ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล Assist. Prof. Dr.Paradee Asa
โทรศัพท์ 081-8126820
อีเมล์ paradee_asa@hotmail.com
ข้อมูลอื่นๆ