เอกสารอ้างอิง Green Office

  15/07/2021 อ่านแล้ว 8,817 ครั้ง

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

    1.1 ขอบเขตการจัดการสำนักงานสีเขียว

      1.2 นโยบายสำนักงานสีเขียว 

      1.3 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 

      1.4 เป้าหมายสำนักงานสีเขียว 

      1.5 คณะทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

      1.6 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

      1.7 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      1.8 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

      1.9 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

      1.10 การทบทวนฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

      2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

      2.2 การรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้

      2.3 ช่องทางรับข้อเสนอแนะ และนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรพลังงาน

      3.1 มาตรการประหยัดพลังงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

      3.2 การใช้น้ำ

      3.3 การใช้ไฟฟ้า

      3.4 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

      3.5 การลดการใช้กระดาษ

      3.6 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

      4.1 การจัดการของเสีย

      4.2 การจัดการน้ำเสีย 

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

      5.1 อากาศในสำนักงาน

      5.2 แสงในสำนักงาน

      5.3 เสียง

      5.4 ความน่าอยู่

      5.5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง

      6.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      6.2 รายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน

 

รูปกิจกรรมและเอกสารเพิ่มเติม  https://bit.ly/phbuugreenoffice

 

 

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.