ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล Dr.​Sunisa Sangjun
โทรศัพท์ 038-102741
อีเมล์ sunisas@buu.ac.th, sunisasangjun@hotmail.com
ข้อมูลอื่นๆ