ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล Assoc. Prof. Dr.PATCHANA HENGBORIBOONPONG JAIDEE
โทรศัพท์ 086-2032752
อีเมล์ patchana@buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ