ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล ดร.ชญานิศ เหมพลชม
โทรศัพท์ 062-2945197
อีเมล์ chayanit.he@go.buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ