ขอเชิญ ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำเข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ

  06/08/2562 อ่านแล้ว 99 ครั้ง

ขอเชิญ ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำเข้ารับการอบรม

ในโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ

ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 

ห้อง PH 203 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

เอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.