กรรมการกิจการนิสิต

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล
รองประธานกรรมการ

 

รศ.ดร.นันทพร ภัทรพุทธ
กรรมการ
ดร.ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์
กรรมการ
ดร.สุนิศา แสงจันทร์
กรรมการ

 

ดร.อิงฟ้า สุนทราวิรัตน์
กรรมการ
นายชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์
กรรมการ
ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม
กรรมการ

 

นางสาวภาวิณี เกตุพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเสาวนีย์ วรรณประดิษฐ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวญาณิน ศรีวิลาศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.