Academic

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติครั้งที่3

  24/09/2020 อ่านแล้ว 2,010 ครั้ง

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 : สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในศตวรรษหน้า (ค.ศ. 2021 - 2030) วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสาธารณ ... [อ่านต่อ]

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1011/2562 เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

  16/10/2020 อ่านแล้ว 495 ครั้ง

... [อ่านต่อ]

"วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา" ปี2563 ฉบับที่ 1

  08/07/2020 อ่านแล้ว 606 ครั้ง

"วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา" ปี2563 ฉบับที่ 1 (มค.-กค.) เผยแพร่ให้สมาชิกดาวโหลดได้แล้ว ที่หน้าเว็บไซต์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา http://hepa.or ... [อ่านต่อ]

ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานรัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STDB)

  22/06/2020 อ่านแล้ว 598 ครั้ง

ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานรัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  (STDB) www.stdb.most.go.th ... [อ่านต่อ]

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

  18/06/2020 อ่านแล้ว 1,374 ครั้ง

นิสิตสามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรตามสาขาวิชาที่เรียนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.