ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล Assist. Prof. Dr.Pajaree Abdullakasim
โทรศัพท์ 087-1067272, 082-5536196
อีเมล์ pajaree@go.buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ