54570124             นางสาวฐิติพร พาอ่อนตา

  9              54570125             นางสาวฐิติมา ช่อมะลิ

  10           54570126             นางสาวณพนุช สง่าศรี

  11           54570127             นางสาวณัฐชลียา น้อยสำราญ

  12           54570129             นางสาวดารารัตน์ สังข์ทอง

  13           54570130             นางสาวนพรัตน์ นิราศ

  14           54570131             นางสาวนัฏฐิกา หุ่นดี

  15           54570133             นายบุญโชค พรหมแก้ว

  16           54570135             นางสาวประภาพรรณ มีธรรม

  17           54570137             นางสาวปัทมพร บรรพลา

  18           54570138             นางสาวปิ่นแก้ว ฝ่ายที

  19           54570140             นางสาวพรนิภา พานุรัตน์

  20           54570141             นางสาวพัชราภรณ์ นาชัยเพิ่ม

  21           54570142             นางสาวภิญญาพัชญ์ เพชรภักดี

  22           54570143             นางสาวพุทธชาติ ศรีหานู

  23           54570145             นางสาวภาพิมล บุญอิ้ง

  24           54570147             นางสาวมาลี ตะกรุดคุ้ม

  25           54570148             นางสาวมินตรา แก้วฉุย

  26           54570149             นางสาวมุกดา เอกคณาสิงห์

  27           54570150             นางสาวณัฎฐิณัณ คำมุงคุล

  28           54570151             นางสาวไอยรินทร์ แก้วก่ำ

  29           54570153             นางสาววรารัตน์ สีใส

  30           54570155             นางสาววลัยมาศ คงหอม

  31           54570158             นางสาววิรัญญา เผียงสูงเนิน

  32           54570161             นางสาวโศรยา ไกรนรา

  33           54570162             นางสาวสมคิด รอดพร

  34           54570163             นางสาวสุชาวดี ไชยชารี

  35           54570165             นางสาวสุภาวดี เจิงรัมย์

  36           54570166             นางสาวสุภาวรรณ เลิศทรัพย์พูลทวี

  37           54570168             นายอดิศักดิ์ ญาติครบุรี

 • 2010

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              53070001            นางสาวกมลวรรณ เกษร 

  2              53070002            นางสาวกรรณิกา วงศ์สรรพ์           

  3              53070003            นางสาวกรรณิการ์ เขียวเสน           

  4              53070005            นางสาวจรวย อยู่นุช         

  5              53070008            นางสาวจิระประภา กล่ำเพชร        

  6              53070011            นางสาวชีวรัตน์ มงคลธนวัฒน์      

  7              53070014            นางสาวธนภรณ์ เบญจมาศ            

  8              53070016            นายมนต์ชัย สุขสระศรี    

  9              53070018            นายลือชา รื่นจิตต์             

  10           53070019            นางสาววิชุตา พันธุ์เลิศสกุล           

  11           53070021            นางสาวศศิกานต์ สังฆฤทธิ์            

  12           53070023            นางสาวสุฑาทิพย์ จันต๊ะเรือง        

  13           53070087            นางสาวชนม์นิภา เขียนนอก         

  14           53070089            นางสาวชรารัตน์ รักเหล่า               

  15           53070102            นางสาวศิริรัตน์ มหิศยา   

  16           53070105            นางสาวอรวรรณ วรอรุณ

  17           53070106            นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์นวล         

  18           53070152            พันจ่าตรีนวคุณ ดาจันทร์ 

  19           53070156            นางสาวกฤษณา ชาญสมิง              

  20           53070158            นางสาวจันทนา ด้วงประเสริฐ       

  21           53070161            นางสาวจิราพร เข็มสัมฤทธิ์            

  22           53070162            นางสาวเจนจิรา มหา       

  23           53070163            นางสาวชนกนันท์ สุขกุล

  24           53070164            นางสาวชนินาถ เพชรชำลิ             

  25           53070165            นางสาวนิธิมา จงรักมงคล              

  26           53070167            นางสาวเรวดี บวรศักดิ์ทวี

  27           53070170            นางสาววิริญจ์ ทิสมบูรณ์ 

  28           53070172            นางสาวศิริวรรณ นิลเหม

  29           53070174            นายอรรถพล นเรศชัยยุทธ              

  30           53070232            นางสาวกมลวรรณ จินดาศรี           

  31           53070233            นางสาวฐานภัส นวกุล    

  32           53070236            นายพีรวัส ขันธจิตร์          

  33           53070261            นางสาวแก้วตา คำสุขดี    

  34           53070263            นางสาวดวงดาว โคศรี     

  35           53070264            นางสาวพรพิมล กองสมิง               

  36           53070265            นางสาวภัทราภรณ์ ปัญญะสังข์     

  37           53070266            นางสาววรรณิภา อันทะนนท์        

  38           53070267            นางสาวสิริกาญจน์ สีหม่น             

  39           53070268            นางสาวอรวรรณ ไพโรจน์              

  40           53070296            นายกฤตย์ภวัต จันผาทวีสิน            

  41           53070297            นายชัยสิทธิ์ รักกิจการพูล

  42           53070309            นางสาวจิราภรณ์ คำวรรณะ            

  43           53070310            นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์ลอย          

  44           53070311            นางสาวจุฬาภัทร บุญมา  

  45           53070312            นางสาวชุติมา มูลดี          

  46           53070313            นางสาวฐาปนี บุญสำเร็จ 

  47           53070314            นางสาวฐิติมา บุญสำเร็จ 

  48           53070315            นางสาวณัฐชิรา ผลพัฒนาสกุลชัย

  49           53070316            นางสาวดาราพร เจียบเกาะ             

  50           53070317            นางสาวธัญวรัตม์ ทาริยะหนัก       

  51           53070318            นางสาวนงลักษณ์ แก้วหลง            

  52           53070320            นางสาวน้ำมนต์ รัตนานนท์           

  53           53070321            นางสาวบุญญิสา พ่วงพลับ             

  54           53070322            นางสาวบุญตา ดินแดง    

  55           53070323            นางสาวพชรกมล กลั่นบุศย์            

  56           53070324            นางสาวรัตติยาภรณ์ พละพล          

  57           53070326            นางสาวลัดดาวัลย์ แลสันกลาง       

  58           53070327            นางสาววรวลัญช์ พิบูลวิทยากุล     

  59           53070328            นางสาวศรวณีย์ ตั้งวงษ์เจริญ          

  60           53070329            นางสาวศรัญญา ศรีบุญเพ็ง            

  61           53070331            นางสาวสิริยาภรณ์ เอกสมัย            

  62           53070332            นางสาวสิริวรรณ เพชรเที่ยง          

  63           53070334            นางสาวอาภาพร ตรีพานิชย์            

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              53070052            นางสาวกัลยาณามิตร ศรีเนาวรัตน์

  2              53070054            นางสาวจันทิมา หนาแน่น              

  3              53070055            นางสาวเจติยา นาคทองดี

  4              53070056            นางสาวชนมน เนื่องสิทธะ            

  5              53070058            นางสาวชุติยาพร จันทร์ประดิษฐ์  

  6              53070059            นางสาวฐานะมาศ เร่งขวนขวาย   

  7              53070060            นางสาวดารารัตน์ สร้อยเพ็ชร์        

  8              53070062            นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุขแสง           

  9              53070063            นางสาวธนพรชนก วิวัฒนพงศ์พันธ์           

  10           53070066            นางสาวนันทวรรณ ไกรฉวี            

  11           53070070            นางสาวมัลลิกา หนิมพานิช           

  12           53070071            นางสาวมาจีเอฟ มีรัตน์   

  13           53070072            นางสาววัชราภรณ์ ฤกษ์รัตนวราพร              

  14           53070073            นางสาววันวรินทร์ แสนเสนยา     

  15           53070076            นางสาวสมฤทัย อุตส่าห์การ           

  16           53070078            นางสาวสุภาภรณ์ บัวลอย               

  17           53070079            นางสาวสุรางคณา บัวเกิด               

  18           53070080            นางสาวสุรีวัลย์ เปรมปรี  

  19           53070081            นายแสงศุกร์ ก้องเสนาะ 

  20           53070132            นายณฐพล มานะสถิตพงศ์             

  21           53070137            นางสาวผกามาศ คำดี       

  22           53070138            นางสาวพณิตา บรรณวัฒน์             

  23           53070142            นายวัชระ ชัยเลิศ              

  24           53070143            นางสาวศิรดา นิยะมานนท์             

  25           53070144            นางสาวศิรภัทศร เปรมจิตร            

  26           53070145            นางสาวสุญาดา สุวรรณเรืองศรี     

  27           53070147            นางสาวสุนันทา จิตระดับ               

  28           53070150            นางสาวอาภาภรณ์ คะนิกา             

  29           53070151            นางสาวอารีรัตน์ ปัญญาเหลือ        

  30           53070198            นางสาวเกล็ดไพลิน รักคุณ             

  31           53070199            นางสาวขวัญกมล เบ้าเทศ               

  32           53070200            นางสาวจิราภรณ์ บุญเลิศ

  33           53070201            นางสาวจุฑาทิพย์ แก่นประยูร       

  34           53070203            นางสาวช่อทิพย์ โสดาวาปี              

  35           53070204            นางสาวชาริณี การวิทยี    

  36           53070205            นางสาวชิตตะวัน ปากสมุทร          

  37           53070211            นางสาวบุษกร หางศร      

  38           53070215            นางสาวปารตรี บุญศร     

  39           53070216            นางสาวพริมรตา ทัศนมณเฑียร    

  40           53070218            นางสาวเพ็ญศิริ นิลเอก   

  41           53070220            นางสาววนิดา ย้อยแสง    

  42           53070222            นางสาววิดาวรรณ ธนะมูล             

  43           53070223            นางสาวศิริรัตน์ พึ่งสติ     

  44           53070224            นายสิทธา พัฒน์วิชัยโชติ

  45           53070228            นางสาวสุภิญญา สายแสง               

  46           53070229            นางสาวสุรีรัตน์ ทาตุ่นใจ

  47           53070230            นางสาวอนัฐฌา ปิ่นแก้ว 

  48           53070231            นายอภิชาติ สบายใจ         

  49           53070257            นางสาวศิรภัทร จุลทรักษ์

  50           53070284            นางสาวจินตนา นาวีอุปถัมภ์          

  51           53070285            นางสาวณัฐจรี แสงทองคำ              

  52           53070287            นางสาวธัญญารัตน์ จินะแก้ว         

  53           53070288            นางสาวนฤมล บำรุงสวน               

  54           53070290            นางสาวนันทิชา ปลอดรัมย์            

  55           53070291            นางสาวบุษวดี คิดถูก        

  56           53070295            นางสาวอุษา สังข์ทอง      

  57           53070304            นางสาวขวัญสุดา ราชแก้ว              

  58           53070305            นายเชษฐา พลายเนาว์     

  59           53070306            นางสาวณัฐฎาพร พานิช 

  60           53070307            นางสาวนิภาพร ทรัพย์มีชัย            

  61           53070369            นางสาวจุฬาภรณ์ สุรนันทชัย        

  62           53070370            นางสาวฉัตรประภา ศิริรัตน์           

  63           53070373            นางสาวชุติมา ม่วงทอง   

  64           53070375            นายทวีศักดิ์ นาควิมล       

  65           53070377            นางสาวนงลักษณ์ สุขถาวร             

  66           53070378            นางสาวปวีณา ปาทาน     

  67           53070379            นางสาวพลอยไพลิน เหลางาม      

  68           53070380            นางสาวพิจิตรา วาระพรประเสริฐ

  69           53070381            นางสาวพิมพิมล จันทร์พิทักษ์พร 

  70           53070382            นางสาวมณทิรา แก้วปาน               

  71           53070389            นางสาวศิมาพร แย้มหลั่งทรัพย์     

  72           53070391            นางสาวโศภิดา บุญมี       

  73           53070393            นางสาวสุกัญญา มัชฌิมา

  74           53070395            นางสาวหลินวิภา อังกานนท์         

  75           53070396            นางสาวอัจฉราพร โยทองยศ           

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              53070026            นางสาวกันตา สถาปนา   

  2              53070027            นายเกียรติกุล แกล้วกล้า  

  3              53070029            นางสาวจิราวรรณ เตชะนันท์         

  4              53070033            นายชัยมงคล วงษ์ยะปาน

  5              53070035            นางสาวณัฐชา เร่งขวนขวาย          

  6              53070038            นางสาวบุศรินทร์ สมิทจิตต์            

  7              53070039            นางสาวเบญจมาศ นิลศิริ

  8              53070040            นางสาวประยูรศรี พรมมี

  9              53070041            นางสาวปรารถนา สังข์แก้ว            

  10           53070042            นางสาวฝนทิพย์ แก้วกลม               

  11           53070043            นางสาวพรพิมล กองขุนทด           

  12           53070048            นางสาวลลิตา ศักดิ์อัศวาพาหุ         

  13           53070049            นางสาวสุพัตรา บุญอากาศ             

  14           53070050            นางสาวอมรรัตน์ อนุรัตน์               

  15           53070051            นางสาวอรุณทรัพย์ ฉิมมาฉุย         

  16           53070115            นางสาวเบญญาภา แก้วกัณฑา       

  17           53070116            นางสาวพรรณภา นุชเนื่อง             

  18           53070154            พันจ่าเอกเกรียงไกร เดชเดชา        

  19           53070177            นางสาวกิตติยาพร ทองอ่อน           

  20           53070179            นางสาวจรรยา แซ่อื้อ       

  21           53070184            นางสาวนพวรรณ กลมเกลี้ยง        

  22           53070185            นางสาวนริศรา วาปีโส    

  23           53070189            นางสาวพัชรัตน์ โคตรโสภา          

  24           53070190            นางสาวพัทรียา เมืองทอง               

  25           53070192            นางสาวรัชฎากรม์ เลิศพงษ์ไทย    

  26           53070197            นางสาวสิตานันท์ ช่างไม้               

  27           53070212            นางสาวเบญจพร รินทรานุรักษ์     

  28           53070270            นางสาวกนกรัตน์ สุขสด 

  29           53070272            นางสาวกัญญาณัฐ เชยสุวรรณ์       

  30           53070273            นางสาวกุลยา บุญสอน    

  31           53070274            นายนพดล แก้วประเสริฐ

  32           53070276            นายภานุวัฒน์ ไชยจำ       

  33           53070277            นางสาวรัตนา เทียนสี      

  34           53070278            นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์เจริญ           

  35           53070279            นางสาววัสนันท์ ขันธชัย

  36           53070280            นางสาวสิรินภา ไชยมาก

  37           53070281            นางสาวสุดารัตน์ ชูเกตุ    

  38           53070301            นายสิรวัชร พรหมคลี่      

  39           53070302            นายอมรเทพ จั่นจีน          

  40           53070336            นางสาวกัลยา ชลาจันทร์ 

  41           53070340            นางสาวเจียรนัย ขนานไพร            

  42           53070342            นางสาวฐานิกา มาตรวิจิตร             

  43           53070344            นายทรงวุฒิ พิศพล           

  44           53070345            นายทิวา ขอพึ่ง  

  45           53070348            นางสาวนภสร เซี่ยงหว็อง              

  46           53070349            นางสาวนวลกนกณ์ ยิ่งยวด             

  47           53070351            นางสาวบงกช จินดา        

  48           53070352            นางสาวเบญจมาศ สว่างฉาย          

  49           53070353            นางสาวพรสวรรค์ อ่อนตา              

  50           53070354            นางสาวพิชชาพร หอมบัว              

  51           53070356            นายพิพัฒพล เรืองธนานุรักษ์        

  52           53070357            นางสาวเพ็ญนภา คำมัจฉา              

  53           53070359            นางสาววนิดา เกษวงษ์    

  54           53070360            นางสาววริศรา มงคลตระกูลสุข    

  55           53070361            นางสาววิลาสินี สุดรัก     

  56           53070363            นางสาวสุชาดา พุฒตาล  

  57           53070364            นางสาวอรประภา แดงเจริญ          

  58           53070365            นางสาวอุษา เนียมสำเภา

  59           53070367            นายมิ่งแมน ศิริโชติ          

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              53570001            นางสาวกมลชนก ยอดรัก               

  2              53570003            นายกานต์ อ่ำผึ้ง

  3              53570004            นางสาวกิตติยา แสงเดช  

  4              53570005            นางสาวเกวลี สุรภาพ       

  5              53570006            นางเกษราภรณ์ ปกิรณะ  

  6              53570007            นางแก้วมะนี พิมที           

  7              53570009            นางสาวขนิษฐา บรรจงผล              

  8              53570010            นางสาวเครือฟ้า ภาระ     

  9              53570011            นางสาวจินตหรา ดำทองสุก           

  10           53570012            นางสาวจุฬารัตน์ โคตรชมภู          

  11           53570013            นายฉัตรชัย สุขแก้ว          

  12           53570014            นางสาวชนิสรา ศุภจันทร์ทา          

  13           53570015            นางสาวชรินทร์ทร โคจำนงค์        

  14           53570016            นายชัยณรงค์ พ่วงแม่กลอง            

  15           53570018            นางสาวชุติกาญจน์ ปักเคธาติ         

  16           53570020            นางณภาภัช สร้อยโท      

  17           53570021            นางสาวณัฏฐนิชา เกษคำขวา         

  18           53570022            นายณัฐพงษ์ อำนวยศิลป์ 

  19           53570023            นางสาวดวงจันทร์ สารรัตน์           

  20           53570025            นายถาวร จันทร์ทรง         

  21           53570026            นายทศพล พฤษสุภี          

  22           53570027            นางสาวทัศนีย์ ทองสัมฤทธิ์            

  23           53570028            นางสาวทิพย์วรรณ ศุภศร               

  24           53570029            นางสาวทิพรัตน์ ชมภูพื้น               

  25           53570030            นางสาวทิพานัน เมธวัน  

  26           53570031            นายธนู เครือวรรณ           

  27           53570032            นางสาวธัญรส ภูพานเพชร            

  28           53570034            นางสาวนงค์ลักษณ์ สมอหมอบ    

  29           53570035            นางสาวนพวรรณ จันทอง              

  30           53570036            นางนภสร นาคสินธุ์        

  31           53570037            นางสาวนวลอนงค์ มณีเสวตร        

  32           53570038            นายนัฐภูมิ ภูมลา              

  33           53570039            นางสาวนัฐยา ยุทธนาวา 

  34           53570040            นางสาวนาถอนงค์ เฉยแย้ม            

  35           53570041            นางนิภา วิไลพันธ์            

  36           53570042            นางสาวเนตรนภา พงศ์สมศรี        

  37           53570043            นางบุญจิรา จินะใจ           

  38           53570045            นางสาวปนัดดา สำฤทธิ์  

  39           53570046            นางสาวปรีดีภรณ์ พวงมาลัย          

  40           53570047            นางปาริชาติ วิชัยวงค์       

  41           53570048            นางสาวปิยนาฏ นพรัตน์ 

  42           53570049            นายพนมวรรณ์ ภูมี          

  43           53570053            นางสาวพิกุล กมลคร       

  44           53570054            นางสาวพิมพร เงินคำ      

  45           53570055            นายพิสัณย์ กอบตระกูล   

  46           53570056            นางสาวพีรดา ศรีจันทร์อ่อน          

  47           53570058            นางสาวโพยมรัตน์ ชูรัตน์               

  48           53570059            นางภครมัย ตากูล             

  49           53570060            นางสาวภวรัตน์ พรมวงษ์ษา          

  50           53570061            นางสาวภูรีนุช เจริญสรรพ์             

  51           53570062            นางสาวมณฑนา วรรณชาติ           

  52           53570063            นางสาวมนัสนันท์ ชิณเกตุ             

  53           53570064            นายยุทธนา ศรีมณี            

  54           53570065            นางสาวรัชนี จำรัสแสง   

  55           53570066            นางสาวรัชนี เรืองฤทธิ์    

  56           53570067            นางรำไพ สุขอาษา           

  57           53570070            นางสาวลัดดาวัลย์ เชาว์เจริญ          

  58           53570071            นางสาววณิตา บำรุงตัว    

  59           53570072            นางสาววัจนี ไวยพัฒน์    

  60           53570073            นางสาววัชรี เหมือนพันธุ์               

  61           53570074            พันจ่าเอกวิจิตร เสสนาเวช              

  62           53570075            นายวีนัสวัฒน์ จตุรวงค์    

  63           53570076            นายวุฒิพันธุ์ แสงสุข        

  64           53570077            นางสาวแววดาว ทองนาค               

  65           53570080            นางสมัย ญาติเจริญ          

  66           53570081            นางสาวสร้อยสน เดชประแดง      

  67           53570082            นางสุชานันท์ ขันตี          

  68           53570083            นางสาวสุดารัตน์ พรหมศาสตร์     

  69           53570084            นางสาวสุปราณี ทองคง  

  70           53570085            นางสาวสุภาพ ชะโปรัมย์               

  71           53570086            นางสาวเสาวลักษณ์ จงท่องกลาง  

  72           53570087            นางสาวโสลัดดา เชียงสากุล           

  73           53570088            นายอภิชาติ เจะ 

  74           53570089            นางอภิวัน จิระไพบูลย์วนิชย์         

  75           53570090            นางสาวอรสา พิณทอง    

  76           53570091            นางสาวอักษิกา หาญวิสัย

  77           53570092            นางสาวอัจฉรา รัตนวาร  

  78           53570093            นางสาวอัญชลี เตียวเจริญ               

  79           53570128            นายสุรศักดิ์ แสงเงิน         

 • 2009

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              52070002            นางสาวจิรวรรณ เรืองอยู่

  2              52070004            นางสาวทิพรัตน์ นาคมอญ             

  3              52070006            นายหรรษลักษณ์ วงศกรการัณภาส               

  4              52070016            นายศุภกิจ สำเร็จ               

  5              52070019            นายอิทธิวัฒน์ คำนึงกิจ    

  6              52070060            นายทนง สวัสดีลาภา       

  7              52070066            นางสาววรรณิษา ปลื้มภะวัง           

  8              52070067            นางสาววิกานดา อาจจันทร์            

  9              52070072            นางสาวอรพิมล พุฒิรัตน์

  10           52070073            นางสาวอังศุมาลิน แก้วบุตร           

  11           52070111            นางสาวจริยา สุวรรณชาติ               

  12           52070112            นางสาวณัฐติกาญจน์ แก้ววิเศษ     

  13           52070113            นางสาวณัฐสินี สิงห์สวัสดิ์             

  14           52070114            นางสาวนงลักษณ์ โสดา  

  15           52070115            นางสาวปรารถนา ทองบุ 

  16           52070116            นายรชานนท์ ผลกลาง     

  17           52070118            นางสาวสมจิต สร้อยแม้น               

  18           52070132            นางสาวแจ่มจันทร์ ชาติสุข             

  19           52070133            นางสาวบัณฑิกา งามดี    

  20           52070134            นายลิขิต ทองฤทธิ์            

  21           52070141            นายเกียรติศักดิ์ ทานะเวช

  22           52070143            นายธนวัฒน์ แย้มดี           

  23           52070144            นางสาวเบญจวรรณ ผาพันธ์          

  24           52070145            นายปฏิพร ภมร 

  25           52070146            นางสาวผอบรัตน์ อุดมเกษมทรัพย์               

  26           52070147            นางสาวระวีวรรณ วรรณราช         

  27           52070148            นางสาวรัตนาภรณ์ บุรีเสรีรัตน์      

  28           52070149            นางสาววงศ์นภา ไชยขันธุ์             

  29           52070150            นางสาววนารักษ์ พรมมา

  30           52070151            นางสาวศศิวิมล ประทีป  

  31           52070154            นางสาวศิริวรรณ จันทร์พึ่งพราย   

  32           52070155            นางสาวศุภลักษณ์ สืบเนียม            

  33           52070156            นางสาวศุภิสรา พงษ์วิทยภานุ        

  34           52070158            นางสาวสุภาภรณ์ คนหลัก              

  35           52070159            นางสาวแสงระวี ธิตาแสง               

  36           52070160            นายอธิคม ประสาทศรี     

  37           52070161            นายอนันต์ พวงเขียว        

  38           52070162            นางสาวอัจฉราพรรณ ปานโต        

  39           52070187            นางสาวนะดา อาแว         

  40           52070188            นางสาวปรัณชยา สุดเพชรโรจน์    

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              52070037            นางสาวชาลินี ชาติสุวรรณ์             

  2              52070039            นางสาวฐาปนี หยกบุษราคัม          

  3              52070040            นางสาวณัฐชญา พ่วงญาติ              

  4              52070041            นางสาวเตชินา โพธิ์นา   

  5              52070042            นางสาวธนวรรณ โพธิภักดิ์            

  6              52070043            นายธีรพงศ์ อุดม               

  7              52070046            นายปาราเมศ แปลงสาร  

  8              52070049            นางสาวเพ็ญนภา จำนงค์ผล           

  9              52070051            นางสาวศรีสกุล สุวรรณรัตน์          

  10           52070056            นางสาวอนุสรา บัวพา     

  11           52070097            นายยิ่งยศ ไพบูรณะ          

  12           52070105            นางสาวสายฝน มัดหา     

  13           52070109            นางสาวสุรีย์ฉาย สาตพันธ์             

  14           52070129            นางสาวเกษกมล ทนุพงษ์               

  15           52070131            นางสาวน้ำทิพย์ ศรเกิด    

  16           52070139            นางสาวเรณู แก้วสถิตย์    

  17           52070179            นายเกรียงศักดิ์ สมบัติ      

  18           52070180            นางสาวจิราพร เรืองฤาหาร            

  19           52070181            นางสาวนภาภรณ์ กอมาตย์             

  20           52070182            นางสาวนุช วงศ์ธันยพร  

  21           52070183            นางสาวพัชรี สำแดง        

  22           52070184            นางสาวแววตา บุ่นจันทึก

  23           52070185            นางสาวสุรีลักษณ์ สุนทรประทม  

  24           52070190            นางสาวนูรุลฮูดา ล่านุ้ย   

  25           52070191            นางสาวอามีณีย์ สาและ   

  26           52070192            นางสาวอุษามาส โสกูล   

  27           52070193            นางสาวธริชยา ยี่ภิญโญ   

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              52070022            นางสาวฐิติมา ม่วงกลิ้ง    

  2              52070024            นางสาวเบญจพร เที่ยงธรรม          

  3              52070032            นางสาวสริตา ชะวาลา     

  4              52070076            นางสาวจุฑารัตน์ รังษา   

  5              52070080            นางสาวดวงดาว พานทอง              

  6              52070086            นางสาววรรณวิสา เวียงนนท์         

  7              52070088            นางสาวศิริพร แพรขุนทด               

  8              52070089            นางสาวสมฤทัย ลูกจันทร์               

  9              52070090            นางสาวสุพรรณี ศรีลาวัน               

  10           52070091            นางสาวสุพัตรา พลเสน  

  11           52070121            นางสาวจินตนา ทองเดช 

  12           52070126            นางสาวสิริวรรณ บุญจวง

  13           52070127            นางสาวหัทยา บุญงาม     

  14           52070135            นางสาวมนัสนันท์ พิบาลวงค์        

  15           52070136            นางสาวศุภรัตน์ วรนันต์ภักดี         

  16           52070163            นางสาวกาญจนา ทองคำดี              

  17           52070164            นางสาวเจนอักษร เปรมจิตร           

  18           52070165            นายทัพไท ไชยสาร          

  19           52070166            นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ

  20           52070167            นางสาวพัชรินทร์ ชำนาญ              

  21           52070168            นางสาวพาขวัญ วรรณโกษิตย์        

  22           52070170            นางสาวรัชฎาภรณ์ ชัยมงคล          

  23           52070171            นางสาวศุภัชญา สุขญาติ 

  24           52070172            นายวสุรัตน์ พลอยล้วน    

  25           52070173            นายวรัชญา วรรณสิงห์    

  26           52070175            นางสาวสิริพร รุ่งเรือง     

  27           52070176            นางสาวสุกัญญา ดางาม  

  28           52070177            นางสาวสุดารัตน์ ทองจิตร              

  29           52070178            นางสาวอัจฉรา เอมโกวิทย์             

  30           52070189            นางสาวนิรินทรา แวบือซา

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              52570093            นางสาวกฤษณา รอดใส   

  2              52570094            นางสาวเกษเกษร สุวะจันทร์          

  3              52570095            นายจารุกิตต์ เตโพธิ์          

  4              52570097            นายฉัตรมงคล มังคะกุล  

  5              52570098            นางสาวชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล        

  6              52570099            นายธนกร เจริญวรรณ์     

  7              52570100            นางสาวนันท์นภัส ยิ่งเจริญ            

  8              52570101            นางสาวนิสา อรัญวงศ์     

  9              52570102            นายประวิทย์ เทพสงเคราะห์          

  10           52570103            นายเปรมศักดิ์ เปียถนอม 

  11           52570104            นางสาวพิสมัย ภูคำลา     

  12           52570105            นางสาวพุ่มพวง บัวจันทร์               

  13           52570106            นางสาวเพียงฤทัย เพิ่มพูล              

  14           52570107            นายยุทธนา โตพูล            

  15           52570108            นางสาววราภรณ์ บรรเทา

  16           52570109            นายวิทูลย์ ยารังษี              

  17           52570110            นายศรสิงห์ บุญจุ้ย            

  18           52570111            นางสาวศศิกานต์ วงศ์ตระกูลสุขดี 

  19           52570112            นางสาวศศิธร ดวงสว่าง  

  20           52570113            นายศิริ สัจจาสัย 

  21           52570114            นางสาวสมศิริ ทองมี       

  22           52570115            นางสาวสุพรรษา มัติโก   

  23           52570116            นายสุพีร์ บัวบาน              

  24           52570117            นางสาวสุภาภรณ์ คำรักษา              

  25           52570118            นายอภิชาติ เชาว์ไทย       

  26           52570119            นายอภิวิชญ์ สุขเสริม       

  27           52570121            นายอำนาจ โพธิจันทร์     

  28           52570122            นายอุดม สินศรีพิมพ์       

  29           52570123            นายเอนก บุญส่ง

 • 2008

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              51070057            นางสาวนุชนาฏ นนท์แก้ว

  2              51070064            นายปฐมพงษ์ สายแปง

  3              51070095            นางสาวภัทรวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

  4              51070118            นางสาววิภารัตน์ ซุ้นฮ้อ

  5              51070125            นางสาวศรัณยา ชูเมือง

  6              51070149            นางสาวสโรชา ธีระวิวัฒนกิจ

  7              51070156            นางสาวสุภาวดี บุญจง

  8              51070170            นางสาวหทัยชนก เหลียวกลาง      

  9              51070255            นางสาวธิดารัตน์ อัคนิจ                   

  10           51070569            นางสาวชนิกานต์ ปัญญาพืชน์      

  11           51070583            นางสาวชวิญา อุดมวรานนท์          

  12           51070644            นางสาวรังษิยา ดาวนพเก้า              

  13           51070668            นางสาวสุฑาทิพย์ วิเท                     

  14           51071153            นางสาวมันทนา วรนุช                    

  15           51071160            นางสาวมินตรา สัตรูพ่าย                

  16           51071399            นางสาวมัณฑนา จามจุรี                  

  17           51071412            นางสาวอุดมลักษณ์ บุญนิคม         

  18           51071429            นางสาวเกศรินทร์ หมู่หัวนา          

  19           51071436            นางสาวชนนิกานต์ ภิรมย์สุภาพ   

  20           51071443            นางสาวฐิตาภรณ์ เหลืองวิลัย         

  21           51071467            นางสาวทักษพร เชยแก้ว                 

  22           51071474            นางสาวธัญญา วงษ์บุญ                   

  23           51071481            นางสาวพรพรรณ โพธิ์บึงกาฬ      

  24           51071498            นางสาวพัชรินทร์ มัตตะเดช          

  25           51071511            นางสาวรัชนิกานต์ เครือบ้านนา   

  26           51071535            นางสาวศันศนีย์ ผลประเสริฐ        

  27           51071542            นางสาวสมฤดี หนองประทุม        

  28           51071559            นางสาวสรวงสุดา บุญฤทธิ์             

  29           51071566            นางสาวสุกานดา สอนพงษ์            

  30           51071573            นางสาวสุพจนีย์ สะอาด                  

  31           51071580            นางสาวสุพัตรา นาสินพร้อม         

  32           51071597            นางสาวสุรีรัตน์ ภูกงลี                     

  33           51071603            นางสาวเสาวลักษณ์ ศึกรัมย์            

  34           51071610            นางสาวอัจฉรา ผำเสนา   

  35           51071627            นางสาวอุไรวรรณ จอมสูงเนิน      

  36           51071641            นางสาวเอมวิกา เจียมจันทร์           

  37           51071795            นางสาวลลิดา สิมาทอง                   

  38           51071825            นางสาวศรัญยุ ทวีเลิศ                      

  39           51072075            นางสาวประภาพรรณ หอมรสกล้า                -

  40           51072082            นางสาวกรองกาญจน์ จันทรา         

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              51070378            นางสาวกรองแก้ว วงษ์สมุทร         

  2              51070385            นางสาวเกษศินี ลาภลึก   

  3              51070392            นางสาวจุฑามาศ ทองเนียม            

  4              51070415            นางสาวณัฐกาญจน์ อุปฌาย์           

  5              51070422            นางสาวณัฐนรี จันทนาม

  6              51070446            นางสาวปาจรียภัทร นาควารี          

  7              51070484            นายวรพจน์ ศรีนวล          

  8              51070491            นางสาวศิวานิตย์ ทองคำดี               

  9              51070521            นางสาวอังฎิยา ศรีนาค    

  10           51070927            นางสาวกนกวรรณ พุกผล               

  11           51070934            นางสาวคุณัญญา มั่งคั่ง   

  12           51070941            นางสาวจิราภรณ์ ดินรมรัมย์           

  13           51070958            นายชรัมภ์ ใหม่อินทร์      

  14           51070965            นางสาวซารีน่า สุขสาลี   

  15           51070972            นางสาวนครรัตน์ ถ่ายสูงเนิน        

  16           51070989            นางสาวนันทชพร พูลสวัสดิ์          

  17           51071016            นายพงศ์อนุชิต มุสิกรัตน์

  18           51071023            นางสาวมณีรัตน์ ควรหัด 

  19           51071030            นางสาวเยาวลักษณ์ สำเริง              

  20           51071047            นางสาวระวิวรรณ์ ตรีสงค์              

  21           51071054            นางสาววสิมล สุวรรณรัตน์            

  22           51071061            นางสาวโศภิสุดา วิบูลย์พันธุ์          

  23           51071085            นายสิทธิพร พันธุ์พิริยะ  

  24           51071092            นางสาวสุธาสินี ประสมพืช           

  25           51071115            นางสาวอนุศรา เทียนปรุ 

  26           51071177            นายรชามญชุ์ สังข์ทอง    

  27           51071207            นางสาวจุฑาทิพย์ แสนโคตร          

  28           51071214            นายธตรัฐ เจริญทรัพย์      

  29           51071221            นางสาวอรวรรณ อาจผักปัง            

  30           51071344            นางสาวชนิตา ทรัพย์ประเสริฐ      

  31           51071351            นางสาวพิชชุดา เกษี        

  32           51071696            นางสาวจุรีพร โมรา         

  33           51071764            นางสาวพรพรรณ สงศรี  

  34           51071894            นางสาวกรองกาญจน์ จันนุบิน      

  35           51071900            นายเกรียงศักดิ์ ศรีแก้ว     

  36           51071917            นางสาวจันทิมา สันจรเลิศ              

  37           51071924            นางสาวฐิติมา ทองปลิว   

  38           51071931            นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด             

  39           51071955            นางสาวนฤมล สังข์แก้ว  

  40           51071962            นางสาวนุชนาถ โพธิทัศน์              

  41           51071979            นางสาวปมิตรา เหล็กจาน               

  42           51071993            นางสาวพัชราภรณ์ นามเมืองปักษ์               

  43           51072006            นางสาวมธุรส สงศิริ        

  44           51072013            นางสาวศาสนา อาภรณ์รัตน์          

  45           51072020            นางสาวศิโรรัตน์ มลัยจันทร์           

  46           51072037            นางสาวหนึ่งนภา ศรีชาญ              

  47           51072044            นางสาวอาภาวลี วงศ์เจริญ              

  48           51072099            นางสาวกรกมล เนื่องนำ  

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              51070217            นายกฤษณชาติ กอปรกิจงาม          

  2              51070224            นางสาวจิระสุข พลรักษ์  

  3              51070231            นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์            

  4              51070262            นายปรัชญา บุญรักษา      

  5              51070279            นายภาคีไนย ป้องกา        

  6              51070286            นายเมธา ชื่นศิริ

  7              51070293            นางสาวลัดดา บุญคง        

  8              51070309            นางสาวศิริลักษณ์ โนนลือชา         

  9              51070330            นางสาวสุนิศา แจ่มใส     

  10           51070347            นางสาวสุพัตรา มีสิน       

  11           51070361            นายอุกฤษฏ์ ชำนิกุล         

  12           51070705            นางสาวกัณฐิกา ทันธิกุล 

  13           51070712            นางสาวกาญจนา ศรีสง่า 

  14           51070736            นายณพกร สวัสดิ์ไทร      

  15           51070743            นางสาวดรุณี เมวงศ์ษา    

  16           51070750            นางสาวนงนุช บริสุทธิ์ศิลาวาทย์  

  17           51070811            นางสาววัชราภรณ์ ปั้นจันทร์         

  18           51070842            นางสาวสุวดี ลีลา              

  19           51070880            นางสาวอรอนงค์ หอมขจร             

  20           51070897            นางสาวอริยะ คล้ายแก้ว  

  21           51070903            นายอานนท์ ตะเพียนทอง               

  22           51071283            นางสาวรัตติกาล สุวรรณโชติ         

  23           51071290            นางสาวรุ่งนภา กองแสน

  24           51071306            นางสาวศันสนีย์ แก้วดวงเล็ก         

  25           51071320            นางสาวอุทุมพร โอภาโส

  26           51071658            นางสาวกนกพร ดอนเจดีย์              

  27           51071665            นายกิตติพงศ์ ศิริธรรม     

  28           51071672            นางสาวเกตุแก้ว สายน้ำเย็น           

  29           51071726            นางสาวทิพย์สุดา อามาตย์              

  30           51071733            นายนรินทร์ จันทหงษ์     

  31           51071740            นางสาวเบญจวรรณ จันทบาล        

  32           51071757            นางสาวพรชนก แคกระโทก          

  33           51071771            นายภาณุพงศ์ ตันเจริญ    

  34           51071788            นางสาวภิญญิกา ถิ่นระยะ              

  35           51071818            นางสาววิภาดา แช่มช้อย 

  36           51071832            นางสาวศิริพร สัพโส       

  37           51071849            นางสาวสุนิสา ไกรยา      

  38           51071856            นางสาวอนุธิดา ศรีนาแก้ว              

  39           51071863            นางสาวอรัญญา แก้วกะเสน          

  40           51071870            นางสาวอ้อมจิรา ญาติวงค์               

  41           51071887            นางสาวอัจจนาถ ไชยนาพงษ์        

  42           51072051            นางสาวกุลธิดา เทพรัตน์ 

  43           51072068            นางสาวอัซรีนา เจ๊ะมะ     

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              51570014            นายกรมพล มณฑา          

  2              51570021            นางสาวกิตติยา กล้าหาญ 

  3              51570038            นางสาวกุลวดี เอี่ยมสะอาด             

  4              51570045            นายเกียรติพงศ์ ป้องปาน 

  5              51570052            นายคมสัน สัมมา              

  6              51570069            นางจันทิพย์ พิมพ์โพธิ์    

  7              51570076            ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา นิสัยมั่น   

  8              51570083            นายชนัฎพงศ์ เสนะสกุล

  9              51570090            นางชุลีพร อาจรักษา        

  10           51570106            นายณรงค์รัฐ บุญต่อ         

  11           51570113            นายณัชพล อนุพรม         

  12           51570120            นายณัฐพัฒน์ ยอทำนพ   

  13           51570137            นายณัฐวุฒิ ปฐมพงศ์พานิช            

  14           51570144            นายเดชจรัส สุวรรณพงศา              

  15           51570151            นายธนพงศ์ นัทธี             

  16           51570168            นางสาวธิติภา สุขปิติ        

  17           51570175            นายนิติกร ลักขษร            

  18           51570182            นางสาวนิภาพร โห้ยสิ้น 

  19           51570199            นายนิรันด์ ทรงสูงเนิน    

  20           51570205            นายบรรพต หนูดี              

  21           51570212            นางสาวปัทมา ปฎิสังข์    

  22           51570229            นายพงษ์ศักดิ์ หทัยเที่ยง  

  23           51570236            นางสาวพรพรรณ โสภา  

  24           51570243            นายพัชระ มะปรางหวาน               

  25           51570250            นางสาวพัชรีพร น้อยปวง               

  26           51570267            นายพัฒนพงษ์ กรองสโรชกุล        

  27           51570274            นายพิชิต โพธิ์ม่วง            

  28           51570298            นางสาวพีรพร อุทธา        

  29           51570304            นายภราดร เจนดง            

  30           51570311            นายภานุพงษ์ ลาภิเศษพันธุ์            

  31           51570335            นางสาวมณฑา แสงจันทร์              

  32           51570342            นายมนต์รัตน์ นพรัตน์    

  33           51570359            นายรณชัย พูลพิพัฒน์      

  34           51570366            นางสาวรอฮานี มะเซ็ง    

  35           51570373            นางสาววนิดา เพ็ชรฉ่ำ    

  36           51570380            นางสาววริศรา จันทร์ทอง               

  37           51570403            นางสาววัฒนา ศรีนามล  

  38           51570410            นางสาววารุณี รื่นรวย      

  39           51570427            นางสาวศรัญญา ประสมสิน           

  40           51570434            นายสรศักดิ์ แสงเป่า         

  41           51570441            นายสุรพันธ์ สุบินทรีย์     

  42           51570458            นายสุรศักดิ์ ราชเพ็ง         

  43           51570465            นายอธิพงศ์ จิรพัชรกุลศิริ               

  44           51570472            นายอภินพ สมานวรกิจ   

  45           51570489            นางสาวอรพิน เครือน้ำคำ               

  46           51570496            นายอรุณรัตน์ ผุยมูลตรี    

  47           51570502            นายเอกรัฐ สุทธิประภา

 • 2007

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              50070096            นางสาววราภรณ์ สุวรรณโกมุท     

  2              50070157            นางสาวอารีรัตน์ โภชนะ

  3              50070607            นายภูษิต ช้างแก้วมณี      

  4              50070713            นางสาวชตารักษ์ แสงจันทร์           

  5              50070720            นางสาวภัคณภัท อิ่มเอิบ 

  6              50070737            นางสาวบุญฑริกา จิตรีเที่ยง            

  7              50070744            นางสาวพรทิพย์ เรืองสม

  8              50070829            นางสาวกนกรัตน์ เสาวคนธ์           

  9              50070836            นางสาวกานดา ดาวล้อม 

  10           50070843            นายกำพล เปรมกมล        

  11           50070850            นางสาวจิราวรรณ พันธุ์สะอาด      

  12           50070867            นางสาวดวงพร ภาคาจักร์               

  13           50070874            นายนฤนาท เต่าทอง        

  14           50070881            นางสาวนีรนุช สีดาฮด    

  15           50070898            นางสาวปัญญาภรณ์ สร้อยสน       

  16           50070904            นางสาวปัทมา ปะสิ่งชอบ               

  17           50070911            นางสาวแพงศรี ปรีเปรม 

  18           50070928            นางสาวมินตรา เตชะพลี

  19           50070942            นางสาวรักชนก เกลี้ยงกลิ่น           

  20           50070959            นางสาววรรณิกา ศิริอุเทน               

  21           50070966            นางสาววรรณิษา เอมจุ้ย  

  22           50070973            นายศรายุธ โนอินทร์        

  23           50070980            นางสาวศิรัญญา น้อยวานิช            

  24           50071000            นางสาวสัญชุมากรณ์ เสงี่ยม          

  25           50071017            นายสุพจน์ พรหมงาม     

  26           50071024            นางสาวหนึ่งฤทัย ทุงฤทธิ์               

  27           50071031            นางสาวอัจฉรา วงษ์มา    

  28           50071048            นางสาวอัจฉราภรณ์ สุริย์

  29           50071055            นางสาวอัมมรา ชื่นชม    

  30           50071062            นางสาวเอมมิกา วรรณชาติ            

  31           50071147            นายธนพันธ์ สุขบัติ          

  32           50071444            นายมุซ๊อฟฟัร มูซอ          

  33           50071473            นายไชยวัฒน์ หน่ายคอน

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              50070423            นางสาวขวัญชนก รักษาวงศ์          

  2              50070430            นางสาวจริยาภรณ์ อัตตโรจนกุล    

  3              50070478            นางสาวนิตยา วสุวัชร์      

  4              50070492            นางสาวปิยาภรณ์ กะจะชาติ           

  5              50070508            นายวรศักดิ์ จิตวงศ์            

  6              50070515            นายวีระชาติ วงศ์สวัสดิ์   

  7              50070522            นางสาวศิริรัตน์ สิทธิวงษ์

  8              50070584            MISSSOKLEDA KHIM               

  9              50070591            MISSSOPHY MUT        

  10           50070683            นางสาวภาฤดี พันธุ์พรม 

  11           50070706            นางสาวสุพัฒตรา ผิวผ่อง

  12           50070782            นางสาวมะลิวัลย์ อยู่ทองหลาง      

  13           50070799            นางสาวศรีวรรณ์ พูลมงคล             

  14           50070805            MISSPAO DETH           

  15           50070812            MISSVOLEAK YING  

  16           50071284            นางสาวกรวิกา คำป้อ       

  17           50071291            นางสาวกาญจนารักษ์ ทองแท้        

  18           50071307            นางสาวเกศินี โพธิสาร    

  19           50071314            นางสาวแคทรียา สุดดี      

  20           50071321            นางสาวจันจิรา ติดดี         

  21           50071345            นางสาวจุฑารัตน์ มุ่งหมาย             

  22           50071352            นางสาวณัฐวดี เมืองขุนทด             

  23           50071369            นางสาวทสพร ดำริห์       

  24           50071376            นางสาวปรีดานุช ศิริสุทธิ์               

  25           50071383            นายพงษ์ศักดิ์ ขาวกระโทก             

  26           50071390            นางสาวพัชรียา กิจชม     

  27           50071413            นางสาววิระยา ทัพเจริญ  

  28           50071420            นางสาวศุภรานันท์ เลิศฤทธา         

  29           50071437            นางสาวสายนที คำป้อ     

  30           50071468            นายนิซัยดี นิฮะ  

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              50070164            นางสาวกนกพร ปานทับ

  2              50070171            นางสาวจุฬารัตน์ หัตถโชติ             

  3              50070195            นางสาวนันทวัน สมหมาย             

  4              50070218            นางสาวประภาพร จันทร์ต้น          

  5              50070256            นางสาวพรนิภา เนาว์ใหม่              

  6              50070287            นางสาวมาลิณี วายุระกุล 

  7              50070317            นางสาวฤทัยรัตน์ ปกคลุม               

  8              50070331            นายศราวุธ แจ่มดวง         

  9              50070348            นางสาวศิรินทรา แสงอินทร์          

  10           50070355            นางสาวแสงดาว พุกชาติ 

  11           50070362            นายอดิศักดิ์ โล่ห์คุ้มกันภัย              

  12           50070379            นางสาวอเมธยา นวลเป้า 

  13           50070386            นางสาวอรทัย พุทธา        

  14           50070638            นางสาวเกศแก้ว คำนึงผล               

  15           50070645            นางสาวชนัฐพร ยางธิสาร              

  16           50070669            นางสาวหญ้าแหวน จันทมาศ        

  17           50070768            นางสาวกาญจนา วัฒน์ชัยพนา      

  18           50070775            นางสาววิชุตา ดีพร้อม     

  19           50071079            นางสาวกันยาวดี อนันตภักดิ์          

  20           50071093            นางสาวเกษรินทร์ ทุ่มทอง             

  21           50071109            นางสาวจามจุรี คำดี          

  22           50071161            นายพิริยะ ธิมาชัย             

  23           50071178            นางสาวเพ็ญนภา เจริญสมบัติ       

  24           50071192            นางสาวภัททิรา คงพัฒน์

  25           50071208            นางสาวรัตนพร ดอนวิรัตน์            

  26           50071215            นางสาวศศินันท์ ปุเรตัง   

  27           50071222            นางสาวสุพรรณิศา แสนจัน           

  28           50071239            นางสาวเสาวลักษณ์ ลาดนาเลา      

  29           50071246            นางสาวอนงค์รัตน์ วงษ์วาฬ           

  30           50071260            นางสาวอรจิรา มานัง       

  31           50071277            นางสาวอังศณา กรรณวัฒน์             

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              50570633            นายกมนนัทธ์ เริงพิทักษ์ 

  2              50570640            นางสาวเกษกมล ชมภู     

  3              50570657            พันจ่าเอกวีระชัย โฉมวิจิตร            

  4              50570664            นายชาญชัย ตั้งอุดมเจริญชัย          

  5              50570671            นายฐิระรัฐ ยืนยง              

  6              50570688            นายณรงค์ พรรณา            

  7              50570695            นายธนกฤต กฤตเดชาทรัพย์           

  8              50570701            นางสาวธนิตา วงษ์เสงี่ยม               

  9              50570718            นางสาวนงลักษณ์ เชื้อทอง             

  10           50570725            นางสาวนฤมล โพธิ์ชู      

  11           50570732            นายนัทธี บุญสราง           

  12           50570749            นางสาวนิดา ชูผล             

  13           50570756            นางสาวนิตยา ชอบชล     

  14           50570763            นายบำรุง อิ่มนาค             

  15           50570770            นายประจักษ์ ฑิปปกรณ์สกุล          

  16           50570787            นางสาวปรางทิพย์ บัวเฟื่อง            

  17           50570794            นางสาวพัชรา สืบแก้ว     

  18           50570800            นายเพลินศักดิ์ อุบลหล้า  

  19           50570817            นางสาวไพรรินทร์ หล้าสิงห์          

  20           50570824            นายภุชงค์ วิไชยคำมาตย์ 

  21           50570831            นางสาวมณีรัตน์ พินิจการ              

  22           50570848            นางสาวมนทกานต์ เกษมนาถกร  

  23           50570855            นายมารุต กณิกนันตกุล   

  24           50570862            นายยุทธนา กลิ่นสุคนธ์   

  25           50570879            นางสาวรจนา อ่อนดี        

  26           50570886            นางสาวรุ่งดาว เข้มขัน     

  27           50570893            นายฤทธิ์ติกร สมปาน      

  28           50570909            นายวรวิทย์ สุขอยู่              

  29           50570916            นายวิชัย สุพล    

  30           50570923            นายวุฒิ แสงอุไร               

  31           50570930            นายเวสารัช เหมือนโพธิ์ 

  32           50570954            นายศุภอรรถ หิรัญเกตุ     

  33           50570961            นายสมบูรณ์ ประพันธ์    

  34           50570978            นายสมพงษ์ เครืออนันต์ 

  35           50570992            นายสราวุธ ชาญหิรัญประเสริฐ     

  36           50571005            นางสาวสิญาภา ด้วงปาน

  37           50571012            นายสุขสันต์ สุริยะวงค์    

  38           50571029            นางสาวสุทธิดา เปรมมิตร์              

  39           50571036            นางสาวสุนทรี เกียรติสุข

  40           50571050            นายสุรเชษฐ์ โชติมัน       

  41           50571067            นายสุรเชษฐ์ เสือหลง      

  42           50571081            นายสุริยันต์ คำนอมพู      

  43           50571098            นางสาวสุรีย์นุช เจริญใจ 

  44           50571104            เรือเอกหญิงธิดารัตน์ นทีพายัพทิศ               

  45           50571111            นางสาวอ้อยทิพย์ ทองธนะเศรษฐ์

  46           50571128            นายอานนท์ ผินกลับ        

  47           50571135            นายอุดมศักดิ์ บุปผา          

  48           50571142            นายเอกรัฐ จีนเจนกิจ        

 • 2006

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              49070028            นายมนตรี บุญณะ            

  2              49070035            นางสาวเยาวภา แม่นปืน 

  3              49070042            นางสาวรัตยาภรณ์ ศิริวัน

  4              49070059            นางสาวรุ่งทิพย์ นุชสมบัติ              

  5              49070066            นายวีรพัฒน์ กิติมศักดิ์     

  6              49070073            นางสาวศศิธร รักการรบ  

  7              49070097            นางสาวอาทิตยา ศรีสัมฤทธิ์           

  8              49070226            นางสาวดลฤดี พรหมสุวรรณ         

  9              49070233            นางสาวศิริพร บุญทองขาว             

  10           49070240            นายสุชานนท์ สีสุนาตร์   

  11           49070257            นางสาวแสงนภา คุ้มเขตต์              

  12           49070356            นางสาวกรรณิกา ฤทธาพรม           

  13           49070370            นางสาวจิตรประสงค์ จงเรียน        

  14           49070387            นางสาวจิราภรณ์ ปิ่นทอง               

  15           49070400            นายพิทักษ์ บัวลอย            

  16           49070431            นางสาววรรณวิไล หล้าบุญ             

  17           49070448            นางสาววรรณิดา อุทธา    

  18           49070455            นางสาววิชุดา นามเย็น    

  19           49070462            นางสาวศิวัตรา ครุธนรสิงห์           

  20           49070479            นางสาวสิริพร เหลือล้น  

  21           49070486            นางสาวสุดทิศา ชูยก        

  22           49070493            นางสาวอรพินท์ ธรรมเจริญ           

  23           49070974            นางสาวกุสุมา จันทร์บัว  

  24           49070981            นางสาวขวัญตา มะณี       

  25           49071025            นายธีรยุทธ ริมแจ้ง           

  26           49071056            นางสาวพิชญา สุขแสง    

  27           49071070            นางสาวลลิตา รูปทอง      

  28           49071087            นางสาววนิศรา คำสิน      

  29           49071100            นายวันเฉลิม ขุมทรัพย์    

  30           49071117            นางสาววันวิสา ด่านตรวจสัตว์       

  31           49071124            นางสาววินิดา อยู่ยิ่ง         

  32           49071131            นายวีระพงษ์ ปราโมทย์   

  33           49071148            นางสาวศิวพร เลิศธุวานนท์           

  34           49071155            นางสาวสุกัญญา ลีลาทนาพร         

  35           49071162            นางสาวสุรจนา เนียมประสพ        

  36           49071179            นางสาวอรวรรณ จงประกอบกิจ     

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              49070172            นางสาวช่อลัดดา เป็นสุข

  2              49070189            นางสาวนันท์นภัส จันทร์ทอง       

  3              49070202            นางสาววนิดา แหลมหลัก               

  4              49070219            นางสาวอุมาพร กองขมิ้น               

  5              49070301            นางสาวดุสฎีพร เลี่ยมทวี

  6              49070325            นางสาวนัจพร พรมชัยศรี               

  7              49070332            นางสาววลัยลักษณ์ คำห้าง              

  8              49070745            นางสาวจามจุรี ไกรใหญ่ 

  9              49070752            นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยเทพ             

  10           49070769            นายชุมพล พิมพ์มูล         

  11           49070776            นายชุษณะ เพ็ชร์ภักดิ์      

  12           49070783            นางสาวดรุณี คัญธนู        

  13           49070806            นางสาวณัฐหทัย ทองอินทร์           

  14           49070813            นางสาวธีรารัตน์ คงทน   

  15           49070820            นางสาวประไพพิมพ์ แรตกูด         

  16           49070837            นางสาวไพจิตร สมขาว   

  17           49070844            นางสาวภัทรภรณ์ เมฆศรี               

  18           49070851            นางสาวมณีรัตน์ คล้ายสิทธิ์            

  19           49070868            นางสาวลักขณา วิลา         

  20           49070899            นางสาวสายสุรีย์ ทองดำหริ            

  21           49070905            นายสุทธิวัฒน์ สามาลย์    

  22           49070912            นางสาวสุมาลี โคตรภักดี

  23           49070936            นายอนุวัฒน์ ธัญญเจริญ  

  24           49070950            นางสาวอารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ     

  25           49071384            นางสาวกรองกาญจน์ สิงห์ประสม               

  26           49071391            นางสาวดรุณี สีสุดโท       

  27           49071407            นางสาวนฤมล ชื่นบานเย็น            

  28           49071414            นางสาวปวีณา วงษ์ศิริ      

  29           49071421            นางสาวพิชญา สุทธิวารี  

  30           49071438            นางสาวพิมพ์ใจ บุญจันทร์              

  31           49071445            นางสาวรัชดาพร อนันต์  

  32           49071469            นางสาวศิรินทรา จุ๊ยสมบูรณ์          

  33           49071476            นางสาวสาวิตรี ศรีสุวรรณ              

  34           49071483            นางสาวสาวิตรี แตงรอด   

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              49070103            นางสาวพลอยนิสา จันทรสิทธิเดช               

  2              49070110            นางสาวช่อวิรุณ รวงผึ้ง   

  3              49070127            นางสาวบัณฑิตา สุวรรณนิคม        

  4              49070134            นางสาววัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์             

  5              49070165            นางสาวอภิญญา นิลศิริ   

  6              49070271            นางสาวรัชนีกร คัชมา     

  7              49070516            นายกฤษฎา ไชยสุข          

  8              49070530            นางสาวจินตนา นนทะคำจันทร์    

  9              49070547            นายเจนณรงค์ พิมพ์เสน 

  10           49070554            นางสาวเฉลิมพร พุดละ  

  11           49070561            นางสาวชฎาภรณ์ ประสาทกุล       

  12           49070578            นายณัฐวุฒิ แสงจันดา      

  13           49070585            นางสาวแทนตา จันทร์วุ่น               

  14           49070592            นายธงไชย บุญศักดิ์         

  15           49070608            นางสาวน้ำทิพย์ แบ่งส่วน               

  16           49070615            นางสาวปรียา ภิญโญยิ่ง  

  17           49070622            นางสาวปิยาภรณ์ โสวรรณะ          

  18           49070639            นางสาวพนัดดา กันไชย  

  19           49070660            นางสาวมธุรส อรุณภาส  

  20           49070677            นางสาวมัชฌิมา หาญศิริสกุล        

  21           49070691            นางสาวสายฝน ดอบุตร   

  22           49070721            นางสาวอกนิษฐ์ โพธิ์ศรี  

  23           49071186            นางสาวกรวิภา รายศิริ     

  24           49071193            นางสาวจารุณี ยอดยิ่ง       

  25           49071209            นางสาวจินตนา ตั้งมั่น    

  26           49071216            นางสาวชนนิกานต์ พุ่มประสาท   

  27           49071223            นางสาวทัศนีย์ ใบบ้ง                        

  28           49071247            นางสาวน้ำผึ้ง แน่นหนา                 

  29           49071254            นางสาวปาณัทดา คนหมั่น             

  30           49071278            นางสาววรัจฉรินทร์ ไชยอัฐทอง   

  31           49071285            นางสาววันเพ็ญ ขยันกิจ  

  32           49071292            นายวิชญ์ชวัล สิงห์โต      

  33           49071308            นางสาววิภารัตน์ เพ็งพานิช           

  34           49071315            นางสาวศิริมาศ เพ็ชรสมบัติ           

  35           49071339            นางสาวสุกัญญา ดาดี                       

  36           49071360            นายอาทิตย์ พานิชอัตรา                   

  37           49071377            นายโอชา ขวัญศิริมงคล   

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              49570016            นายกรกฎ สุทธิวารี           

  2              49570023            นายกฤษฎา จันทร์เมือง   

  3              49570030            นางสาวจรัลรัตน์ ทองดี   

  4              49570047            นางสาวจีรวรรณ บริสุทธิ์

  5              49570054            นายชาญวิทย์ กราบกราน

  6              49570078            นายณภัทร ปุญศิริ             

  7              49570085            นายณัฐพล ทีปะปาล        

  8              49570092            นายทรงธรรม ชิโณรโส  

  9              49570108            นายทิติพงษ์ ปานหงษา   

  10           49570122            นายธีระศักดิ์ ผดุงศรี        

  11           49570139            นายนรายุทธ์ ช่างทำ         

  12           49570146            นายนฤพนธ์ อ่วมมา        

  13           49570153            นางสาวนฤมล โฉมยง     

  14           49570160            นางสาวนันทนา ศรีตองอ่อน         

  15           49570177            นางสาวนิภาภรณ์ จิตบรรเทิง         

  16           49570184            นางสาวนิรัชรา เหลี่ยมเลิศ             

  17           49570191            นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทะศิลา  

  18           49570214            นางสาวพัชราพร ทรัพย์พลับ         

  19           49570221            นางพัชรินทร์ สากร         

  20           49570238            นายพุฒิพร เจริญศิลป์      

  21           49570245            นายมานัส ทะแดง            

  22           49570252            นางสาวยุพิน สาป้อง       

  23           49570276            นายรุ่งศักดิ์ คำฤาชา          

  24           49570283            นายเรืองรัฐ เจริญพร        

  25           49570290            นายวรพล กำสา

  26           49570306            นางสาวศรีกัลยา มัคคะรมย์            

  27           49570337            นายสหศักย์ บุญวรรณ     

  28           49570344            นางสาวสาวิณี นวลมณี   

  29           49570351            นายสุธน โกศล 

  30           49570368            นางสาวเกศมณี ส่งกิจ      

  31           49570375            นางสุภาพร ประกอบทรัพย์            

  32           49570382            นายสุรัตน์ พัศดุ 

  33           49570399            นายอนุสรณ์ งามประเสริฐ             

  34           49570405            นายอรรถพร บุญณรังษี   

  35           49570412            นายอานนท์ ม่วงงาม       

  36           49570436            นายโอฬาร บางกุ้ง

 • 2005

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              48070012            นางสาวกมลรัตน์ สายทอง             

  2              48070029            นางสาวกรชนก แสงคำอินทร์       

  3              48070036            นายจักรกฤษณ์ สง่าเนตร

  4              48070074            นางสาวกัญญ์ณณัฐ ตรีสมานรักษ์ 

  5              48070081            นางสาวณัฏฐนิช เจริญวรชัย          

  6              48070104            นายทศวรรษ ดวงรัตน์     

  7              48070111            นางสาวนาถยา เทียบธีระ

  8              48070142            นางสาวนิตยา ทรรศนียวนิช          

  9              48070210            นางสาววิไลพร เส็งจีน    

  10           48070227            นางสาวสุณัฐกาญจน์ สิงห์สูง        

  11           48070234            นายองอาจ ศิริบุตร            

  12           48070258            นางสาวอนุสรา สุทธาคาม              

  13           48070968            นางสาวกรกมล รื่นจิตต์   

  14           48070975            นางสาวกรรณิการ์ คงเมือง             

  15           48070999            นางสาวขนิษฐา มะยุระยอด           

  16           48071002            นางสาวจรุงใจ ด่อนน้อยจริง          

  17           48071019            นางสาวชนัตติยา ศฤงคาร               

  18           48071026            นายณัฐพงศ์ ด่วนดี           

  19           48071033            นางสาวณิชา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม           

  20           48071057            นางสาวทัศนีย์ พิมพ์ศรี   

  21           48071064            นายธนากร จุฑาเกตุ         

  22           48071071            นางสาวนภัสสร กิตติสุวรางกูล     

  23           48071095            นางสาวไพริน พลธีระ    

  24           48071101            นางสาวภคพร ชมภูวงศ์  

  25           48071125            นายมนตรี โชติชัยวงศ์     

  26           48071132            นางสาวมนัสชนก จุลนาง              

  27           48071149            นางสาวรสริน สุขเกษม   

  28           48071156            นายวรากร สิงห์คู่              

  29           48071163            นางสาววารุณี วรนุช        

  30           48071170            นางสาววิรันยา โฮ้งจิก     

  31           48071194            นางสาวศิรินภา วงศ์กันยา              

  32           48071200            นางสาวสมาพร ต้นจำปา

  33           48071217            นางสาวสุชาริกา เชื้อชัย  

  34           48071224            นายณัฏฐสิฏฐ์ อัษฎาปกรณ์            

  35           48071231            นางสาวอรุณี เกตุสุวรรณ์

  36           48071255            นางสาวอารีย์ ภูมิลำเนา   

  37           48071736            นางสาวกรรณิกา งามญาติ              

  38           48071743            นางสาวกัญชพร ชยณัฐ   

  39           48071750            นายนธี สิทธิเวช               

  40           48071767            นางสาวพิราวรรณ พูลสวัสดิ์          

  41           48071774            นายยุทธนา นวลผกา         

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              48070456            นางสาวชุติมา บูรณศรี     

  2              48070487            นางสาวบังอร ธรรมมุทิศ

  3              48070524            นางสาวรัตนา สำเร็จกิจ   

  4              48070531            นางสาวสุฑาสิณี เพ็ชรรัตน์            

  5              48071279            นางสาวกฤษฎาวัลย์ วงศ์พงษ์คำ    

  6              48071286            นางสาวเกศริน อินทองหลาง         

  7              48071293            นางสาวขนิษฐา คำหาญ  

  8              48071309            นางสาวขวัญฤทัย สุวรรณคาม       

  9              48071330            นางสาวจันทร์ทิวา โสดาธาตุ          

  10           48071347            นางสาวจันทิมา พลศักดิ์  

  11           48071354            นางสาวจุฑารัตน์ ศรีณภู 

  12           48071378            นางสาวชนกพร แสนสุด

  13           48071385            นางสาวณันฐิญา สุขเกษม              

  14           48071392            นายเทอดศักดิ์ ใจว่อง       

  15           48071415            นางสาวธิดาทิพย์ อินทนู 

  16           48071422            นางสาวนริศรา อารีรักษ์  

  17           48071439            นางสาวนาตยา วรรณภา 

  18           48071446            นางสาวนิภาพร สานุสันต์              

  19           48071453            นางสาวพรรณรัตน์ เป็นสุข            

  20           48071477            นางสาวพันธุ์ทิพ ฉลาดเลิศ             

  21           48071484            นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม            

  22           48071514            นางสาวมยุรี เชิญประโคน             

  23           48071521            นายมานะชัย สุเรรัมย์      

  24           48071538            นางสาววรรณิษา จุลละนันท์          

  25           48071569            นางสาววิระยา ศรีมุกดา  

  26           48071583            นางสาววิไลพร นามศรี   

  27           48071590            นางสาววีนัส ลักษณะเพ็ญ              

  28           48071606            นางสาวศิรินทรา พินิจกุล               

  29           48071637            นางสาวสาวิตรี พระเขียนทอง       

  30           48071668            นางสาวสุชาดา ส.วิเศษณ์               

  31           48071675            นางสาวสุฑารัตน์ สัตตะวุธ            

  32           48071682            นางสาวสุพรรณา คำมูล  

  33           48071705            นางสาวสุภาวิณี แสงเรือน              

  34           48071712            นางสาวเสาวลักษณ์ มูลสาร            

  35           48071729            นายเอกราช พลยง            

  36           48071781            นางสาวจินดาพร คะชะสะ             

  37           48071804            นางสาวยุวดี เพ็ชรกำจัด  

  38           48071811            นางสาวยุวธิดา ยศวันทา  

  39           48071828            นางสาวรำไพร คำฉัตร     

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              48070272            นางสาวกาญจนา นิลใหญ่              

  2              48070319            นายชิติสรรค์ มิ่งมีชัย       

  3              48070326            นางสาวนงค์ลักษณ์ บุตสาวิเศษ     

  4              48070340            นายยุทธพงษ์ จันทร์เผือก

  5              48070357            นางสาววิจิตรา ศรีโสภา  

  6              48070364            นายวีรวัจน์ อิ่มผ่อง           

  7              48070371            นางสาวศศิธร ปานดวง   

  8              48070401            นางสาวสุภาพร อัมฤทธิ์  

  9              48070418            นางสาวสุรางคณา ผลภาษี              

  10           48070425            นางสาวอลิษา ทองนิล     

  11           48070432            นางสาวอุไรวรรณ ตาฉาว               

  12           48070616            นางสาวจิตตานันท์ ทองประเสริฐ 

  13           48070630            นางสาวจุฬารัตน์ มังคละ

  14           48070647            นางสาวเจตสุภา สมางชัย

  15           48070654            นายชาญวิทย์ ศรียงค์        

  16           48070661            นายเชาวลิต ต้นชมภู        

  17           48070678            นายโชติวัฒน์ เวฬุวนารักษ์             

  18           48070692            นายเดชา สาริยา

  19           48070708            นางสาวทรัพย์สิริ เสมียนกุล           

  20           48070722            นายธนพัฒน์ ฤทธิพาจารย์              

  21           48070739            นายธนากร กาลิพล          

  22           48070746            นางสาวนภาวดี หงษาวงศ์              

  23           48070753            นางสาวนฤมล สารถ้อย   

  24           48070777            นางสาวนิรมล ภักดีแก้ว  

  25           48070784            นางสาวประภาพรรณ เชื้อวงศ์      

  26           48070791            นางสาวปวีณา น้อยสำแดง             

  27           48070807            นางสาวพรพรรณ พิผ่วนนอก        

  28           48070814            นางสาวพันทิพา กล้าหาญ              

  29           48070852            นางสาวรัตนาพร บุญมีป้อม           

  30           48070869            นางสาววรรรุณี เครื่องพาที             

  31           48070883            นายวุฒิชัย บาดาล             

  32           48070890            นายสิทธิพงษ์ สีแสด        

  33           48070906            นางสาวสุจิตรา กระเดา   

  34           48070913            นางสาวสุภาพรรณ กิตติโกสินท์   

  35           48070937            นางสาวสุริวรรณ คงชาลี 

  36           48070944            นายอนุพงษ์ สุขมูล           

  37           48070951            นางสาวอุษา แก้วพุด        

  38           48071835            นายจีระพันธุ์ บุญมี          

  39           48071842            นางสาวรจนา สลุงอยู่      

  40           48071859            นางสาวสิริรัตน์ มัสสา

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              48570024            นายเขมรัตน์ พรมพิทักษ์ 

  2              48570048            นายเจษฎา สุวรรณวารี     

  3              48570055            นางสาวฉวีวรรณ ตรึกหากิจ           

  4              48570062            นางญาณินี วิเชียรวรรณ  

  5              48570079            นางสาวเดือนเพ็ญ ถนอมทรัพย์    

  6              48570086            นายธงชัย ยี่หวา

  7              48570093            นางธนพร เมียงมาก        

  8              48570109            นายธนิต บริรักษ์ศุภกร    

  9              48570116            เรือตรีนฤพนธ์ ทองสุริเดช             

  10           48570123            นางนวพร ตันพงษ์           

  11           48570130            นายนิรันดร์พร ศุขเขษม  

  12           48570147            นายบรรพต รวยสำราญ   

  13           48570161            นางเบญจวรรณ พงศ์พัชราพันธุ์   

  14           48570178            นางปฐมา รวยสำราญ      

  15           48570185            นายประพจน์ เกษมพิณ   

  16           48570208            นางสาวปิยะพร นิกรพล 

  17           48570222            นายยศศิริ อิ่มสรรพางค์   

  18           48570246            นางวงษ์เดือน แสวงสวัสดิ์              

  19           48570260            นางสาววารุณี รื่นรวย      

  20           48570277            นางสาววีนา ศรีแสด        

  21           48570284            นายศรีสวัสดิ์ นันทโกวัฒน์             

  22           48570291            นายสมคิด ธนูศร              

  23           48570314            นายสรวิชญ์ จันทสาร      

  24           48570321            นายสุธี บุญชัยยา               

  25           48570338            นางสุมน นุชเจริญผล      

  26           48570345            นายสุรชัย ปรีเปรม

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              48570352            นายกิตติศักดิ์ โคอุก          

  2              48570369            นายกิติศักดิ์ บุญช่วยเหลือ               

  3              48570376            นางสาวเกศรินทร์ เฮงอรุณ             

  4              48570383            นางขวัญหล้า เลี่ยนศิริ     

  5              48570390            นายจตุพร คณะวาปี          

  6              48570406            นางฉันทนา ทองสุริเดช  

  7              48570413            นายเดชาธร อำพินธ์         

  8              48570420            นายทนง หวานล้ำ            

  9              48570437            นายธีระเดช ทองอยู่เย็น  

  10           48570444            นายนพดล มุลิ   

  11           48570451            นางสาวนิภาพร ดวงใจดี 

  12           48570468            นางสาวนิภาพร สุนีย์       

  13           48570475            นายบรรลือศักดิ์ แสนสุข 

  14           48570499            นายประทีป ทวีวงศ์          

  15           48570505            นายประหยัด นพโสภณ  

  16           48570512            นายพงศธร แซ่กัง             

  17           48570529            นายพิชิตชัย ตั้งอุดมเจริญชัย          

  18           48570536            นางภมร พื้นบาตร            

  19           48570550            นางสาวมนัสชนิกา นัทธี

  20           48570567            นายเมืองมล คนขยัน       

  21           48570581            นายเรืองเดช ถนอมเนื้อ  

  22           48570598            นางสาววนิดา ตระการวาณิชย์       

  23           48570611            นางสาววิภารัตน์ หมู่สกุล               

  24           48570635            นายศมา เจริญรัตน์           

  25           48570642            นายสมศักดิ์ พื้นบาตร      

  26           48570659            นางสาวเสาวรส ปานล้ำ  

  27           48570666            นายองอาจ พรหมรินทร์  

  28           48570680            นายอธิวัฒน์ เรืองจุ้ย         

  29           48570697            นายอนุชา เผือกแค           

  30           48570703            นายอภิศักดิ์ บุญทัน          

  31           48570710            นายอรรฐพล เจือสุวรรณ 

  32           48570727            นางสาวอัมพร นุชปาน    

 • 2004

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              47070046            นายณรงค์เดช อินต๊ะเทพ

  2              47070054            นางสาวดลพร พงษ์ภมร 

  3              47070062            นายทวิชาติ สายทอง        

  4              47070088            นายนพดล พานวงษ์        

  5              47070101            นางสาวนิตยา สมบุญ      

  6              47070117            นายบัณฑิต บุญฤทธิ์         

  7              47070127            นางสาวเบญจภรณ์ ธรรมวงค์งาม

  8              47070135            นางสาวประภาพร ใจมา 

  9              47070151            นายพยุง ห่างสูงเนิน        

  10           47070177            นางสาวพัชรี ทองกุม       

  11           47070208            นางสาวรจนา พาพิมพ์    

  12           47070274            นายวุฒิพร ตัณฑจิตติ       

  13           47070282            นางสาวศรัญญา มุทาวุฒิกร            

  14           47070313            นางสาวสกุลรัตน์ อ่อนละม้าย       

  15           47070347            นายสาธิต นาวีอุปถัมภ์    

  16           47070355            นางสาวสิริรัตน์ ช้อยแสง

  17           47070363            นางสาวสุชาดา กาไว       

  18           47070371            นางสาวสุดฤทัย ลิ้มเจริญ

  19           47070402            นายอติชาติ ภูมิคำ             

  20           47070410            นางสาวอมรา ฟ้าสว่าง    

  21           47070428            นางสาวอุดมพร บุตรสา  

  22           47070436            นางสาวอุบลวรรณ ปานกลาง        

  23           47071195            นางสาวกมลชนก เปลี่ยนอารมย์   

  24           47071201            นางสาวกมลวรรณ พรมเทศ           

  25           47071225            นางสาวกรรณิกา อินยอด

  26           47071300            นางสาวทัศนีย์ บุญสืบ     

  27           47071331            นายนพรัตน์ เพชรสุข      

  28           47071348            นางสาวนภาพร อินทร์แก้ว            

  29           47071386            นายปฐมพงศ์ ค้ำคูณ         

  30           47071393            นางสาวปทุมพร จิตหาญ 

  31           47071416            นายปรัชญากรณ์ ลครพล

  32           47071485            นางสาวพัชรามาศ พันธุ์โอภาส     

  33           47071508            นายภัทร คันศร 

  34           47071515            นายภานุพงษ์ ชูชาติ         

  35           47071539            นายมรุพงษ์ แท่นมณเฑียร             

  36           47071553            นางสาวเมธาวี แสนกล้า  

  37           47071584            นางสาวละอองดาว โพธิน              

  38           47071652            นางสาวชลิศานิษฐ์ ลูกอินทร์         

  39           47071676            นางสาวสุรีวรรณ แหล่ป้อง             

  40           47071713            นางสาวอ้อมใจ ทองศรี    

  41           47071744            นางสาวอาธิมา แสงเมือง

  42           47071768            นางสาวอารดา วานิชเจริญธรรม   

  43           47071782            นางสาวนวลจันทร์ เงินประกอบ   

  44           47071799            นางสาวเรณู แสงสัตรา    

  45           47071805            นางสาวสาลิกา ชายเรือน

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              47070795            นางสาวหนึ่งฤทัย สุขันธ์ 

  2              47070868            นางสาวกาญจน์ศิริ สนธิศิริ            

  3              47070876            นางสาวขวัญชีวา สินธุนาวา           

  4              47070884            นางสาวจันทริกา ปราชญอังกูร      

  5              47070915            นางสาวชลธิชา องอาจกิจ               

  6              47070923            นางสาวชลธิชา ขอดไธสง              

  7              47070931            นายชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์              

  8              47070965            นางสาวนิราพร อรรถวิล 

  9              47070973            นางสาวนิลรัตน์ แย้มสว่าง             

  10           47070981            นางสาวนิศาชล น้ำค้าง   

  11           47070990            นางสาวปราณี ชุ่มชอบ    

  12           47071018            นางสาวพนิดา เจริญสุข   

  13           47071026            นางสาวพรนภา ทองสอาด             

  14           47071042            นางสาวภาวินี นุชคำแหง               

  15           47071076            นางสาววัลยา เครือแก้ว   

  16           47071084            นางสาววีรวรรณ สุธีพันธุ์นุวัตร    

  17           47071092            นางสาวศิริขวัญ แช่มขุนทด           

  18           47071107            นางสาวศิริวรรณ จันทร์สมปอง     

  19           47071123            นางสาวสุชาดา แสงแก้ว 

  20           47071147            นางสาวสุวจี หวลอาลัย    

  21           47071157            นางสาวสุวิภา ปิดตาระโพธิ           

  22           47071165            นางสาวเสมอแข ธรรมสุนทร        

  23           47071181            นางสาวอรุณรัตน์ สอนศรี              

  24           47071218            นางสาวกรนิภา เหล่าสกุล              

  25           47071249            นายคงเดช คงสม              

  26           47071263            นางสาวจรรยา ชั้นบน     

  27           47071270            นางสาวจิตติมา วัฒนชีพ 

  28           47071409            นางสาวประภัสสร ราชมี

  29           47071461            นางสาวพรเพ็ญ เงินดี      

  30           47071577            นางสาวรุ่งทิพย์ สายรัตน์

  31           47071591            นางสาววิภาลินี แก่นคำ   

  32           47071607            นายวีรสิทธ หลงเจริญ     

  33           47071614            นางสาวศิรารัก วัฒโฑ     

  34           47071775            นายเอกลักษณ์ แสงเพิ่ม  

  35           47071836            นางสาวปุณยวีร์ ไกรวาส  

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              47070444            นางสาวกนกวรรณ ทูคำมี               

  2              47070452            นางสาวกรรณิการ์ เผือกนวม         

  3              47070478            นางสาวกาญจนา พิมพิลา               

  4              47070486            นายกิตติชัย เกิดไพบูลย์   

  5              47070494            นางสาวกิติยา เกิดแก่น    

  6              47070507            นางสาวจารุวรรณ พิมพ์พระธรรม

  7              47070517            นางสาวจินตนา ฆ้องนอก               

  8              47070541            นางสาวฐิติมา หมั่นทำ    

  9              47070557            นางสาวธันยาภรณ์ อ่อนเอื้อน       

  10           47070567            นางสาวนารี เสกสรรค์    

  11           47070575            นางสาวน้ำฝน ปิ่นสุวรรณ์              

  12           47070583            นางสาวนิภาพร วันพิรุณ

  13           47070591            นางสาวประณิดา กลิ่นพิกุล            

  14           47070622            นางสาวผ่องผกา สังชม   

  15           47070630            นางสาวพนารัตน์ ระงับภัย             

  16           47070648            นางสาวพัชรี ลี้สกุล          

  17           47070656            นายพูลทรัพย์ คชเลิศ       

  18           47070664            นางสาวภักดี ศรีสมาน     

  19           47070680            นางสาวลัดดาวัลย์ จันทเกศ             

  20           47070703            นางสาววรัญญา หิรัญรักษ์              

  21           47070711            นางสาววิชนี เขมฤกษ์อำพล           

  22           47070727            นายวิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก   

  23           47070745            นายศิวพจน์ เสือโต           

  24           47070753            นางสาวสุจิวรรณ จันทร์จาก           

  25           47070777            นายสุพจน์ ชื่นบานเย็น   

  26           47070800            นายอมรศักดิ์ พรหมเต็ม  

  27           47070818            นางสาวอังคณา จันทร์พร้อมศรี     

  28           47070826            นางสาวอัจฉรา ศรีภักดี    

  29           47070842            นางสาวอุดมลักษณ์ สนรักษา         

  30           47071324            นางสาวธดาภรณ์ ดำรงค์ภูมิ           

  31           47071355            นางสาวนุชจรีย์ ศรีวารมย์               

  32           47071430            นางสาวไปรยา ผลอินทร์ 

  33           47071447            นางสาวพรทิพย์ บุญวิธวาเจริญ     

  34           47071454            นางสาวพรพรรณ ขันสาลี              

  35           47071478            นางสาวพัชราภรณ์ คชสาร             

  36           47071638            นางสาวศิริลักษณ์ โคตรทะจักร     

  37           47071645            นางสาวสุกานดา ศรีสุวรรณ           

  38           47071690            นางสาวอณูทัย ศรีคำ        

  39           47071720            นางสาวอัจฉราพรรณ มีลา              

  40           47071812            นางสาวอุมาพร กุ่มเทียน

  41           47071829            นางสาวเจนจิรา รุจิวงศ์     

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              47570012            นางกนกวรรณ ทองคำ     

  2              47570020            นายกฤษณะ รมยานนท์   

  3              47570038            นางสาวกุดาลัด ชุมทอง   

  4              47570046            นางสาวจันทรา พงษ์รักษ์

  5              47570054            นางสาวจารุณี คงรวย       

  6              47570062            นางสาวฑิฆัมพร ปทุมสิทธิ์            

  7              47570088            นางสาวดวงใจ เกิดทอง   

  8              47570096            นางสาวถิรวรรณ จินดาฤทธิ์           

  9              47570101            นายธีรพงศ์ ศรีวังพล        

  10           47570117            นางสาวนฤมล บัวน้อย    

  11           47570135            นางสาวนิตยา ไชยนา      

  12           47570151            นางสาวโนรี สมบุญ         

  13           47570167            นางสาวบังอร แผลงศร    

  14           47570185            นายประธาน ซื่อตรง        

  15           47570208            นางสาวปิ่นเพ็ชร์ วิยะรันดร์           

  16           47570224            นางสาวพิมพรรณ มาลัย 

  17           47570240            นางสาวลักขณา มีฤาการณ์             

  18           47570258            นางสาววรรณศิริ เหมคช

  19           47570274            นางสาววิไลพร ตุลาทอง 

  20           47570282            นายวิสูตร โอทาน             

  21           47570305            นางสาวสุจิตรา พรมเต็ม 

  22           47570313            นางสาวสุภาพร รถทอง   

  23           47570337            พันจ่าโทอภิเชษฐ์ ดงสิงห์               

  24           47570347            นางอุบลวรรณ ดำรงรัตน์

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ) นราธิวาศ

  1              47570353            นางกมลทิพย์ สังข์แก้ว    

  2              47570360            นางกมลรัตน์ พรหมภักดี

  3              47570377            นางกรรณิการ์ พรหมแก้ว               

  4              47570391            นางสาวคอรีหนะ บือราเฮง            

  5              47570407            นางจันทร์แจ่ม อินอุ้ย       

  6              47570414            นางสาวจันทรา ฤทธิรงค์ 

  7              47570421            นางจินตนา เลาะนะ        

  8              47570438            นางจิราภรณ์ เจ๊ะอาแซ    

  9              47570445            นางสาวเจ๊ะคอซิวนะห์ บินเจ๊ะเลาะ              

  10           47570452            นางเจ๊ะรอหม๊ะ มูซอ        

  11           47570469            นายซูไฮมี ยูมูดิง

  12           47570476            นายณัฐพงค์ อินทองคำ   

  13           47570483            นายดาเนีย นราเสฏฐกุล  

  14           47570490            นายถวิล แสงแก้ว             

  15           47570506            นายทวี ดำมินทร์               

  16           47570520            นายนพดล คงสาม            

  17           47570537            นางนารีมาน สติรักษ์       

  18           47570544            นางสาวนิภารัตน์ พันธเสน            

  19           47570551            นายนิวัน นิโซะ

  20           47570568            นางโนรีฮา เจ๊ะมะ            

  21           47570582            นายประทีป จันทร์วิเศษ  

  22           47570599            นายประเสริฐ บือสาแม   

  23           47570605            นางพจนี จันทร์เกตุ          

  24           47570612            นางพรทิพย์ พลิพันธ์       

  25           47570629            นางพริ้มเพรา นนทิการ  

  26           47570636            นายพินัย ศรีวิไล               

  27           47570650            นางมณฑิรา คงสุวรรณ   

  28           47570667            นายมนัส ศรีบุญเอียด       

  29           47570674            นายมะนาเซ กาเจ             

  30           47570681            นายมะอำรา สือรี              

  31           47570698            นายมาคร์ตา วาเต๊ะ           

  32           47570704            นางมาเรียม อาแวบือซา  

  33           47570711            นางมาลัย พรหมลำดา     

  34           47570728            นางมาสือเต๊าะ บือราเฮง 

  35           47570735            นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง      

  36           47570742            นายมาหามะรุสลี อาแว   

  37           47570759            นางยูไวรียะ ยูนุ๊ 

  38           47570766            นางรอนาอีร๊ะ ดือเร๊ะ       

  39           47570773            นายรอฟี จันทรพร            

  40           47570780            นายรอมลี ยามุ   

  41           47570797            นางรอฮาโย หะยีหมัด     

  42           47570803            นางรุจิเรข หนูรัตน์           

  43           47570810            นายเรวัต จันทร 

  44           47570827            นางละออ หะยีหมัด         

  45           47570834            นางวริศรา ละออสุวรรณ 

  46           47570841            นายวินัย บัวหอม              

  47           47570858            นางวิลาสินี อาแว              

  48           47570865            นางแวมีเนาะ มะรือสะ   

  49           47570872            นางแวลีเมาะ บุตตะ         

  50           47570896            นายศักรินทร์ ทองจินดา  

  51           47570902            นางศิริเพ็ญ เจ๊ะสือแม      

  52           47570919            นางสปีเนาะ กะโด           

  53           47570926            นายสมชาย มณีโชติ         

  54           47570933            นายสมาน กอลำ

  55           47570940            นายสัมพันธ์ ศิริพงษ์        

  56           47570957            นางสาวสากีนะ กือจิ        

  57           47570964            นางสาวสาลีปะ เจะเงาะ 

  58           47570988            นางสุทธิมา รักษาวงศ์      

  59           47570995            นายสุรินทร์ กาซอ            

  60           47571022            นายอดุลย์ อาแวกือจิ         

  61           47571046            นางอนงค์ศรี ศรีวิไล        

  62           47571077            นายอะหมัด เตะ

  63           47571084            นายอัครวิทย์ ขานโบ        

  64           47571091            นางอัชรา ยายอ 

  65           47571107            นายอับดุลกอเดร์ การีนา  

  66           47571138            นายอาคม บิณฑาประสิทธิ์             

  67           47571145            นางอาซีมะ เจ๊ะโซ๊ะ         

  68           47571152            นางสาวอานีซะห์ เจะโด 

  69           47571176            นายอาลาวี สนิ   

  70           47571183            นายอำนวย สุบรรณน้อย 

  71           47571190            นายอิสมาอีลล์ เหตุ           

  72           47571206            นางอุไร รณภูษิต               

  73           47571213            นายอุสมาน เวาะมะ         

  74           47571220            นางฮามีด๊ะ เจะเฮง           

  75           47571237            นางนุชนาถ สะมะแอ      

  76           47571251            นางรุ่งทิพย์ วงศ์อกนิษฐ์  

  77           47571299            นายแวยูโซ๊ะ แวหะยี        

  78           47571305            นางกมลมาศ บัวคลี่คลาย

  79           47571312            นางฮาบีบาห์ ยะโก๊ะ        

  80           47571329            นางจันทร์ยา จันทร์คง     

  81           47571343            นางวิภาวรรณ ศรีสังข์      

  82           47571350            นางนูรฮายาตี สังวาลเพ็ชร             

  83           47571367            นางอะไอเซาะ สิดิ            

  84           47571374            นางสาวยารูนี ตาเฮ           

  85           47571381            นางสาววิไลวรรณ แสงชูด              

  86           47571398            นางนูรีหย๊ะ อาแว             

  87           47571411            นางสมศรี พงษ์พานิชย์   

  88           47571428            นางรัชนันท์ หงษ์น้อย     

  89           47571442            นายเจะอับดุลลาเตะ ซีเดะ              

  90           47571459            นางฮามีด๊ะ ตาเหร์            

  91           47571473            นายถวิล พรหมพูล           

  92           47571480            นางละมัย ยูโซะ

  93           47571497            นางยาใจ สิงหะสุริยะ      

  94           47571503            นางกัลยาณี ชูกรณ์            

  95           47571510            นายณรงค์ โต๊ะปิ               

  96           47571534            นางสุภาวดี อรรคฮาด      

  97           47571541            นายมะรอซา กูโน             

  98           47571558            นายอัสมาน แลเมาะ        

  99           47571565            นายมะยากี กาเจ

  100         47571572            นางสาวนีรอวาตี สาแม   

  101         47571589            นางสาวสุดา เทพกำเนิด

 • 2003

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              46070017            นางสาวกฤษณา อยู่อิ่ม     

  2              46070067            นางสาวชุลีพร อาจกันภัย

  3              46070093            นายธนวัชร์ ดีแสน           

  4              46070116            นางสาวนุชจรี ม้ามงคล   

  5              46070124            นายปรีดา ทยาวัตร            

  6              46070132            นางสาวพรรักษา กิมเซ่งง้วน         

  7              46070140            นางสาวพัชรี มีสุข            

  8              46070158            นางสาวเพ็ญนภา ภาคจิตร์              

  9              46070174            นางสาวเรณุมาศ ชาญศิริ 

  10           46070182            นางสาววรรษนันท์ น้อยดา             

  11           46070213            นางสาวสาลีนี รักดี           

  12           46070263            นางสาวอักษราภัค มณีแสง            

  13           46070271            นายอาทิตย์ กองขวัญ        

  14           46070287            นายอาทิตย์ สีทา

  15           46070920            นางสาวจุฑารัตน์ คำลือ   

  16           46070938            นางสาวชลธิชา บาลีพัตร์

  17           46070946            นางสาวชุลีพร สายเพชร 

  18           46070954            นางสาวต้องจิต แก้วทอง 

  19           46070962            นายถาวร ตันเสถียร          

  20           46070970            นางสาวปิยดาพร สู้ณรงค์

  21           46070988            นางสาวพชรนันท์ ดวงชื่น             

  22           46070996            นายพิชัย กันทะชัย           

  23           46071007            นางสาวพิมลรัตน์ วิโรพรหม         

  24           46071031            นางสาวสุธินี เพ็ชรชัยวัฒน์            

  25           46071047            นายบดินทร เกือบรัมย์     

  26           46071057            นายอารินทร์ ศิริล้วน        

  27           46071112            นางสาวรัชฎาภรณ์ นอกกระโทก  

  28           46071120            นางสาวอุษา วิเศษฤทธิ์    

  29           46071154            นางสาวกุณฑลทิพย์ สายเสน         

  30           46071170            นางสาวจิรัชญา ไขประภาย            

  31           46071188            นางสาวมนฤทัย เหล่ามีสุข             

  32           46071201            นางสาววิภารัตน์ จารย์หมื่น           

  33           46071217            นางสาวศศิวิมล ฉุนแสนดี              

  34           46071227            นางสาวศิวาพร บุญประเวศ            

  35           46071235            นางสาวสาวิณี สงวนอิ่ม  

  36           46071243            นางสาวหนึ่งฤทัย ชาวเวียง              

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              46070572            นางสาวกิตติมา ศิริยา       

  2              46070598            นางสาวจุฑามาศ เวียงย่างกุ้ง          

  3              46070603            นางสาวชมภูนุช เปรมใจ

  4              46070611            นางสาวนฤมล เอี่ยมอาจหาญ        

  5              46070637            นางสาวนุชนารถ แสงอ่อน            

  6              46070645            นายปิยนัทธ์ มินวงศ์         

  7              46070661            นางสาวพัชริยา ยิ่งอินทร์

  8              46070677            นางสาวรุ้งตะวัน ไชยริปู 

  9              46070687            นางสาววราภรณ์ ตะบุตร

  10           46070695            นางสาววิลัดดา เกตุวารินทร์           

  11           46070700            นายวิศรุต รัตนธรรม        

  12           46070718            นางสาวศศิธร สรประดิษ

  13           46070734            นางสาวสุภาพร อังคนา   

  14           46070742            นายอนุชิต กำเนิดทอง     

  15           46070750            นางสาวอรพินท์ ขุนนากลัด           

  16           46070784            นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี    

  17           46071065            นางสาวนันทนา คะลา    

  18           46071081            นายวราวุฒิ ศรีนวล           

  19           46071104            นางสาวอดิษา บุตรแสนโคตร        

  20           46071358            นายจีระศักดิ์ ขจรนาม      

  21           46071366            นางสาวณัฐกานต์ เล็กเจริญ            

  22           46071382            นายนิยม จันทร์นวล         

  23           46071390            นางสาววงจันทร์ สุพิมล   

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              46070297            นางสาวกนกกาญจน์ เหลืองอ่อน  

  2              46070310            นางสาวกุลกานต์ บุญรักษ์               

  3              46070328            นางสาวเกศกนก ศุภพงษ์

  4              46070336            นางสาวขวัญชนก ทองเพ็ชร์          

  5              46070344            นางสาวจันทร์ทิพย์ อยู่ดี  

  6              46070352            นางสาวชนาภา มีจั่น       

  7              46070394            นางสาวปาจรีย์ อนันตปัญญา         

  8              46070407            นางสาวพจนา สุวรรณวงศ์             

  9              46070441            นายรณชัย พูลพิพัฒน์      

  10           46070457            นางสาววยุรีย์ บำรุงรักไทย              

  11           46070483            นางสาวศิริวรรณ วันทอง

  12           46070522            นางสาวอภิรดี เชื้อหอม   

  13           46070564            นางสาวอุไรรัตน์ ทาบุตร 

  14           46070792            นายดิเรกฤทธิ์ ลาดนอก   

  15           46070807            นายทัยธัช หิรัญเรือง        

  16           46070815            นางสาวทิตยา งามแสง    

  17           46070823            นางสาวนันทวัน บุหรัน  

  18           46070847            นายพิชัย ชโนเมธาภรณ์ 

  19           46070857            นางสาวภัทราวดี ไชยนิคม             

  20           46070873            นายวันชนะ สิริสม           

  21           46070881            นางสาวศุภรัตน์ อาวรณ์  

  22           46071138            นางสาวกิตติยา บัลลังก์    

  23           46071146            นางสาวสุภาพร ขันทราม               

  24           46071251            นายชาญวุฒิ วงษ์ศิลป์      

  25           46071267            นางสาวธีรวรรณ ดังก้อง 

  26           46071277            นางสาวบุญธิดา อรรถเจดีย์             

  27           46071308            นางสาวภารวี มณีแสง     

  28           46071316            นางสาววิภารัตน์ จู่มา      

  29           46071324            นางสาวสาลินี ธนาบูรณ์ 

  30           46071332            นางสาวสิรีพร สมุทรเสน               

  31           46071340            นางสาวไอยลดา หนูดำ    

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              46570017            นางสาวกัญญาณัฐ ทองชั้น             

  2              46570027            นางสาวกาญจนา บุญยิ่งเหลือ        

  3              46570035            นายโกเมศ กล้าอาสา        

  4              46570043            นางสาวจันทร์เพ็ญ ฉัตรแก้ว          

  5              46570051            นางสาวจิราภรณ์ นิรากรณ์             

  6              46570067            นางเจริญพร สายสูง         

  7              46570077            นางสาวชไมพร เนินธรรม             

  8              46570085            นางสาวชลียา วัฒนชีพ    

  9              46570093            นางสาวชวนชม ว่องไว   

  10           46570108            นายชาญวิทย์ ผลถา          

  11           46570116            นางสาวชุติมา เวชสมุทรวารี          

  12           46570140            นายทิวา ฤกษ์ชัยภูมิ          

  13           46570174            นายนทิพร ศรีผ่อง            

  14           46570182            นายนเรศ ผิวอ่อน             

  15           46570190            นางสาวนฤมล จุ่นเจริญ  

  16           46570213            นางสาวนวลพร เตชะสกุลรัตน์     

  17           46570237            นายนิรัญ เพ็ชร์สิน           

  18           46570255            นางสาวปนันญา จันทร์จรูญ           

  19           46570263            นางสาวพัชรี ค้ำชู             

  20           46570271            นางสาวพิกุล เสนานิคม  

  21           46570287            นางพิมพ์พร โถวสกุล      

  22           46570297            นางสาวไพพรรณ หอมนาม           

  23           46570310            นางสาวภาวิณี อินทรประสิทธิ์      

  24           46570328            นางสาวเมธีรา ศรีวรุณนนท์           

  25           46570344            นางสาวรสสุคนธ์ ทองโต               

  26           46570352            นายราวิน สุวรรณรงค์      

  27           46570378            นางสาววริสรา ควรอนันต์              

  28           46570386            นางสาววลัยพร ลายลักษณ์             

  29           46570417            นางศรีสวัสดิ์ ถนอมทรัพย์              

  30           46570425            นางสาวศศิธร วัฒนกุล    

  31           46570441            นางศิริเพ็ญ นนทจันทร์   

  32           46570457            นางสาวศิริวรรณ สินธุประเสริฐ   

  33           46570467            นางสาวศิวพร บุตตะ        

  34           46570483            นายสมเกียรติ นารอด      

  35           46570514            นายสรศักดิ์ สังฆคุณ        

  36           46570522            นางสาวสาลี่ ศิริพันธ์       

  37           46570530            นายสุธี เทวานาครี            

  38           46570548            นางสุภณาฎ ธนาวรรัตน์ 

  39           46570556            นายเสกสรร แสวงการ     

  40           46570572            นายอภิชาติ อภิกรกวี        

  41           46570580            นางสาวอรอุมา ทองจันทร์              

  42           46570603            นายอำนาจ เฟื่องฟุ้ง         

  43           46570627            นางสาวอุไรรัตน์ เจริญยิ่ง

 • 2002

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1          45070017       นายจักรพันธ์ ไทยเจริญพร    

  2          45070040       นายณัฐพล ยะลาทรัพย์          

  3          45070073       นายนิกร ภิญโญ        

  4          45070109       นางสาวยุวธิดา จุลหุ่น           

  5          45070121       นายศราวุธ ท่าหิน      

  6          45070143       นางสาวศุภศรี บุญประเสริฐ  

  7          45070165       นางสาวสุภมาศ นาคสุทธิ์     

  8          45070176       นางสาวสุวิมล หยั่งกลั่น       

  9          45070187       นายอนุชา หาญกล้า   

  10        45070595       นางสาวชวาลา วรวะลัย        

  11        45070618       นางสาวทรัพย์สตรี แสนทวีสุข         

  12        45070626       นางสาวทิพย์วิมล สุวรรณหงษ์         

  13        45070634       นายธีระพันธุ์ พรหมจักร์        

  14        45070642       นายปณิธาน นิรัติศัยวิสุทธิ์    

  15        45070650       นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์เปี่ยม        

  16        45070676       นางสาวพันธ์ทิพย์ กอบไกร   

  17        45070684       นางสาวพิมพ์ขวัญ เกตุแก้ว   

  18        45070692       นางสาวรสจรินทร์ ใยชม       

  19        45070707       นายวัฒนา จันทะโคตร          

  20        45070715       นายวิธิกร เล็งไธสง   

  21        45070723       นางสาววิภาวรรณ ซังธาดา   

  22        45070731       นางสาวศยามล สืบเนื่อง       

  23        45070747       นายศราวุธ บุราสิทธิ์  

  24        45070765       นางสาวสรารักษ์ นามไพศาลสถิตย์  

  25        45070773       นางสาวสิริรัตน์ วงศาโรจน์   

  26        45070794       นางสาวสุภารัตน์ ชะนุดรัมย์ 

  27        45070804       นางสาวอนงพร จุ่มใจ           

  28        45070812       นางสาวอนุธิดา แสนประสิทธิ์          

  29        45070820       นางสาวอภิลดา วงศ์สวัสดิ์    

  30        45070838       นางสาวอัจฉรา ทศศะ

  31        45070846       นางสาวอุไรวรรณ ยางงาม    

  32        45071208       นางสาวนารีรัตน์ จรูญผล      

  33        45071216       นายนิรุทธิ์ วัฒนะแสง            

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              45070464            นายคุณชัย วรถ่ายฐาน     

  2              45070475            นายธนะศักดิ์ โกยทา        

  3              45070486            นายธรรมนูญ รอบคอบ   

  4              45070512            นางสาวพันทิพา เอกพจน์ถาวร     

  5              45070523            นางสาววิภาภรณ์ ไพรหาญ            

  6              45070534            นางสาวสุขใจ จิตรจำนงค์               

  7              45070556            นายสุริยล คงคาสวัสดิ์      

  8              45070567            นางสาวอภินันต์ บุญร่ม  

  9              45070854            นางสาวกนกวรรณ รักษาก้านตง   

  10           45070862            นางสาวเกษราภรณ์ ทองโสม         

  11           45070870            นายจิรชนม์ ศรีแสนยงค์ 

  12           45070901            นางสาวทิพย์ภาพร วงค์เสนา         

  13           45070927            นางสาวพัชรา ปัญญารัตนอัมพร   

  14           45070935            นางสาวพิสนา บู่แก้ว       

  15           45070943            นางสาวรพีพรรณ คงบุรินทร์         

  16           45070967            นายสรชัย ศรีวิภักดิ์          

  17           45070977            นางสาวสาวิณี ปัญญา      

  18           45070985            นางสาวสุนิสา ชีวิตนันต์ 

  19           45070993            นายสุปัญญา ไชยราช      

  20           45071004            นายสุรพงษ์ ญาติสมบูรณ์               

  21           45071012            นายอรรณพ มาลีลัย          

  22           45071020            นางสาวอุษนีย์ สุวรรณกูฏ               

  23           45071232            นางสาวศุภารมย์ นันทสินธ์           

  24           45071240            นางสาวพิไลพร กุ่มประสิทธิ์          

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              45070224            นางสาวจรรยา เรียนประเสริฐ       

  2              45070235            นางสาวจันทร์เพ็ญ พงศ์วัชราภรณ์               

  3              45070257            นายเจษฎา สิกุลจ้อย         

  4              45070268            นางสาวเฉลิมชนม์ กมลอินทร์      

  5              45070280            นายธนศักดิ์ เชียงเลี่ยงกูล

  6              45070305            นางสาวนิดารัตน์ คงบัว   

  7              45070316            นางสาวนิตติยา กุดแก้ว   

  8              45070338            นางสาวปรัชญาพร โชคไพบูลย์    

  9              45070349            นางสาวปรารถนา อยู่จำเนียร         

  10           45070361            นางสาวพรลดา ศรีประพัติ             

  11           45070372            นางสาวพิณญาพร กลิ่นเมือง         

  12           45070394            นางสาวยุภาวรรณ เข็มทอง            

  13           45070419            นายสมโชค สุยะสา          

  14           45070420            นางสาวสาวิตรี เมืองวัฒนะ            

  15           45070431            นางสาวสีลม แย้มยิ้ม       

  16           45070442            นางสาวอภิรดี ชื่นอารมย์

  17           45070453            นางสาวอัญชลี เอี่ยมประเสริฐ       

  18           45071054            นายเจริญชัย หมั่นสนาม 

  19           45071070            นายธิติพงษ์ สมอินทร์     

  20           45071088            นางสาวนารีรัตน์ ชูชีพ    

  21           45071096            นายปิยพงษ์ ชูรัตน์           

  22           45071117            นางสาวพิริยา บัวทอง      

  23           45071127            นางสาวราตรี สาราช        

  24           45071135            นายวัฒนา ทำคำทอง        

  25           45071151            นางสาวสาริกา ถือคุณ      

  26           45071167            นางสาวแสงดาว ม่วงโพธิ์เงิน       

  27           45071185            นางสาวอรวรรณ มนตรี  

  28           45071224            นางสาวเกษร ปติตัง

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              45570012            นางสาวกนกวรรณ ประสงค์ผล     

  2              45570023            นายกฤษณ์ ผาสุขโอษฐ์    

  3              45570034            นายกฤษดา เทียนศรี         

  4              45570045            นางสาวกันยา พัดทอง     

  5              45570067            นางสาวกุลธิดา กุศลส่ง   

  6              45570078            นางสาวเกศินี รักเกาะ      

  7              45570089            นางสาวเกษรา พัฒผล      

  8              45570090            นายธรรมรัตน์ ชายน้ำเค็ม              

  9              45570104            นายจามร ศรีอารีย์             

  10           45570115            นายจำนงค์ มีลาภ             

  11           45570126            นางจิรัชยา ปานดี              

  12           45570148            นายจีรวัฒน์ เจริญสุข       

  13           45570171            นายชัยวัฒน์ ใจซื่อ            

  14           45570182            นายชาญณรงค์ งามกิจ     

  15           45570193            นางสาวชาลินี มานิตย์     

  16           45570207            นางสาวชื่นสุข กิตติสุนทโรภาศ    

  17           45570218            นางสาวชุติมา อินทร์ประเสริฐ      

  18           45570230            นายณัฐวุฒิ ชนะโชติ       

  19           45570241            นางสาวดวงใจ ศรีขำ        

  20           45570252            นายดุสิต การเนียร            

  21           45570263            นายเถลิงศักดิ์ พาสร้อย    

  22           45570285            นางสาวเทพสุดา รุ่งสาง  

  23           45570296            นางธนวรรณ โรจนโสดม               

  24           45570300            นายธนวัฒน์ มังกรแก้ว   

  25           45570311            นางธนาภา หมื่นสุนทร  

  26           45570322            นางสาวน้ำฝน วรรัตน์     

  27           45570333            นายนิพนธ์ เสียงเพราะ   

  28           45570344            นางสาวนิภาพร จี๋ใจหล้า 

  29           45570366            นางสาวบุศรินทร์ จตุรทิศ

  30           45570377            นายปฐมพงศ์ วงศ์กลม    

  31           45570399            นายประธี ทิษฐิธรรม       

  32           45570403            นางสาวประไพศรี นุดสมบัติ         

  33           45570414            นางสาวปราณี หิรัญนา    

  34           45570425            นายปริญญา มีชนะ          

  35           45570436            นางปริญญา หงส์พรรคมนุญ         

  36           45570447            นางสาวปวีณา สรรพศิริ  

  37           45570458            นางสาวผกาวดี สุวรรณโณ             

  38           45570469            นายพงษ์ศักดิ์ อรุณเจริญ  

  39           45570470            นายพงษ์ศักดิ์ อิ่มทสาร    

  40           45570481            นางพรพิไล จันทนา         

  41           45570492            นางสาวพรสวรรค์ กูลกัลยา            

  42           45570506            นางสาวพัชรีพร ขจรกลิ่น               

  43           45570517            นางสาวพิกุล ไร่หินถ่วง  

  44           45570540            นายพีรพัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง            

  45           45570551            นางสาวพูนสมบัติ อำพันธ์เสน     

  46           45570562            นางสาวเพ็ชรรินทร์ สามารถ         

  47           45570584            นายมังกร ศรีชมภู            

  48           45570595            นายเมธา ธรรมโชติ         

  49           45570609            นายยอดรัก รัตนคุณ         

  50           45570610            นางสาวเยาวลักษณ์ ชาญสมร        

  51           45570632            นางสาวรุ่งทิพย์พา จันทร์โท          

  52           45570643            นายฤทธิชัย เวชสถล        

  53           45570654            นางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา         

  54           45570665            นายวชิระ สิทธิบุศย์          

  55           45570676            นางสาววชิราภรณ์ คำพิมูล             

  56           45570687            นางสาววรรณนิภา แสงขำ              

  57           45570702            นางสาววัชรี ขุนวิจารณ์   

  58           45570713            นางสาววันทนา นาคแดง

  59           45570724            นายวิเชษฐ จินานุรักษ์     

  60           45570735            นางสาววิยะดา อ่างแก้ว   

  61           45570746            นายวิรวุฒิพันธ์ เนียมภิรมย์            

  62           45570757            นายวิศณุ ธนะประสพ     

  63           45570779            นางสาวศิริพร ปรางจันทร์              

  64           45570780            นางสาวศิริรัตน์ กาญจนวชิรกุล     

  65           45570791            นางสาวศิริวรรณ เกลี้ยงใหญ่         

  66           45570805            นางศุภานัน เชียมขุนทด 

  67           45570816            นางสาวสมปรารถนา แววดี            

  68           45570827            นายสมหวัง พลคิด           

  69           45570838            นายสมานพันธ์ บุญมี      

  70           45570849            นายสัญญา นุกูลกิจ           

  71           45570850            นายสันติชัย ชนะฤทธิชัย

  72           45570872            นางสาวสายหยุด แสงปัก

  73           45570883            นายสิปปวิชญ์ บุญฤทธิ์    

  74           45570894            นางสาวสุกุมา อินทนะ    

  75           45570908            นายสุชาติ อุบลโชติ          

  76           45570919            นายสุทธิศักดิ์ สุริรักษ์       

  77           45570920            นางสาวสุนิสา ชาติกุล     

  78           45570931            นางสาวสุปาณี กลีบสุวรรณ์            

  79           45570942            นายสุพจน์ ต้องทำกิจ       

  80           45570997            นางเสาวลักษณ์ มะเหศวร              

  81           45571006            นางสาวแสงนภา สุทนต์ 

  82           45571017            นางโสภิต ยืนทน              

  83           45571028            นางสาวโสรยา บุญพรหม               

  84           45571039            นายหาญณรงค์ แสงแก   

  85           45571040            นายอนนท์ เทวานาครี     

  86           45571051            นางอรทัย สินธุเจริญ        

  87           45571062            นางสาวอรวรรณ เรืองวรรณ          

  88           45571073            นางสาวอรอุมา เปรมเพชร             

  89           45571095            นางสาวอัมพวรรณ กระจ่างรมย์    

  90           45571109            นางสาวอำภา คงสงค์       

  91           45571110            นางอุทัยวรรณ ประมวล  

  92           45571121            นายอุเทน สุทิน 

  93           45571132            นางสาวอุไร รอดทุกข์

 • 2001

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              44070016            นายกิตติชัย หน่ายคอน    

  2              44070027            นางสาวเกษรา ทองธรรมชาติ        

  3              44070083            นางสาวดวงกมล กรอบมุข             

  4              44070094            นายธนากร สีงาม             

  5              44070120            นางสาวพรรณิภา อุทัยพัฒน์          

  6              44070153            นางสาวพัชรี หอมสุข      

  7              44070186            นางสาวศุภพิชญ์ วาโน    

  8              44070197            นายสรรเสริญ ฐิตธรรมสุขกุล        

  9              44070212            นายสามารถ อินบำรุง      

  10           44070223            นางสาวสุภัค มิ่งตระกูล  

  11           44070234            นายสุรัช แย้มสวาท          

  12           44070692            นางสาวกรองกาญจน์ ผ่ายภูเขียว   

  13           44070706            นางสาวธารินี ถังมณี       

  14           44070717            นางสาวบังอร บุญลือ       

  15           44070728            นางสาวเบญจมาภรณ์ วิบูลย์อุทัย   

  16           44070739            นางสาวปนิดา ชาวไทย   

  17           44070740            นางสาวปัฐมาวดี เอื้อวงศ์วศิน       

  18           44070751            นางสาวปัทมา พุกอนันต์

  19           44070762            นายพงษ์เพชร ถาวรชาติ 

  20           44070773            นางสาวภัทราพร คำจันวงศ์ษา       

  21           44070795            นายภูริพงศ์ ปานรักษา     

  22           44070809            นายยุทธการ สืบสมบัติ    

  23           44070810            นางสาววิชชุดา แสนสุทธิ์               

  24           44070821            นายวิชิต มะลิต้น              

  25           44070832            นางสาววิไลลักษณ์ เจริญรัตน์        

  26           44070843            นางสาวศศิวิมล บุตรสีเขียว            

  27           44070854            นายศิริชัย เกิดสมบัติ        

  28           44070865            นางสาวศิรินทร์นภา ช้างเฟื่อง      

  29           44070887            นางสาวสุพัตรา นามไพร

  30           44070902            นายอนุวัฒ แต่งเนตร       

  31           44070913            นายอารุญ เกตุสาคร         

  32           44070924            นายอาวุฑ มูลทอง            

  33           44070935            นายเอกราช แก้วประดิษฐ               

  34           44071273            นางสาวกัญยารัตน์ อุขุนทด             

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              44070533            นายกฤษณะ โรจนานนท์

  2              44070544            นางสาวเกศดาว เนินหาด

  3              44070555            นางสาวจันทิมา เกษมเจริญ            

  4              44070566            นางสาวจุไรรัตน์ ทนเสถียร            

  5              44070577            นางสาวชนิดา โสวรรณตระกูล     

  6              44070599            นางสาวธันวา หอมจันทร์               

  7              44070603            นายประโยชน์ ขันธมาลี 

  8              44070614            นางสาวพรจันทร์ โพธินาค            

  9              44070625            นางสาวพรพิมล คงวิวัฒนกุล         

  10           44070636            นายภัทรบุตร เสริมวงศ์วัฒนา        

  11           44070647            นางสาวมธุรส ดวงจันทร์

  12           44070670            นางสาวสายฝน ศิริมงคล

  13           44071136            นางสาวกชณถกล เชาวน์เจริญ      

  14           44071147            นายชินวัตร คำหา             

  15           44071169            นางสาวนงลักษณ์ บุหรี่ทอง           

  16           44071206            นายบุรินทร์ เหล่าศรี        

  17           44071228            นางสาวเพ็ญศรี นาคแย้ม

  18           44071240            นางสาวรัตนภรณ์ จิตมาตย์             

  19           44071251            นายสิงหา จันทน์ขาว       

  20           44071262            นางสาวสุปราณี ปองไป  

  21           44071295            นางสาวภาวิณี มนตรี        

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              44070267            นางสาวเกตุสุดา เอ็นดูราษฎร์        

  2              44070289            นางสาวคนึงนิจ นิลฉวี    

  3              44070290            นางสาวจตุริยา ขุนนคร   

  4              44070304            นายณัฐนันท์ จันทร์ประไพ            

  5              44070326            นางสาวนวรัตน์ สีสอาด  

  6              44070337            นางสาวน้ำฝน กันเข็ม     

  7              44070348            นางสาวประภาพรรณ ศรีเจริญ      

  8              44070359            นายพงษ์พันธ์ คำทอง      

  9              44070360            นางสาวพรทิพย์ แสวงคิด               

  10           44070371            นางสาวพรรณี วงศ์ขวัญ  

  11           44070382            นางสาวพิมลวรรณ ทองวงศ์          

  12           44070393            นางสาวรัชนก คงประเสริฐ            

  13           44070407            นางสาววันทนา อัมเทศ   

  14           44070441            นายสนั่น เพิ่มญาณวรรธนะ          

  15           44070463            นางสาวสายทิพย์ นิยมการ              

  16           44070474            นางสาวสุพัตรา ปัทมะรางกูล        

  17           44070485            นางสาวสุรีพร คำแย้ม      

  18           44070496            นายอภิวัฒน์ เขียวอร่าม   

  19           44070500            นางสาวอารียา หวานฤดี  

  20           44070669            นายศักดิ์สิทธิ์ สุดดีพงษ์   

  21           44070957            นายชานนทร์ สายคำบ่อ  

  22           44070968            นายคมสัน นพพิบูลย์       

  23           44070980            นายนคร ศรีตะปัญญะ     

  24           44070991            นายนรุตตม์ สหนาวิน     

  25           44071011            นายพีรชัย จันทร์ราช       

  26           44071044            นางสาวลำพู ศรีคำภา       

  27           44071055            นางสาววรรณยา วิชา       

  28           44071088            นางสาวสุรภานันท์ อิ่มอุบลวรรณ 

  29           44071099            นายอรรถวิทย์ จารัตน์      

  30           44071103            นางสาวอาภรณ์พรรณ ผดุงศิริกุลชัย             

  31           44071114            นายอิทธิพล ไชยหะนิจ   

  32           44071125            นางสาวอุมาพร ป้อมน้อย               

  33           44071284            นางสาวสายใจ อนันตยา  

 • 2000

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              43070015            นางสาวกุลวดี จุฑาเกตุ    

  2              43070026            นายโกสินทร์รัตน์ ณัฐรณวรณัณ   

  3              43070060            นายธีรศักดิ์ ลิ้มโรจน์        

  4              43070071            นางสาวพรพรรณ์ ชัยกิตติภรณ์      

  5              43070082            นางสาวพัชรินทร์ ลือธรรมภักดี    

  6              43070118            นางสาวพิชามญชุ์ อุทัยเลิศ             

  7              43070130            นายรังสรรค์ ไชยฤทธิ์      

  8              43070200            นายสิทธิพงค์ ไตรธนสมบัติ           

  9              43070211            นางสาวสิริวรรณ ผดุงทรง              

  10           43070222            นางสาวสุชาดา เสาวภาคย์              

  11           43070233            นายอดิศักดิ์ ประดุจพรม  

  12           43070244            นายอนุชาติ คำงาม           

  13           43070255            นายอานุวัฒน์ แสงสี        

  14           43070266            นางสาวกมลลักษณ์ ยืนนาน           

  15           43070691            นายกิตติศักดิ์ ประครองใจ              

  16           43070705            นายไกรสร อินทรกุล       

  17           43070716            นายคมสันต์ ธงชัย            

  18           43070727            นางสาวงามจิตร ศิลาศรี  

  19           43070738            นางสาวชลธิชา งามสง่า 

  20           43070761            นายทัศนัย บำนาญนพวงศ์             

  21           43070772            นางสาวนงค์นุช แป้นเขียว             

  22           43070783            นางสาวพรทิพย์ สารเชื้อ 

  23           43070794            นางสาวยุพาพร โคตรโนนกอก     

  24           43070808            นางสาวเรืองรัตน์ ต่อไมตรี             

  25           43070819            นางสาวละมัย ชมชื่น      

  26           43070820            นางสาววรรณี ธนะสมบูรณ์           

  27           43070831            นายวินัย เภาสาลี               

  28           43070842            นายสหโชค ประคองใจ

  29           43070853            นายสัญญา โพธิ์ศรี           

  30           43070864            นายสายันต์ อ่อนโพธา    

  31           43070875            นางสาวสุพรรษา บุญประเสริฐ     

  32           43070886            นางสาวสุมาลี แพรกทอง

  33           43070901            นายอภิชิต ทองน้อย         

  34           43070912            นายอ่อนสา พันธ์พิบูลย์  

  35           43071412            นางสาวภัสสร เจริญลาภ  

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              43070576            นางสาวชัชฎาภรณ์ มหาคีตะ         

  2              43070602            นางสาวปวีณา เกียรติการค้า           

  3              43070613            นางสาวพฤกษา บุกบุญ   

  4              43070635            นางสาวมณีรัตน์ เค็งสม  

  5              43070646            นางสาวมัลลิกา ธงศิลา    

  6              43070657            นางสาวมาลินี อาสน์สถิตย์             

  7              43070668            นางสาววรัญญาภรณ์ เจริญสมประสงค์       

  8              43070679            นางสาวศศิวิมล เรืองทอง               

  9              43071180            นางสาวกาญจนา พฤกษาแก้ว        

  10           43071205            นางสาวจิราพร ทำสุนา    

  11           43071216            นายเฉลิมพล เหนือพันธุเดช          

  12           43071238            นางสาวชลธิชา นิลภา     

  13           43071249            นางสาวดวงใจ ตาลสถิตย์

  14           43071250            นายทนงศรี ภูริศรี             

  15           43071261            นางสาวธารทิพย์ พิกุลทอง             

  16           43071283            นายประพันธ์ บุญตัน       

  17           43071294            นางสาวประวีณา ปาปะโป             

  18           43071319            นางสาวชินรินทร์ เอี้ยวฉาย            

  19           43071320            นายไพศาล พ่วงพิศ          

  20           43071342            นางสาวรวิวรรณ มาลาศรี               

  21           43071353            นางสาวรัศมี นามวงษ์     

  22           43071364            นายเรืองกิตติ สามารถ     

  23           43071375            นายวิฑูรย์ หวังแลกลาง   

  24           43071386            นางสาวศิริกานต์ มุกดาศิริกุล         

  25           43071434            นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนชีพ          

  26           43071445            นางสาวนงค์นุช หอมเกตุ                

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              43070314            นางสาวพลอยนภัส พวงสวัสดิ์      

  2              43070325            นางสาวจุฑาภัค ทองปั้น 

  3              43070347            นายตรีศุกร์ ตั้งกีรติ           

  4              43070369            นางสาวธัญลักษณ์ มีทรัพย์             

  5              43070370            นางสาวนฤมล ศรีดาวเรือง             

  6              43070406            นายบรรพต คงขุนทด      

  7              43070417            นางสาวพรรณทิภา เจริญรัตน์        

  8              43070428            นางสาวพุธประทุม ตันสูงเนิน      

  9              43070451            นางสาวรัชฎาภรณ์ เจริญพร้อม     

  10           43070462            นายรุ่งเพชร หอยสังข์      

  11           43070484            นางสาววรางค์รัตน์ โพธิ์แก้ว         

  12           43070495            นางสาววรินธร บุญยะโรจน์          

  13           43070509            นางสาววิไล อัตถาหาร    

  14           43070510            นางสาวศศิประภา มั่นคง

  15           43070521            นางสาวศิริพร ช้างสี        

  16           43070543            นางสาวสุนทรี สุขดี         

  17           43070554            นางสาวอุษา ขาวแจ้ง       

  18           43070934            นางสาวกัญญาภรณ์ กันทริกา        

  19           43070945            นายกิตติพงษ์ กวีวัจน์       

  20           43070956            นางสาวเกตุกาญจน์ พรมมีเดช      

  21           43070967            นายฉัตรพงศ์ เสมียนรัมย์

  22           43070978            นายทรงพล ศิขิรัมย์          

  23           43070989            นางสาวธัญญารัตน์ พลพันธ์          

  24           43070990            นางสาวนิฮุสนา บินนิมะ

  25           43071009            นางสาวประภาภรณ์ จำวงค์ลา       

  26           43071021            นางสาวมยุรี แทนชัยภูมิ 

  27           43071032            นางสาวเรือนขวัญ ชูศรีทอง           

  28           43071065            นางสาวสารภี ศรีลัดดา    

  29           43071076            นางสาวสุดใจ เพิ่มนาม   

  30           43071087            นางสาวสุธาสินี อั้งสูงเนิน             

  31           43071098            นางสาวสุนารี ระดมกิจ   

  32           43071113            นางสาวสุภาพร เล็กอิ่ม   

  33           43071124            นางสาวอนรรฆอร พันธุ์ไพศาล    

  34           43071135            นางสาวอริศรา มีภักดี      

  35           43071146            นางสาวอาภาพร รุจิระเศรษฐ        

  36           43071157            นายอาวุธ บัวขาว               

  37           43071168            นายอุดร สุวรรณโค          

  38           43071423            นางสาววิลัยรัตน ทัพเจริญ               

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              43570021            นายกิตติชัย คงสุคนธ์       

  2              43570032            นายเกรียงศักดิ์ เจตนะจิตร              

  3              43570043            นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์  

  4              43570054            นายเขมวิทย์ วงษ์เจริญสุข               

  5              43570076            นายจิรวัฒน์ สิงห์สินธุ์     

  6              43570087            นางสาวจิราพร นาคทับทิม             

  7              43570098            นายชาติชาย เอี่ยมเสริม   

  8              43570102            นางสาวฐิติมา ธรรมมะ   

  9              43570113            นางสาวดวงใจ ปลั่งกมล 

  10           43570124            นายธนภณ เพ็ชรนิล        

  11           43570135            นายธวัชชัย เณรศิริ           

  12           43570146            นายนพพร หาญเหี้ยม     

  13           43570157            นายนันทกานต์ โชติกุล   

  14           43570168            นางสาวนันท์นภัส สมบูรณ์           

  15           43570179            นางสาวนุชสรา เทียนอร่าม            

  16           43570191            นายประกิต นาบุญพัฒนา               

  17           43570205            นายประสิทธิ์ เกษร           

  18           43570216            นางพรรณงาม แทนโสภา              

  19           43570227            นายพิเชษฐ์ ไกรวงศ์         

  20           43570238            นายภราดร ศรีปะโค         

  21           43570249            นายภูวดล กิจเชิดชู           

  22           43570250            นายมงคล สูนาสวน         

  23           43570261            นายยรรยงค์ ประกอบกิจ 

  24           43570272            นายยุติศักดิ์ กล่อมสุข       

  25           43570283            นางรัชฎาวัลย์ เจียรนัยวงษ์กุล        

  26           43570308            นายวศิน กลิ่นสุคนธ์        

  27           43570319            นายวิโรจน์ ฮะวังจู            

  28           43570320            นายวีระชัย ฤทธิเดช         

  29           43570331            นายวุฒิศักดิ์ รักเดช           

  30           43570364            นายสมชาย พันธุ์ไพโรจน์              

  31           43570375            นายสมศักดิ์ พึ่งประชา    

  32           43570386            นายสราวุธ แหวนหล่อ    

  33           43570397            นางสาวสุกัญญา ทองก้อน              

  34           43570412            นายสุทธิพงษ์ แสงเพิ่ม    

  35           43570434            นายสุรชัย สวัสดิภาพ       

  36           43570456            นายสุรศักดิ์ ทศนักข์         

  37           43570467            นางสาวหนึ่งฤทัย อินทร 

  38           43570478            นายหาญณรงค์ สองจันทร์              

  39           43570489            นายอนุชา มั่นภักดี           

  40           43570490            นายอนุสรณ์ จันทราสินธุ์

  41           43570504            นายอรรถพล ผลพูล         

  42           43570515            นายอุดมศักดิ์ คนทัตย์      

  43           43570526            นางสาวอุมาวดี สันตติศาสตร์        

  44           43570548            นางจวงจิตต์ จารุพิชญพิทักษ์         

  45           43570559            นางนงลักษณ์ ทองโต      

  46           43570560            นางนงลักษณ์ ฟูประเสริฐ              

  47           43570582            นางสาวนันชณา อุดมญาติ             

  48           43570593            นายบรรเทิง หะมณี          

  49           43570607            นางประไพ ครองสระน้อย             

  50           43570618            นางปราณี จำเนียร            

  51           43570630            นางมาราดี มัญชุนากร     

  52           43570641            นายรังษี ใจกว้าง               

  53           43570652            นางวาสนา หอมกลิ่นเนียม            

  54           43570700            นายสำราญ เดชศรี            

  55           43570711            นางสุนันทา ชื่นเผือก      

  56           43570722            นางอรวรรณ วรผล           

  57           43570744            นายชัยยะ แสงงาม           

  58           43570755            นายน้ำเงิน บุญเกิด           

  59           43570766            นายณัฐพงศ์ สวนกุหลาบ

  60           43570803            นายชาญณรงค์ ยะคะเสม               

  61           43570814            นางสาวสุภจิรา สินธุ        

  62           43570825            นางกาญจนา เดชชีวะ      

  63           43570836            นางขวัญเรือน บุญเรือง   

  64           43570869            นางสาวจุฑาวดี มีแดง      

  65           43570870            นางสาวทัศนีย์ มะคำไก่   

  66           43570881            นางนภัสวรรณ แซ่คู        

  67           43570906            นางนัทธมน ด่านทอง     

  68           43570917            นายมิตรภาพ อนุศาสนนันทน์      

  69           43570928            นางรัชนี ธุสมุทร              

  70           43570939            นางสาววนันทนา อุไรวงษ์             

  71           43570940            นางวรรณา ถนอมวงษ์     

  72           43570962            นางสาววรรณี เอียตระกูล               

  73           43570973            นายสันติ สุขสมบัติ          

  74           43570995            นางสาวสุกัญญา ต. หิรัญญากร     

  75           43571004            นางสาวสุพิมพ์ เพ็งบุบผา               

  76           43571026            พันจ่าเอกสุรเดช เพชรซัด               

  77           43571037            นายสุวิทย์ แสงประดับ    

  78           43571071            นางอารี สถาวร  

 • 1999

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              42070025            นางสาวกัญชลิดา จำปาทอง           

  2              42070036            นางสาวกัญญารัตน์ ทองแดง         

  3              42070047            นางสาวกัลยา หาญพิชาญชัย         

  4              42070070            นายชนะชัย เอี่ยมศิริ        

  5              42070092            นายณรงค์เดช เกษโกวิท

  6              42070128            นายธนศักดิ์ ทรงกรด       

  7              42070139            นายธเนศ โตยิ่ง 

  8              42070140            นางสาวปนัตพร แท่นแก้ว

  9              42070173            นางสาวมลฤดี ศิริผล        

  10           42070184            นางสาวยุพากร เกิดสนอง               

  11           42070195            นายวรรณวุธ ดิษฐประยูร

  12           42070209            นายวีระชัย แสนศรี          

  13           42070221            นางสาวศิริวรรณ นาแล   

  14           42070243            นายสมควร ปิ่นเพ็ชร       

  15           42070254            นายสิริชัย ปฏิสังข์            

  16           42070302            นายสุเมธ บุญประกอบ    

  17           42070313            นายอรีรอน คำพิมพา       

  18           42070324            นางสาวอัจฉรา ศรีเพ็ชร์  

  19           42070645            นายแสงเพชร ตั้งชั้ว        

  20           42070704            นายนรุตม์ชัย ชมภูเทพ   

  21           42070793            นางสาวสุพิศ พันธุเดช    

  22           42070829            นางสาวกฤษณี ภูติธนารักษ์            

  23           42070830            นายจรันทร์ สุขสะอาด     

  24           42070841            นางสาวจอมขวัญ บริสุทธิ์               

  25           42070852            นางสาวจันทร์ประภา พุ่มประเสริฐ              

  26           42070863            นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา

  27           42070885            นายชาติชาย อารีบุญชู     

  28           42070896            นายณัฐภูมิ นิศากรวุฒิพงศ์             

  29           42070911            นางสาวนันธิยา สงนุรักษ์               

  30           42070922            นางสาวนาถอนงค์ มีสติ  

  31           42070944            นางสาวนิภาพร คำหลอม               

  32           42070955            นายนิวัตร พรมลาย          

  33           42070966            นางสาวนุชจรีย์ ศุภกิจกำจรกุล       

  34           42070977            นายกัญจนจักก์ พรมลี      

  35           42070999            นายมิตรภาพ มีคุณ           

  36           42071008            นางสาวยุวภา พิทักษ์ภาวศุทธิ        

  37           42071019            นางสาวรชนีกร คล่องดี   

  38           42071020            นางสาววัลลภา จันทร์สว่าง            

  39           42071031            นางสาวศรีประภา จันทร

  40           42071042            นายสุภชัย โอ้วสรรเพชญ์               

  41           42071053            นายอภิรักษ์ คู่วัจนกุล       

  42           42071064            นางสาวอารีรัตน์ วรนุช

  43           42071514            นางสาวชลิดา แก้วมณี     

  44           42071525            นายเสถียร สุวรรณรัมย์     

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              42070656            นางสาวขวัญอยู่ สุขแก้ว  

  2              42070667            นายฉัตรชัย นารถอุดม     

  3              42070689            นางสาวชยภรณ บุญเรืองศักดิ์        

  4              42070715            นางสาวนัฐพร ศรีโยธี     

  5              42070726            นางสาวปิยะธิดา สิทธิมากานท์     

  6              42070737            นางสาวภคิณี สุกใส         

  7              42070760            นายฤชากร ศรีปัทมปิยพงศ์            

  8              42070771            นางสาวศุทธินี กองจินดา

  9              42070818            นายเอกลักษณ์ จุ่นเจริญ   

  10           42071282            นางสาวกฤษณากร ดีมี     

  11           42071293            นางสาวจุฑามาส ศรีชมภู

  12           42071307            นางสาวฉัตธิดา แยกรัง    

  13           42071318            นายเฉลิมชัย พละศักดิ์     

  14           42071330            นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ     

  15           42071341            นางสาวทิฆัมพร พลสยม

  16           42071352            นายนคร รัตนพฤกษ์        

  17           42071363            นางสาวนฤมล มูลทา       

  18           42071374            นายนัฐกร แสนสุด           

  19           42071385            นายบุญชัย จารุพันธุ์         

  20           42071396            นายบุญมี บุญเลิศ              

  21           42071400            นายเพชร ศรีปรางค์         

  22           42071411            นายไพรวัลย์ ศรีสม          

  23           42071422            นางสาวรัชฎาภรณ์ ผ่องแผ้ว           

  24           42071433            นายวัชรพงษ์ โสภิพงษ์   

  25           42071444            นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ 

  26           42071455            นางสาวศรีธรรม ศรีชู      

  27           42071466            นายศุภดิตถ์ เกิดแสง        

  28           42071477            นางสาวสมพิศ ล้อมสูงเนิน            

  29           42071488            นางสาวอัญชลี รักดี          

  30           42071499            นายอำนาจ นามวงศ์         

  31           42071503            นายอุเทน นามวงษ์

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              42070335            นายกิตติพงศ์ สอนภู        

  2              42070346            นางสาวเกื้อกูล พรหมทิพย์             

  3              42070368            นายเจษฎาภรณ์ ชมสวน

  4              42070380            นายชูศักดิ์ รัตนสกุลชาติ 

  5              42070405            นางสาวณัฐพร ขันทอง   

  6              42070416            นางสาวณัฐวดี แมนเมธี  

  7              42070438            นางสาวนิรัตน์ชา กันเขียว              

  8              42070449            นางสาวนีรนาท นาคสกุล               

  9              42070450            นางสาวบุศรา เสริมสุข    

  10           42070461            นายประสาน โสธนะ      

  11           42070472            นายพลากร บุญชู              

  12           42070483            นายพิษณุ ชูศรี    -

  13           42070508            นางสาวมณฑา สีเงิน       

  14           42070519            นางสาวยินดี เนื่องจากโจ้

  15           42070520            นางสาวรุ่งทิวา สุวรรณรัตน์           

  16           42070542            นางสาววิลาวัณย์ น้ำสอาด              

  17           42070553            นางสาววิไล เฮงวิวัฒนชัย               

  18           42070575            นางสาวศิริพรหม หาดงาช้าง         

  19           42070597            นายสมเจตน์ ชมเชย        

  20           42070601            นางสาวสุขใจ ค้ำจุน         

  21           42070623            นายสุรพล ผดุงทน           

  22           42070634            นางสาวเสาวลักษณ์ ยุติธรรม         

  23           42071075            นางสาวกุลธิดา ใข่เกตุ

  24           42071086            นางสาวเจนจิรา เขียวอ่อน              

  25           42071097            นายณรงค์ชัย วงศ์วณิชย์รัตน์         

  26           42071101            นางสาวนงค์นุช ยาคำ      

  27           42071112            นางสาวนุชนาฎ ภูดวงจิตร             

  28           42071123            นางสาวเพชรนภา ปิยะเสถียร       

  29           42071134            นายยุทธพงษ์ แจ้งจำรัส   

  30           42071145            นางสาวยุภาวดี เรืองศรี   

  31           42071156            นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ      

  32           42071167            นางสาวรุ่งเพชร หนูตอ   

  33           42071178            นางสาววันวิสาข์ สายรัมย์               

  34           42071189            นายวิบูลย์ สุขสวาสดิ์        

  35           42071190            นายวุฒิชัย โพธิ์ศรีมา       

  36           42071204            นางสาวศิริพร อดุลโภคาธร            

  37           42071215            นางสาวสมพร พูประเสริฐ             

  38           42071226            นางสาวสมพร แย้มศรี     

  39           42071237            นางสาวสุกัญญา เพ็ชรมณี              

  40           42071248            นางสาวสุพรรษา รอดนุ้ย

  41           42071260            นายอาทิตย์ ชิณวงศ์          

  42           42071271            นางสาวอุทัยพร พินธุนิบาต           

  43           42071536            นายชัยรัตน์ หอมทิพย์      

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              42570053            นายชญานิน ขำนิล           

  2              42570075            นายชัยณรงค์ ไกรสีห์       

  3              42570086            นายชัยธวัช นิลวดี            

  4              42570097            นายชัยวิชิต นามวิเศษ      

  5              42570112            นายชาญเฉลิม สุขย้อย     

  6              42570145            นายเชษฐา ปานเนียม      

  7              42570156            นายโชติรัชต์ เงาฉาย        

  8              42570178            นายไชยา นพโสภณ        

  9              42570190            นายดำรงค์ศักดิ์ เชื้อแถว  

  10           42570204            นายดุลยวิทย์ เงินทอง      

  11           42570215            นายถนอมศักดิ์ ทองมั่น   

  12           42570237            นายทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม         

  13           42570248            นางสาวทวีพร สุขสมโสตย์            

  14           42570259            นายเทวินทร์ เศรษฐศิโรตม์            

  15           42570307            นายนิกร ศรีพุทธโธ         

  16           42570318            นายนิติพนธ์ สุขศิริ           

  17           42570329            นายนิพนธ์ แพหมอ         

  18           42570330            นายบรรพต สุวรรณบุปผา               

  19           42570352            นางสาวบุญนิรัตน์ ชุมชัย

  20           42570374            นายประกอบ พุทธเมฆ    

  21           42570400            นายปิยะ ทองบาง             

  22           42570411            นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์     

  23           42570422            นายพรชัย สินชัยกิจ         

  24           42570433            นายพิทักษ์ เกตครองกรวย              

  25           42570444            ว่าที่ร้อยตรีร.ท.พิพัฒน์ ตรีรัตน์ฤดี

  26           42570455            นายพิเชษ ทองสำฤทธิ์

  27           42570477            นายภานุพันธ์ เพิ่มศิริวาณิชย์         

  28           42570488            นายมนตรี ทวีผล               

  29           42570514            นางสาวรัตนา ใบดำรงศักดิ์             

  30           42570547            นายวิฑูรย์ ตรีวิบูลย์           

  31           42570569            นายวิโรจน์ ศรีผึ้ง              

  32           42570581            นายศรัณย์ อมรพันธ์        

  33           42570592            นายศุภณัฐ ประดิษฐ์        

  34           42570606            นายศุภสิทธิ์ ชมชนะ       

  35           42570673            นายสันติ แสงอุทัย            

  36           42570684            นายสายัน แช่มช้อย         

  37           42570709            นายสุพัฒน์ รัมมะกรี       

  38           42570721            นายสุรพงษ์ พวงเกตุ        

  39           42570732            นายสุรศักดิ์ คงศรี             

  40           42570743            นายสุรเชษฎ์ โค้วบ้วนอาน             

  41           42570754            นางสาวหนึ่งฤทัย แจ่มครุฑ            

  42           42570776            นายอดิศร อุบลสุข            

  43           42570798            นายอนุชิต วิริยาภรณ์       

  44           42570802            นายอรรถสิทธิ์ วิพันธุ์เงิน               

  45           42570846            นางกฤษณี สิงหา              

  46           42570857            นางกาญจนา คงธรรม     

  47           42570868            นางกาญจนา เอมปรากฎ 

  48           42570880            นางแคทลียา พลเยี่ยม      

  49           42570916            นางจิดาภา มะลิทอง        

  50           42570927            นางจินตนา พานทอง      

  51           42570950            นายชะเวง พงษ์ดี              

  52           42570961            นายชาญเลขา กุลละวณิชย์             

  53           42570972            นายณรงค์ คุ้มเมือง           

  54           42570983            นางดาวเรือง นวลเดช      

  55           42570994            นายดำรงค์ ดำรงพันธ์      

  56           42571003            นายถวัลย์ ช้างอยู่              

  57           42571014            นางทัศนีย์ แก้วกันเนตร

  58           42571070            นายบรรเจิด บุญรอด        

  59           42571092            นายประโยค ธนะสมบัติ 

  60           42571128            นายพินิจ เกษสาคร           

  61           42571140            นายภาษิต รวดเร็ว             

  62           42571173            นางรัชนี ใจตรง

  63           42571210            นางธัญชนก ถนอมวงษ์  

  64           42571221            นางเรณู ยิ่งยวด 

  65           42571232            นางเรณู ไตรวุฒิ

  66           42571243            นางละเมียด ชื่นใจ           

  67           42571254            นางสาววนิดา ไทยดำรงเดช           

  68           42571265            นางวันดี ลี้ทอง  

  69           42571276            นางวาสนา ปุณโณฑก     

  70           42571298            นางวิไล เนียมหอม          

  71           42571313            นายศักดิ์ งามยิ่ง 

  72           42571346            นายสมชาย กิจสุวรรณรัตน์            

  73           42571357            นายสมพร น้อยฉ่ำ            

  74           42571368            นางสมพิศ ลาเหลา           

  75           42571379            นางสาคร อาจศรม            

  76           42571380            นายสาธิต วงศ์อิสรกุล      

  77           42571391            นายสามล ขันโท               

  78           42571405            นางสุดาวรรณ เจริญพัน  

  79           42571416            นายสุริยันต์ นิมะวัลย์       

  80           42571427            นายสุเทพ นานัปการ       

  81           42571449            นางอรนุช โยทัยเที่ยง      

  82           42571450            นางอารมย์ จันทเพ็ชร      

  83           42571461            นางอุษา คูประสิทธิ์

 • 1998

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              41070013            นายกุลธร อภิบาลศรี        

  2              41070024            นางสาวขวัญตา ฮวดศิริ   

  3              41070046            นายจุมพล อร่ามฉาย        

  4              41070057            นางสาวจิราพร ไพรวัลย์  

  5              41070068            นายฉมาพรรณ มาศจร     

  6              41070079            นายชาญวิทย์ พุกวีระ       

  7              41070080            นางสาวฐิติมาวดี จิตมุ่งธรรม         

  8              41070091            นายณัฐพล แจ่มเล็ก          

  9              41070105            นางสาวธมลวรรณ ธรรมสุขัง        

  10           41070116            นายนพดล คณิตชัยเดชา 

  11           41070138            นางสาวเนตรนภางค์ ทรัพย์เจริญ  

  12           41070149            นางสาวพิจิตรา ปฏิพัตร  

  13           41070150            นางสาวมาริสา พูลพลบ  

  14           41070161            นายแมน แสงอุทัย            

  15           41070172            นางสาววาสนา คงคาประเสริฐ      

  16           41070183            นางสาววิลาวัลย์ บุญศักดิ์เฉลิม      

  17           41070194            นางสาวศิริวรรณ ขันติกูล

  18           41070208            นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม      

  19           41070219            นางสาวสมปอง โพธิ์บางหวาย      

  20           41070220            นายสมมิตร ยิ่งสมบัติ      

  21           41070231            นางสาวสโรชา สุขสิงห์  

  22           41070242            นายสุรเชษฐ์ เจริญกิจ       

  23           41070253            นายสุรสิทธิ์ พลศิลป์        

  24           41070275            นายสิทธิพงศ์ ประดิษฐ์ศิลป์           

  25           41070297            นายอนุชา วงศ์จันทร์       

  26           41070301            นายอรรถพงศ์ ศิริวัฒนาทร             

  27           41071085            นางสาวกรรณิการ์ คำสีแก้ว            

  28           41071096            นางสาวกาญจนา พนมเริงศักดิ์      

  29           41071100            นายจักรกฤต กลิ่นหวล    

  30           41071122            นางสาวจีรนุช จันทร์เจริญ              

  31           41071133            นางสาวทาริกา สกุลนภารัตน์        

  32           41071144            นางสาวปวีณา อุทัยวงศ์   

  33           41071155            นายภูริวิทย์ ประสงค์ทรัพย์             

  34           41071166            นางสาวมยุรี เสาวคนธ์    

  35           41071177            นางสาวสุกัญญา ศรีดาฮด               

  36           41071188            นางสาวสุมล สารจิตตาภาพ           

  37           41071199            นายเสวย ลอยนอก           

  38           41071203            นายอดิศักดิ์ เข็มศิริ           

  39           41071247            นายบุญส่ง ว่องไว             

  40           41071339            นางสาวสุทธิรักษ์ สุทธิสถิตย์

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              41070736            นางสาวกฤษณี มากแจ้ง  

  2              41070747            นางสาวเกศินี สิมะรัตนมงคล        

  3              41070758            นางสาวชลธิชา ปลื้มมาลี

  4              41070769            นางสาวชื่นหทัย อรัญวงศ์              

  5              41070792            นายนพดล คงรอด            

  6              41070817            นายนิวัติเวช วงษ์มาตร

  7              41070839            นางสาวปวีณา พงศ์ขจร   

  8              41070840            นางสาวปิยพร พงษ์ประยูร             

  9              41070851            นางสาวปิยะชนก บุบผาชาติ          

  10           41070862            นางสาวพิรดา จินตกานนท์            

  11           41070884            นางสาวรุจิรา ชาวสีทวน 

  12           41070895            นางสาววิพาดา งามสง่า  

  13           41070909            นางสาวศศิธร สัจวาที      

  14           41070932            นางสาวณิชาภัทร ซื่อตรง               

  15           41070943            นางสาวเสาวนีย์ ทองนพคุณ          

  16           41071214            นางสาวกมลมาลย์ หวังผล              

  17           41071225            นางสาวฐิติมา โพธิ์ชัย     

  18           41071236            นางสาวตวดี ไชยแสนท้าว              

  19           41071258            นายพรชัย คารมาตย์         

  20           41071269            นางสาวรัชนู ยศจันทร์     

  21           41071281            นายวีรเดช สอนใจ            

  22           41071292            นายสมพร พรมทอง        

  23           41071306            นางสาวสุนีนาฏ โสดาดี  

  24           41071317            นายเอนก ลุนสะแกวงษ์  

  25           41071373            นางสาวจันทร์จิรา กิจจินดาหรา      

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              41070334            นายจตุรงค์ จันทะโชติ     

  2              41070345            นางสาวจันทิมา รอดคง   

  3              41070356            นางสาวจารุณี ประทุมชาติ             

  4              41070367            นางสาวจารุภา กมลบูรณ์

  5              41070378            นางสาวจาฬุณี เรืองสา    

  6              41070404            นายจิรเดช ศรีโสภา          

  7              41070415            นางสาวจิรพรรณ วงศ์เกษร            

  8              41070426            นายจิระเดช เพ็ญวงษ์      

  9              41070448            นายเจษฎานนท์ รัตนอัมพรกูล      

  10           41070459            นางสาวชลธิชา หอมหวาน            

  11           41070460            นางสาวชุลีกร ศรีตุลา      

  12           41070471            นายเชาว์วัฒน์ ณรงค์        

  13           41070493            นายธวัชชัย สุรสุวรรณกุล               

  14           41070507            นางสาวธีรนุช เมืองมั่น  

  15           41070529            นายนิรัญ รัตนาคะ            

  16           41070530            นายพงษ์ศักดิ์ ฉันทอภิชัย

  17           41070563            นางสาวมนันยา คามเขต 

  18           41070574            นางสาวมะลิวัลย์ พุกกะรัตน์          

  19           41070585            นางสาวมัทนา กิมง่วนสง               

  20           41070596            นางสาวยุพา คำประวัติ    

  21           41070600            นายรัฐศักดิ์ สันตานนท์   

  22           41070611            นางสาววรินทร จั่นสอน 

  23           41070622            นางสาววัลยา คล้ายชูช่วย

  24           41070644            นางสาวศรีสุวรรณ อภิบาลศรี        

  25           41070655            นางสาวศิริภรณ์ ศิลปเวช

  26           41070666            นางสาวสกลรัตน์ เศวตมาลย์          

  27           41070677            นางสาวสกุณา ทองเชื้อ   

  28           41070699            นายสุเมธ ปลื้มคิด             

  29           41070703            นายสิทธิพงษ์ มณีเพ็ชร   

  30           41070725            นายอุทัย บุณโยประการ  

  31           41070954            นางสาวกัญนิกา เหรวรรณ             

  32           41070965            นางสาวธิภาพร มงคลวราภรณ์      

  33           41070976            นางสาวบังอร รัตนวงศ์   

  34           41070987            นางสาวอคิราภ์พร แก้วมณี             

  35           41070998            นางสาววชิราภรณ์ เหลืองอ่อน      

  36           41071007            นางสาววาสนา ผาบุตร    

  37           41071018            นางสาววิภาพรรณ สีเขียว               

  38           41071041            นายสุรัตน์ กุลวงษ์            

  39           41071052            นางสาวแสงเดือน เอมโอ้               

  40           41071063            นายแสงทวี สามารถ        

  41           41071074            นางสาวอรวรรณ์ เหิมหาญ             

  42           41071340            นางสาวพวงผกา ดำรงธรรม          

  43           41071351            นางสาววาสนา แก้ววิลัย   

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              41570018            นายกรกิจ พัฒนนิติศักดิ์  

  2              41570029            นายกอบโชค ซื่อตรง       

  3              41570041            นายกิตติพันธุ์ ย่งฮะ         

  4              41570052            นายจักรี เพียรประเสริฐ   

  5              41570063            นายจำเนียร สุวรรณโพธิ์ 

  6              41570074            นายจิรวัฒน์ โรจนานนท์ 

  7              41570096            นายชนินทร์ จินดารัตน์   

  8              41570100            นายชลินทร จันทะพันธุ์

  9              41570111            นายฐิรพงศ์ จินตกานนท์ 

  10           41570133            นายเดชา การสง่า             

  11           41570144            นายธงชัย นรสิงหเริงฤทธิ์              

  12           41570155            นายนพฤทธิ์ แสงตันแซ่  

  13           41570166            ว่าที่ร้อยตรีร.ต.นรินทร์ นาคอร่าม 

  14           41570177            นายนิพนธ์ มงคลสุข        

  15           41570188            นายบรรเจิด อวยพร          

  16           41570199            นายบุญชอบ ทับไกร        

  17           41570203            นายบุญชัย อุดม

  18           41570214            นายประธาน เดชพิบูลย์  

  19           41570225            นายประสิทธิ์ ธิติภมรรัตน์              

  20           41570236            นายพีระ บุญชอบ             

  21           41570247            นายไพบูลย์ การมิตรี        

  22           41570258            นายไพโรจน์ เกตุอรุณ     

  23           41570269            นายไพโรจน์ ศิริคช          

  24           41570270            นายมานะชัย ทองมี         

  25           41570281            นายยรรยง สังขมณี          

  26           41570292            นายยอดชาย ประดิษฐ์ด้วง              

  27           41570306            นายโยธิน อยู่เจริญ           

  28           41570328            นายวรากร เมืองแสน       

  29           41570339            นายวิเชียร ใจบุญลือ         

  30           41570340            นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร     

  31           41570351            นายสง่า สุขสม  

  32           41570362            นายสมเกียรติ มีแลบ        

  33           41570373            นายสมชาย ศรีปรีเปรม

  34           41570384            นายสมโชค ศรีสุทโธ       

  35           41570395            นายสมบัติ ทั่งทอง            

  36           41570409            นายสมศักดิ์ เลาหภิชาติชัย             

  37           41570410            นายสัญญา การปลื้มจิตต์ 

  38           41570421            นายสันติ บุญยิ่ง

  39           41570432            นายสุทัศน์ เจริญวัฒนวิญญู            

  40           41570443            นายสุเทพ รัตนภิรมย์       

  41           41570454            นายสุพจน์ เสือขำ             

  42           41570476            นายสุรัตน์ รอดเรือง         

  43           41570487            นายอนันท์ บุญช่วย          

  44           41570498            นายอนุกูล จรัลทรัพย์       

  45           41570502            นายอนุชา ช่อชบา            

  46           41570513            นายอนุชา รักษ์เจริญ        

  47           41570524            นายอนุชา แสงจันทร์       

  48           41570535            นางสาวอรทัย กนกทอง  

  49           41570546            นายอาคม ไตรภพโชติสกุล            

  50           41570557            นางอารยา แก้วคงธรรม  

  51           41570579            นางกฤตพร สังข์รักษา     

  52           41570580            นายกฤษณ์ขจร เจริญลาภ

  53           41570591            นางสาวกันยา กันจันวงศ์

  54           41570616            นายคงฤทธิ์ จิราวัสน์        

  55           41570627            นางจงจิตต์ ชวนเสนีย์      

  56           41570638            นางสาวจุติพร พูลเพิ่ม     

  57           41570650            นายเจิด ปิ่นทะศิริ             

  58           41570661            นางฉวีวรรณ เตชะศิรินุกูล             

  59           41570672            นางสาวชลลดา คงเจริญ  

  60           41570683            นายชวลิต คงบุญรักษ์      

  61           41570694            นายชัยรัช ประภาคมนเทียน          

  62           41570708            นายชูศักดิ์ มิ่งนิคม           

  63           41570719            นายดาวรุ่ง สำราญผล       

  64           41570720            นางทวี เหลืองปัญญากุล

  65           41570731            นายทิม ดาวกระจาย         

  66           41570742            นายธนกร ธนกรชวฤทธิ์ 

  67           41570764            นายพงษ์ศักดิ์ บุญไมตรีสัมพันธ์    

  68           41570786            นางพรทิพย์ จันทร์บัว      

  69           41570801            นางพิชญา รินทรานุรักษ์

  70           41570812            นายไพบูลย์ มลคล้ำ          

  71           41570823            นายไพรัตน์ สุขประเสริฐ

  72           41570834            นางมานี ออละอ่อน         

  73           41570845            นายเมธา การกสิขวิธี       

  74           41570867            นายรังสรรค์ โชติกุล        

  75           41570878            นางวงเดือน สอนเย็น

  76           41570889            นางวรรณา บัวสุวรรณ     

  77           41570890            นางวรางคณา วังตาล       

  78           41570904            นางวัชรินทร์ ตรุสานันท์ 

  79           41570926            นางวันพร เงางาม            

  80           41570937            นางวันเพ็ญ เหมือนสุดใจ               

  81           41570948            นางวีนาวรรณ รอดจีน     

  82           41570959            นายวีรวัฒน์ พิทักษ์วิทยกูล              

  83           41570960            นางศุภรัตน์ วรสุข            

  84           41570993            นายสมศักดิ์ บุตรแสงดี

  85           41571013            นางสุกัญญา ศรีสรรพเศรษฐ์          

  86           41571035            นายสุพจน์ แดงอุบล         

  87           41571046            นางสุมาลี นัยรัตนหิรัญ   

  88           41571080            นายเอนก ศรีสมาน          

  89           41571091            นางพงษ์แก้ว น้อยวงษ์    

  90           41571105            นางลำจวน จันทร์ไพร     

  91           41571116            นางชูศรี ชั้นประเสริฐ     

  92           41571127            นายสุชง บุญช่วยแล้ว      

  93           41571138            นางสาวรุจิรา สุขสมโสตย์              

  94           41571149            นางสุนีย์ ภิรมย์พลัด         

  95           41571150            นายสุรชัย สุขสว่าง           

  96           41571161            นายวิวัชน์ ช่วยความดี     

  97           41571172            นายบุณยฤทธิ์ วิลาราช     

  98           41571183            นายวิเชฐ เจริญสิทธิชัย    

  99           41571194            นายบุญเริ่ม โอทาน           

 • 1997

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              40070023            นางสาวธิดา คล้ายแก้ว     

  2              40070067            นางสาวรจิรัตน์ ตุรงค์รัตน์              

  3              40070089            นายวิรุทธ สุขสม               

  4              40070090            นายสุรศักดิ์ พวงเพชร     

  5              40070104            นางสาวหฤทัย สุขเกษม  

  6              40070274            นางสาวเยาวลักษณ์ ยวงสร้อย        

  7              40070296            นางสาววรวรรณ พุกอินทร์             

  8              40070322            นางสาวสุภาพร วิญญา    

  9              40070562            นายกิตติพงษ์ จันทร์แก้วมณี           

  10           40070573            นายกุญชร จักสาน            

  11           40070595            นายขยัน ศรีบัวบาน          

  12           40070609            นางสาวนิยะวรรณ ยิ่งเจริญโชค    

  13           40070610            นางสาวผาณิต สีเข้ม        

  14           40070632            นายไพฑูรย์ ยารักษ์          

  15           40070643            นางสาวรัชนี อุดอินทร์    

  16           40070654            นางสาวละออง วิเศษสุนทร           

  17           40070665            นางสาววรรณิดา บุญรักษา             

  18           40070676            นางสาววรวรรณ เทียนขาว             

  19           40070687            นางสาววิจิตรา กิ่งคำ        

  20           40070698            นายวิวัฒ ภักดีวุฒิ              

  21           40070702            นางสาวศิรประภา โคกสันเทียะ    

  22           40070724            นายสิทธิพร พลเขตต์       

  23           40070735            นายสุพจน์ กรรณาลา       

  24           40070850            นางสาวสายฝน อินต๊ะแสน             

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              40070218            นางสาวจรรจิรา เอี่ยมศิริ 

  2              40070229            นางสาวชลธิชา รอดเพ็ชรภัย         

  3              40070252            นางสาวนัจชนุช คังคะวิสุทธิ์         

  4              40070263            นางสาวปิยลักษณ์ เจริญชาติ           

  5              40070285            นางสาวภูริชญา บุญสมนึก             

  6              40070344            นายอดิเรก บุญแต่ง           

  7              40070355            นางสาวอรวรรณ น้อยวัฒน์            

  8              40070366            นางสาวอรุณวดี แหร่มเรืองศรี       

  9              40070377            นางสาวอุบลวรรณ กุหลาบ             

  10           40070746            นายจักรินทร์ พุ่มนิล        

  11           40070768            นายนพดล บุญระมี          

  12           40070791            นางสาวณัฐฐิฌา เรืองไพศาล         

  13           40070816            นางสาวเพ็ญนภา คำฟั่น 

  14           40070827            นางสาวรัตติกาน พิมพา  

  15           40070838            นางสาววรุณี มาสังข์        

  16           40070872            นายสุเมธ อามาตย์ทัศน์   

  17           40070883            นางสาวโสธรา อนุกูลประชา         

  18           40070894            นายอนิรุตต์ ลูกมณี            

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              40070126            นางสาวกิติยา โต๊ะทอง    

  2              40070137            นายเนตรน้อย บัวขาว      

  3              40070160            นายวีระกุล สำนักบ้านโคก             

  4              40070171            นายสุรเชษฐ์ เพชรเหมือน              

  5              40070193            นางสาวอัญชนา บัวแปลง               

  6              40070207            นางสาวอุทุมพร ลิ้มวดี    

  7              40070399            นางสาวสุวรรณ์ โสมรุษ  

  8              40070414            นางสาวเกษมศรี เปี้ยสาย

  9              40070425            นายครรชิตพล สายป้อง  

  10           40070436            นางสาวจันทนี วัชรบูรณพงษ์        

  11           40070447            นางสาวจิราพร พูนพิพัฒน์             

  12           40070458            นายธานินทร์ สร้อยละออง             

  13           40070469            นางสาวนงค์ลักษ์ ศรีแก้ว

  14           40070470            นายปณิธาน วันทา           

  15           40070481            นางสาวเพ็ญนภา นาคำ   

  16           40070492            นางสาวนวพร ทิลาธรรม

  17           40070506            นางสาวพิชาดา คำสุมาลี 

  18           40070517            นางสาวรจนา เวียงปฏิ     

  19           40070528            นางสาววิพาพรณ์ สิทธิพันธ์          

  20           40070551            นางสาวสุวิภาภรณ์ ปิ่นทอง            

  21           40070805            นายพิริยะพงศ์ นกเล็ก

  22           40070861            นายสุณัฐชัย จินดาศรี        

  สาธารณสุขศาสตร์ - ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)

  1              40570017            นายเขมชาติ เฉลิมมิตร    

  2              40570028            นายจรูญ เจริญประโยชน์

  3              40570039            นายจิรยุทธ์ ประสิทธินาวา              

  4              40570040            นางสาวจีราพร บำรุงสุนทร

  5              40570051            นายเจษฎาพร เจียรตระกูล              

  6              40570062            นายฉลาด บุญจันทร์         

  7              40570073            นายชัยพร ทวีวงษ์             

  8              40570084            นายณรงค์ สุกใส               

  9              40570095            นายถาวร บัลลังการ          

  10           40570109            นายทรงกรด บุญประกอบ              

  11           40570110            นายธงชัย สายทอง           

  12           40570132            นายธรรมนูญ อัจริยะเมต

  13           40570143            นายธรรมรงค์ สาขาชาติ  

  14           40570154            นายนพรัตน์ ประทุมราช

  15           40570165            นายนัทธร เผ่าเมธวารีธร 

  16           40570176            นายประเดิม ศิริคช           

  17           40570187            นางสาวปรารถนา ซิ่งเถียรตระกูล 

  18           40570198            นายพิมาน พละเลิศ          

  19           40570202            นายไพศาล แสงมาลา      

  20           40570213            นายไพโรจน์ จันทร์แสง  

  21           40570235            นายภานุวัฒน์ จึงศรีพิษณุ               

  22           40570246            นายภิเชต เสริมสัย            

  23           40570257            นายมานิต คงสติ               

  24           40570268            นายเรวัตร หิรัญรักษ์        

  25           40570279            นายวิทยา อมรอินทพิเชฐ

  26           40570280            นายวีระพล บุญเรืองโรจน์              

  27           40570305            นายศุภเมศ แสงประจวบ

  28           40570349            นายสมคิด ตันประวัติ      

  29           40570350            นายสมชาย เพียรพิทักษ์

  30           40570361            นางสมถวิล พิรกิตติวรกุล               

  31           40570372            นายสมพงษ์ ธนากิจ         

  32           40570383            นายสมิทธินันท์ พงษ์เผื่อน             

  33           40570408            นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช      

  34           40570420            นายอภิสิทธิ์ จุฑาจันทร์   

  35           40570431            นายอลงกต นาคัน            

  36           40570442            นายอาทร เดชา  

  37           40570453            นายอาทิตย์ ลิขิตกุลธนพร               

  38           40570464            นายอิสรภาพ อบบุญมา   

  39           40570486            นางกิตติมา จันทร์สว่าง

  40           40570501            นายจรูญ สุวรรณพงศา    

  41           40570512            นายจิรศักดิ์ ทองยี่สุ่น       

  42           40570523            นางเจตนา มานะขจรเวช

  43           40570534            นายชวาล ตัญญบุตร         

  44           40570545            นายฐานิต ฐาปนะสุต       

  45           40570556            นางสาวดวงกมล เครือรัตน์            

  46           40570567            นายธณูเกียรติ ใจยงค์       

  47           40570589            นางนพวรรณ รักษาคำ     

  48           40570615            นายบัญชา นงนุช             

  49           40570626            นางเบ็ญจวรรณ น้าวัฒนไพบูลย์   

  50           40570648            นายประยูร วัยธรรม         

  51           40570659            นายพงษ์ศักดิ์ กุหลาบขาว               

  52           40570660            นางเพ็ญศรี พันธ์งอก      

  53           40570671            นางราตรี กอเซ็ม               

  54           40570682            นายฤทธิไกร เปล่งปลั่ง    

  55           40570707            นายเลิศชาย เพ็ชรฉกรรจ์

  56           40570718            นางวาสนา จูเขียว             

  57           40570729            นายวุฒิชัย คุ้มเศรณี          

  58           40570741            นายวิทยา กระแสสินธ์     

  59           40570752            นายวิสุทธิ์ ขันธ์มั่น           

  60           40570763            นางวัฒนา รื่นรมย์            

  61           40570774            นายสมพงษ์ จันทร์ขจร    

  62           40570785            นางสมร ทาหมอก            

  63           40570796            นางสมหมาย สุขโชติ      

  64           40570800            นายสาคร จันทร์สม          

  65           40570811            นายสายันต์ แสงเพ็ชร์     

  66           40570822            นางสุดแฟ้น ค้าขาย          

  67           40570833            นายสุนทร พละเลิศ          

  68           40570855            นายสุวิทย์ ศิริรัตนชัย       

  69           40570866            นางแสงเดือน มุ่งหมายผล             

  70           40570877            นายอนันต์ กองกูล            

  71           40570888            นางอรพรรณ กีรติวุฒิเศรษฐ์          

  72           40570903            นายโอกาส เนียรศิริ           

 • 1996

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              39070029            นางสาวจงจิต เกียรติกูลานุสรณ์     

  2              39070052            นายทักษิณ สุนทร             

  3              39070074            นายไพฑูณย์ อิ่มพงษ์       

  4              39070096            นายมนต์ชัย ธาราสุข        

  5              39070133            นางสาวโสภา กวี              

  6              39070661            นางสาวจุฑารัตน์ ไชยมงคล           

  7              39070672            นางสาวณฐพรรณ จั่นเทศ               

  8              39070694            นางสาวจีระนันท์ ผิวผาง

  9              39070708            นางสาวนิฐธเนตร แจ้งไพร            

  10           39070719            นายพรทวี ภูแข่งหมอก   

  11           39070720            นายภาณุวัตร คูณมี           

  12           39070731            นายมนตรี มโนธรรม      

  13           39070742            นายยงยุทธ แซ่ตั้ง             

  14           39070764            นางสาววัลลภา ลีนาราช 

  15           39070775            นางสาววิไล สุภัทรวิทยาคุณ           

  16           39070801            นายชัยศรี สังขจุติ             

  17           39070845            นายนิพนธ์ จิตต์รุ่งเรืองสุข             

  18           39070926            นายวิทยา เจริญสวัสดิ์       

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              39070317            นางสาวจงกล สุขขำ         

  2              39070328            นายนรินทร์ กระจายกลาง              

  3              39070339            นางสาวนริศรา บัวจร       

  4              39070340            นายบัญชา มิ่งนิคม

  5              39070351            นางสาวมะลิวรรณ เจริญจิตต์         

  6              39070362            นายมาโนช สุขทิศ            

  7              39070384            นางสาวรักชนก ดวงเดือน              

  8              39070409            นางสาววรางคณา รวงผึ้ง

  9              39070421            นางสาวสมใจ ชำปฏิ        

  10           39070432            นางสาวสริณรัตน์ ขาวสังข์             

  11           39070454            นางสาวสุนีย์ ทองดีเรียน 

  12           39070465            นางสาวสุภัชรี คูหะมณี   

  13           39070487            นางสาวเสาวดี สุขเจริญ   

  14           39070786            นางสาวเกษสุนี ทองวิเวก               

  15           39070812            นายภัทรเศรษฐ์ ใจดี         

  16           39070823            นายเทพชัย อินดี               

  17           39070856            นางสาวปาริชาติ สุ่มมาตย์              

  18           39070867            นางสาวพรพรรณ ถัมภ์บรรฑุ        

  19           39070878            นางสาวพรสวรรค์ สุจิวรณ์             

  20           39070889            นางสาวพิมพร อุทภู         

  21           39070890            นางสาววชิรญา เหมือดนอก          

  22           39070915            นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์สีดา           

  23           39070948            นางสาวสุทธิวรรณ สมบัติมาก       

  24           39070959            นางสาวสุภัทธา ดวงจิตต์ 

  25           39070960            นายสุรสิงห์ ติณะคัต        

  26           39070971            นางสาวอรพินธ์ พวงยอด               

  27           39070982            นางสาวอุบล ดีปราศัย       

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              39070177            นางสาวจารุวรรณ สหายสุข            

  2              39070188            นางสาวจิณัฐตา ประสพสิน           

  3              39070203            นางสาวธติมา ขมเจริญ    

  4              39070214            นางสาวธนัญญา ตันฑุลวาณิช       

  5              39070225            นายบัณฑิตย์ ชวลิตชัยชาญ             

  6              39070281            นางสาวสุริสา ธารจินดาวงศ์          

  7              39070292            นางสาวเสาวนีย์ เข็มทอง

  8              39070498            นายกฤษณะ ขันขวา         

  9              39070502            นายเขมกร ตรังคะลักขี    

  10           39070524            นายชุมพร ต้นไทร           

  11           39070535            นายพานิช สำเรียนรัมย์   

  12           39070546            นางสาวพิศมัย ศรีวะลา   

  13           39070557            นายไพศาล วงศ์สายประเสริฐ        

  14           39070579            นางสาวมาริสา ศิริวุฒิ      

  15           39070591            นางสาวรัตติยา อาสนสุวรรณ         

  16           39070605            นางสาวศิริกัญญา ศรีมณี 

  17           39070616            นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์ 

  18           39070627            นายสาทิศ ภู่รพ 

  19           39070649            นางสาวสุวรรณ กระธรรม               

 • 1995

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              38070017            นายก่อเกียรติ ถาวรตระการ            

  2              38070028            นางสาวจันทนา ศรีใส     

  3              38070040            นางสาวดวงหทัย จั่นฮวบ

  4              38070051            นายทวิช สุริโย  

  5              38070062            นางสาวธัญวรัตน์ รื่นเจริญ             

  6              38070073            นางสาวนันทิยา เฉียบแหลม          

  7              38070084            นางสาววิลารัตน์ อินทร์แก้ว           

  8              38070095            นายศักดิ์กรินทร์ ตองอ่อน               

  9              38070109            นายศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์       

  10           38070110            นางสาวสาลินี รักความสุข              

  11           38070121            นายสุรชัย เทพบรรทม     

  12           38070132            นายอรรถวิทย์ คำแก้ว       

  13           38070464            นางสาวพวงเพ็ญ หมู่ทองคำ          

  14           38070475            นางสาวสกุณา พันธพฤทธ์พยัต     

  15           38070486            นายจเด็จ เกตุศรี

  16           38070497            นางสาวศรีสกุล ศรีสุภาพ

  17           38070501            นายรักชาติ ควรหา           

  18           38070512            นางสาวสกุณี หนุนกระโทก          

  19           38070523            นายมาณพ หาญพรม       

  20           38070545            นายสืบพงษ์ โลศิริ            

  21           38070556            นายสาธิต โพธิรักษ์           

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              38070280            นางสาวกาญจนา โสดาราม            

  2              38070291            นายเกรียงศักดิ์ อภิญ        

  3              38070305            นางสาวเกษแก้ว แสนสินชัย          

  4              38070316            นางสาวเกษศิรินทร์ โภคสุทธิ์        

  5              38070327            นางสาวจิรวดี วิเศษ          

  6              38070338            นางสาวจิระวดี เกตุคุ้ม     

  7              38070349            นายชุมพล ศรีโฉมงาม    

  8              38070361            นายณรงค์วิทย์ อันธพันธ์

  9              38070372            นางสาวบุษกร ตันฮะเส็ง

  10           38070383            นางสาวปราณี ชัยชนะ    

  11           38070394            นายภูมรินทร์ ทิพย์รักษ์   

  12           38070408            นายรังสรรค์ อุปราช         

  13           38070419            นายวัชรพงศ์ หาความสุข

  14           38070420            นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์              

  15           38070442            นายอาทิตย์ ภูคำ

  16           38070453            นางสาวอุษา กลั่นสุข       

  17           38070534            นายวิฆเนศ ไพจิตจินดา   

  18           38070660            นางสาวฉวีวรรณ รัตนภิรมย์          

  19           38070671            นายวัชรพล เดชกุล           

  20           38070682            นางสาวเทวาพร จันทะวงศ์            

  21           38070693            นายปัญญา อิทธิพรม       

  22           38070707            นางสาวสมดี ระหา          

  23           38070718            นางสาวอัมพร เอื้อพงศธร              

  24           38070729            นางสาวเตือนใจ สิทธิเวช

  25           38070730            นายอนุรักษ์ พลาสูรย์       

  26           38070763            นางสาวสุปาจรีย์ ศรีปิยะบุตร         

  27           38070774            นางสาววันดี ฉวีจันทร์     

  28           38070796            นางสาวนิภาวรรณ ชมภูพื้น           

  29           38070800            นายสุทธิพร ก้อนด้วง      

  30           38070811            นางสาวสินีนาถ นาศรี     

  31           38070822            นางสาวสุรีรัตน์ รงเรือง   

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              38070154            นางสาวดุจนภา คำเพชร์ 

  2              38070165            นางสาวนิตยา ผาสุขพันธุ์               

  3              38070176            นางสาวนิศากร ทองเอม 

  4              38070187            นายปณิธาน ตันวัฒนกุล 

  5              38070198            นางสาวปิยชาติ เจริญเวชยางกูร    

  6              38070202            นางสาวปิยมาภรณ์ เปรมใจ            

  7              38070213            นายรักชาติ เหรียญทอง   

  8              38070224            นางสาววัชรินทร์ พินเสนาะ          

  9              38070235            นายสรายุธ บุญนาค          

  10           38070246            นายสัญญา ทับทิมศรี       

  11           38070257            นางสาวสายใจ ตั้งพงษ์บำรุง

  12           38070268            นางสาวอิสริยา วุฒิสินธุ์  

  13           38070279            นายเอกรินทร์ สายศรีหยุด              

  14           38070431            นายอักษรศักดิ์ ไชยทอง  

  15           38070578            นางสาวศรัณย์พร หงศาลา              

  16           38070589            นางสาวเพชรรัฐ วิรัชกุล 

  17           38070604            นายประสิทธิ์ โชคช่วยพัฒนากิจ   

  18           38070615            นางสาวอรอำไพ แสงสว่าง            

  19           38070626            นางสาวนัยนา ขุนจิตดำริย์

 • 1994

  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  1              37070016            นางสาวกัลยา กิจโอภาส  

  2              37070027            นางสาวขวัญเรือน ชนะสุนทร      

  3              37070038            นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์พานิช       

  4              37070049            นางสาวชลอ นาคลับ       

  5              37070050            นายไชยนันทน์ สกลศุภรัตน์          

  6              37070061            นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ           

  7              37070072            นางสาวฐิติมา จิตภักดี      

  8              37070083            นายธรรมรัตน์ คุ้มวงศ์     

  9              37070094            นายนพพงค์ โฉมสำอางค์               

  10           37070108            นางสาวพัชรา เพ็ชราลดาคุณ         

  11           37070119            นางสาววิชชุดา บุตรแสนลี             

  12           37070120            นายวีระชัย มานะนิยมไทย             

  13           37070131            นายศราวุธ สายสิงห์         

  14           37070142            นายสงวนศักดิ์ ดำเล็ก      

  15           37070153            นางสาวสุกัญญา ชัยปัญญาธาดาพงศ์           

  16           37070164            นางสาวสุมลทิพย์ ภู่ทะวงค์            

  17           37070175            นางสาวแสงเพ็ญ เกิดคง 

  18           37070186            นางสาวอรพินทร์ ประวัติ               

  19           37070197            นางสาวอรวรรณ จันทร์ชาญนนท์

  20           37070452            นายครรชิต คูณมี              

  21           37070636            นายเรืองวิทย์ เสาโกมุท    

  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

  1              37070463            นางสาวจิรัชยา คำรอด     

  2              37070474            นางสาวจุฑาลักษณ์ จินดาขันธ์      

  3              37070485            นายดำรงค์ ศรีวันทา         

  4              37070496            นางสาวทัศนีย์ ตระกูลศุภชัย          

  5              37070500            นางสาวทิพวรรณ อังศิริ  

  6              37070522            นางสาวนันทิยา นึกงาม  

  7              37070533            นายนิรันดร์ รัตนวิชัย       

  8              37070544            นางสาวบุณยดา พงษ์พิมพ์             

  9              37070566            นางสาวประไพพักตร์ ทองไสล     

  10           37070577            นางสาวปราณี ธานี          

  11           37070588            นางสาวพัชราภรณ์ กิตติสุนทโรภาศ            

  12           37070599            นายไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์             

  13           37070603            นางสาวภัทราวดี ศรีประเสริฐ        

  14           37070614            นางสาวมุกดา โขพนะ     

  15           37070647            นางสาวลักขณา สีดาคุณ  

  16           37070658            นางสาววรรณดี เมืองแก้ว               

  17           37070669            นายวัชรพงษ์ บุญมา         

  18           37070670            นางสาววารุณี พงษ์สุวรรณ             

  19           37070692            นายสุภาพ เจียมหทัยรัตน์               

  20           37070706            นายสุรเชษฐ และอรุณ     

  21           37070717            นางสาวสุรีย์พร เนียดกระโทก       

  22           37070728            นายสุวัธชัย จารวัธน์        

  23           37070739            นางสาวสิริวรรณ ทองจันทร์          

  24           37070751            นายอนัส แก้วเกตุ             

  25           37070762            นางสาวอัญชลี ไหมวัด    

  26           37070773            นายอิทธิพล ทำนองดี

  อนามัยสิ่งแวดล้อม

  1              37070201            นางสาวกิ่งกาญจน์ พิญญะเดช      

  2              37070212            นายเกรียงศักดิ์ หุราพันธุ์ 

  3              37070223            นางสาวชยารัตน์ เลี้ยงรื่นรมย์        

  4              37070234            นางสาวโชติมา คำสำเภา

  5              37070245            นายธนัญชัย บุญหนัก      

  6              37070256            นายธวัชชัย ทองภูสวรรค์

  7              37070278            นางสาวบุญเรือง ใจสุข    

  8              37070289            นางสาวเยาวลักษณ์ นิ่มตลุง           

  9              37070304            นางสาวลลิดา เจริญรัตนศรีสุข       

  10           37070315            นางสาววราภรณ์ สาวิสิทธิ์              

  11           37070326            นายวัลลพ กล้าหาญ         

  12           37070337            นายวัลลภ จินตานนท์      

  13           37070348            นายวัลลภ ใจดี   

  14           37070359            นางสาววิศิษฏา แม่นปืน 

  15           37070360            นางสาวศิริลักษณ์ มาศผล               

  16           37070371            นายสมบูรณ์ สีลาวรรณ   

  17           37070382            นายสมยศ พินธประกัง   

  18           37070393            นางสาวสาณี รมณียารัณย์               

  19           37070407            นายสานิต โชตินันทน์     

  20           37070418            นางสาวสุนีย์ แป้นทะเล  

  21           37070429            นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณพิทักษ์    

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.