ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล รศ.ดร.นันทพร ภัทรพุทธ
โทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 2740
อีเมล์ nantapor@buu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ