ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
โทรศัพท์ 081-4017301
อีเมล์ yuvadee@buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ